Com fer el pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
La presentació de l'autoliquidació del Model 202 s'ha de fer durant els primers 20 dies naturals d'abril, d'octubre i de desembre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La presentació de l'autoliquidació del Model 202 s'ha de fer durant els primers 20 dies naturals d'abril, d'octubre i de desembre. Font: Unsplash.
La presentació de l'autoliquidació del Model 202 s'ha de fer durant els primers 20 dies naturals d'abril, d'octubre i de desembre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El model 202 és una autoliquidació periòdica que serveix per fer un avançament de l'Impost sobre societats que es presentarà l'any següent. Font: Unsplash.

Com fer el pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

El recurs mostra les claus per saber si la teva entitat està obligada a confeccionar i presentar el Model 202.

El model 202 és una autoliquidació periòdica que serveix per fer un avançament de l'Impost sobre Societats que es presentarà l'any següent. És a dir, és un pagament a compte de l'Impost de Societats (IS) de l'any vinent.

Obligats a la seva presentació

Estan obligades a la seva presentació:

  • Les entitats que l'any anterior tinguin una xifra de negoci anual superior als 6 milions d'euros, independenment que hagin obtingut benefici o no.
  • Les entitats que no arribin a aquesta xifra de negoci, però que l'any anterior hagin obtingut un resultat positiu a l'Impost sobre Societats.

Existeixen dues modalitats per fer el càlcul del pagament fraccionat del model 202:

  1. Modalitat article 40.2 de la Llei de l'Impost sobre societats.
  2. Modalitat article 40.3 de la llei de l'impost sobre societats.

Càlcul del pagament fraccionat segons l'article 40.2 LIS

Aquest és el mètode més senzill i el més utilitzat per les entitats.

La base per calcular el pagament fraccionat segons l’article 40.2 de la LIS serà la quota íntegra del darrer IS presentat, minorada en les deduccions, bonificacions i en les retencions i ingressos a compte (casella 599 Model 200). A aquesta base se li ha d'aplicar el tipus impositiu del 18% i s'obtindrà la quantia del pagament fraccionat.

Quota Íntegra (Casella 01 Model 202) x 18% = import a pagar Model 202 ( Casella 03-020 Model 202)

Primer pagament: abril. S'agafa el resultat de l'IS presentat a l'exercici anterior.
Segon i tercer pagament: octubre i desembre respectivament. S'agafa el resultat de l'IS presentat el mateix exercici.

En el cas que el darrer període impositiu sigui de durada inferior a l'any, s’hauran de tenir en compte els períodes immediatament anteriors fins arribar als 365 dies. La base imposable del pagament fraccionat es determinarà amb una suma algebraica de les quotes dels períodes impositius considerats.

Càlcul del pagament fraccionat segons l'article 40.3 LIS

Aquest mètode més complex és de caràcter opcional excepte per:

  • Aquelles entitats que l'any anterior hagin tingut una xifra de negoci superior a 6 milions d'euros.
  • Entitats acollides al règim especial establert al capitol XVI del títol VII de la LIS.

Les entitats que voluntàriament vulguin acollir-se a aquest sistema, hauran de presentar un Model 036 Declaració Censal durant el mes de febrer de l'any en què vulguin aplicar la modalitat. En el cas que el període impositiu no coincideixi amb l'any natural, l'opció haurà de realitzar-se en la corresponent declaració censal, durant el termini de 2 mesos a comptar des de l'inici d'aquest període impositiu o dins del termini comprès entre l'inici d'aquest període impositiu i la finalització del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan aquest últim termini fos inferior a 2 mesos.

La renúncia a aquest sistema s'ha de fer mitjançant una declaració censal del Model 036.

Per calcular el pagament fraccionat segons l'article 40.3 de la LIS, aplicarem un percentatge variable a la base imposable dels tres, dels nou i dels onze primers mesos de cada any natural minorada en les bonificacions, retencions i ingressos a compte:

Primer pagament: abril. El càlcul es fa sobre el resultat comptable després de l'IS dels 3 primers mesos (gener, febrer i març).
Segon pagament: octubre. El càlcul es fa sobre el resultat comptable després de l'IS dels 9 primers mesos (gener-setembre).
Tercer pagament: desembre. El càlcul es fa sobre el resultat comptable després de l'IS dels 11 primers mesos (gener-novembre).

En el cas que el període impositiu no coincideixi amb l'any natural, es realitzarà el pagament fraccionat sobre la part de la base imposable corresponent als dies transcorreguts des de l'inici del període impositiu fins al dia anterior a l'inici de cadascun dels períodes d'ingrés del pagament fraccionat dels mesos d'abril, octubre i desembre, segons sigui procedent. En aquests supòsits, el pagament fraccionat serà a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el dia anterior a l'inici de cadascun dels citats períodes de pagament.

Termini i forma de presentació

La presentació de l'autoliquidació del Model 202 s'ha de fer durant els primers 20 dies naturals d'abril, d'octubre i de desembre.

Primer pagament: de l'1 al 20 d'abril.
Segon pagament: de l'1 al 20 d'octubre.
Tercer pagament: de l'1 al 20 de desembre.

En cas de voler domiciliar el pagament del Model 202, la presentació s'haurà de fer entre l'1 i el 15 d'abril, d'octubre i de desembre.

El model 202 s'ha de presentar obligatòriament per via telemàtica