L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre (3). La Prorrata de l'IVA

Autor/a: 
Dolors Martínez
 Font:
Font:

L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre (3). La Prorrata de l'IVA

Resum: 

Quan una entitat fa alhora facturació exempta i no exempta de IVA, el dret de deduir el IVA de les seves compres no ho pot exercir en la seva totalitat. Per dir-ho d'una manera fàcil, si no genera IVA en el 100% de les seves vendes, no pot recuperar el 100% de l'IVA suportat en les compres.

Què és la prorrata de l'IVA

La llei de l'IVA estableix que els subjectes passius d'aquest impost només es podran deduir l'IVA suportat a les compres de béns i serveis quan aquests s'utilitzin en vendes en les quals s'hi repercutirà l'IVA.

La prorrata de l'IVA és una restricció en el dret de deducció de l'IVA suportat que s'aplica quan una entitat repercuteix l'IVA només en una part dels béns i serveis que lliuren. La quantificació de la part d'IVA que podrà deduïr vindrà donada pel que s'anomena "regla de prorrata".

L'IVA suportat no deduïble per l'aplicació de la regla de prorrata serà més despesa per a l'entitat.

Existeixen dos tipus de prorrata:

  • Prorrata general
  • Prorrata especial

La prorrata general

La prorrata general és la que s'aplica per defecte a les entitats que facturen amb i sense IVA en un mateix exercici.

Es calcula aplicant un percentatge (prorrata) sobre el total de l'IVA suportat en totes les compres (sempre que es compleixin els requisits formals de les factures per poder aplicar la deducció), sense tenir en compte si les compres s'utilitzaran en operacions en les quals posteriorment es repercutirà IVA, o no.

Per calcular-la, s'haurà de fer una fracció a on es posarà:

  • Al numerador (part de dalt), la base imposable de totes les operacions que donen dret a deducció, és a dir, de les factures que l'entitat emeti subjectes a IVA
  • Al denominador (part de baix), la base imposable de totes les operacions, tan les subjectes (que s'han posat ja al numerador) com les exemptes (per exemple, quotes i altres ingressos exempts). A partir de l'any 2006, les subvencions rebudes que fins llavors s'havien de tenir en compte també al numerador, ja no s'han d'incloure a aquest import.

El percentatge que resulti del càlcul s'arrodonirà sempre cap a la unitat superior (encara que els decimals no arribin a 5 dècimes): per exemple, si surt 62,27 %, s'haurà de considerar una prorrata del 63%.

Un cop es tingui el percentatge a aplicar, s'haurà de multiplicar pel total de quotes d'IVA suportades, per saber quin import es podrà finalment incloure com a deduïble en les liquidacions.

Lògicament, fins que no finalitza l'exercici no es podrà saber quines quantitats d'ingressos s'han generat durant l'exercici per poder fer el càlcul. Per això, el primer any que la prorrata sigui d'aplicació, caldrà proposar a hisenda, mitjançant una declaració censal (model 036) quin percentatge es creu que s'ha d'aplicar de forma provisional, per poder preparar les liquidacions segons el procediment que es veurà més endavant.

Aquest percentatge provisional caldrà regularitzar-lo, tan si finalment el càlcul és a favor de l'entitat (s'ha deduït provisionament menys IVA del que finalment ha recultat) o bé a favor d'hisenda (s'ha anat aplicant un percentatge més gran del que finalment ha resultat).

La prorrata especial

A la prorrata especial l'IVA suportat deduïble es calcula tenint en compte el destí de les compres de béns i serveis en les quals s'ha suportat. Només es podrà deduïr aquest IVA de les compres que s'utilitzin en les operacions que donin dret a deduir (les subjectes).

Es podrà deduir:

  • La totalitat de l'IVA suportat en les compres de béns i serveis que s'hagin de fer servir en operacions subjectes.
  • No es podrà deduir cap import de l'IVA suportat en les compres de béns i serveis destinades a les operacions exemptes.
  • Addicionalment, es podrà deduir seguint les regles de la prorrata general, l'IVA suportat en les compres de béns i serveis que es faran servir, simultàniament, en operacions subjectes i exemptes.

La prorrata especial és optativa, i si es vol optar, s'ha de comunicar a hisenda mitjançant una declaració censal (model 036) a l'inici de l'activitat o bé durant el mes de desembre anterior a l'any en el quan es vol començar a aplicar.

A més, serà obligatòria quan l'aplicació de la prorrata general representi un 20% més de deducció de la que resultaria si s'apliqués la prorrata especial.

Com es liquida cada trimestre l'impost quan s'aplica prorrata

Quan una entitat aplica prorrata general, ha de calcular l'IVA deduïble de les seves liquidacions trimestrals de la següent manera:

  • En cadascuna de les quatre declaracions trimestrals del model 303, caldrà que apliqui, sobre el total de l'IVA suportat en les compres del trimestre, o bé el percentatge que ha proposat a hisenda si es tracta del primer any d'aplicació de la prorrata, o bé el percentatge definitiu que va sortir de l'exercici anterior. Aquest serà l'import que haurà d'indicar com a IVA deduïble.
  • A la quarta declaració trimestral, com que ja es disposarà dels import definitius d'ingressos de facturació subjecta i exempta, es calcularà el percentatge definitiu de l'any. Si hi ha diferència respecte al percentatge provisional aplicat en la resta de models 303 de l'exercici, s'aplicarà al total de l'IVA suportat durant l'exercici (no del ja deduït, sinó del total de l'IVA suportat en les compres) la diferència que hi hagi entre tots dos percentatges: si per exemple, s'havia aplicat provisionalment un 30% i de resultes del càlcul definitiu surt un percentatge deduïble del 45%, caldrà aplicar un 15% (el diferencial) al total de quotes d'IVA suportat. L'import que resulti d'aquest càlcul, el posarem a la casella que hi ha destinada a tal efecte en el model 303, a l'apartat de l'IVA suportat deduïble (ja s'indica que és la regularització de prorrata, només al 4t trimestre). Aquest import pot ser tan possitiu (com a l'exemple) com negatiu (en cas que el percentatge definitiu sigui menor al provisional).

D'aquesta manera, al final la suma de tot l'IVA suportat deduïble ha de quadrar amb l'import que resulti de multiplicar el percentatge definitiu de IVA deduïble de l'exercici pel total de les quotes d'IVA suportades.

És molt recomanable fer aquesta comprovació per quadrar les quotes declarades en el resum anual, model 390. En aquest model també s'hauran d'indicar les xifres que hem utilitzat per calcular la prorrata definitiva, i s'haurà d'indicar si la entitat està aplicant la prorrata general o la especial.