Nous models 770 i 771 per a la regularització voluntària de la situació tributària

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
es podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Es podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771. Font: Unsplash.
Es pot aplicar la reducció del 25% en l'import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Es pot aplicar la reducció del 25% en l'import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin. Font: Unsplash.

Nous models 770 i 771 per a la regularització voluntària de la situació tributària

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les declaracions fiscals s’han de presentar de forma obligatòria per via electrònica a través d’Internet.

El 16 de juny de 2020 el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre HAC / 530/2020, de 3 de juny. El document aprova el model 770 per l’autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària i el model 771 per l’autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la seu electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària. Els models van entrar en vigor el 26 de juny de 2020.

Objectiu

Es pretén que les persones contribuents puguin regularitzar de forma voluntària la seva situació tributària amb referència als tributs que han de ser objecte d'autoliquidació. Per aquest motiu, Hisenda ha aprovat dos models tributaris.

Per un costat, el 770 dona resposta a l'autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària, mentre que el 771 es refereix a l'autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la seu electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària.

Qui ho pot presentar?

Poden presentar aquest document totes les persones obligades tributàries que procedeixin al complet reconeixement i pagament del deute tributari. Aquest pagament s’ha de realitzar abans que se li hagi notificat l'inici d'actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació del deute tributari objecte de la regularització.

Si aquestes actuacions no s'han efectuat, el pagament s’haurà de fer abans que el Ministeri Fiscal, l'Advocacia de l'Estat o la representació processal de l'administració autonòmica, foral o local interposi querella o denúncia contra la persona dirigida. També pot ser abans que el Ministeri Fiscal o el jutge o jutgessa d'instrucció duguin a terme actuacions que li permetin tenir coneixement formal de la iniciació de diligències, conforme l'article 252 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

Quina reducció se li pot aplicar?

D'aquesta manera, si no s’ha rebut cap notificació al respecte, es poden presentar els models telemàticament a la seu electrònica i aplicar la reducció del 25% en l'import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin, d’acord amb l’article 27.5 de la Llei General Tributària.

Model 770

El model 770 s'utilitza per a l'autoliquidació i ingrés dels interessos de demora i dels recàrrecs objecte de regularització. El document requereix informar al mateix de la quota ingressada que dona lloc a aquests conceptes, així com el número de justificant de l'autoliquidació o les autoliquidacions, a través de les quals s'hagi declarat i ingressat la quota.

Per aquest motiu, abans de presentar el model s'ha de realitzar l'autoliquidació i l’ingrés de la quota tributària a regularitzar voluntàriament. D’aquesta manera, si el model està disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributària per tal tribut i període de declaració s'utilitzarà el model 770. En cas de no estar a la seu electrònica, s’haurà de presentar el model 771.

Model 771

Si es tracta d'un concepte impositiu amb períodes de liquidació trimestrals o mensuals, es presentaran tants models de declaració com períodes de liquidació s’hagin regulat respecte l'exercici corresponent.

Només s’utilitzarà el model 771 en cas de no existir cap model disponible per a aquest tribut i període de declaració. En aquest cas, només es presentarà un únic model 771 per autoliquidar la quota tributària anual que es vol regularitzar, desglossant l'import de la mateixa per a cada un dels períodes de liquidació de l'exercici corresponent.