Principis de transparència i bones practiques de les ONG

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Principis de transparència i bones practiques de les ONG

Resum: 

Els principis de transparència i bones pràctiques de les ONG són la forma de mostrar que les organitzacions realitzen una bona gestió dels seus fons i assoleixen la finalitat per la qual han estat constituïdes. En aquest recurs s’analitzen algunes de les recomanacions de la Fundació Lealtad en matèria de transparència i gestió de les ONG.

1. Principi de funcionament i regularització de l‘Òrgan de Govern

L’òrgan de govern és el principal responsable de garantir que l’organització assoleixi la seva missió i porti una bona gestió dels seus recursos. Governar una organització implica assistir a les reunions, participar activament en la presa de decisions i involucrar-se en els processos i la planificació de l’activitat.

L’òrgan de govern ha d’estar constituït per un mínim de 5 membres i s’haurà de reunir un mínim de dues vegades a l’any, ja sigui per assistència física o per videoconferència

Principi de claredat i publicitat del fi social

El fi social d’una organització ha d’estar ben definit i ha de quedar identificada l’activitat que es realitza i els beneficiaris de l’organització. L’activitat que digui a terme l’entitat ha d’estar inclosa en els seus fins socials i contemplada en els seus estatuts.

Els fins socials han de ser accessibles a tots els membres de l’organització, voluntariat i públic, ja que això facilitarà la captació de col·laboradors, sigui de particulars o institucions.

Principi de planificació i seguiment de l’activitat

Tenir definit un pla estratègic o anual de l’entitat permetrà a l’organització adaptar-se a noves situacions i canvis a l’entorn. El pla estratègic dels objectius relacionats amb els projectes ha d’estar aprovat per l’òrgan de govern i ser públic.

Principi de comunicació i imatge fidel de la informació

Fer campanyes de publicitat, captació de fons i posar a disposició pública les memòries anuals d’activitat i econòmica, ajuda a incrementar la confiança dels socis i voluntaris i a donar una imatge fidel de l’entitat.

És important que l’organització tingui pàgina web i un correu electrònic actualitzat per informar a socis i col·laboradors de les activitats que realitza.

Principi de transparència i pluralitat en el finançament

Si es vol generar un clima de confiança, una ONG ha de fer pública la seva forma de finançament, sigui de fons públics o privats, i la recaptació anual de donacions, socis i col·laboracions.

És molt important per subsistir i poder garantir la continuïtat del projecte tenir diverses formes de finançament. En cap cas els ingressos privats han de ser inferiors al 10% del total d’ingressos.

Principi de control en la utilització de fons

Perquè una ONG transmeti un clima de confiança és de vital importància que prepari un pressupost anual d’ingressos i despeses que estigui aprovat per l’òrgan de govern i sigui públic. El pressupost ha d’especificar quant es destina a projectes, despeses de direcció i gestió de l’organització, i quins tipus d’activitats es realitzen per captar fons.

Principi de control dels comptes anuals i compliment de les obligacions legals

Les ONG han de retre comptes anuals i memòria d’activitats a l’administració publica, protectorat o al registre corresponent per acreditar que compleix amb les seves obligacions fiscals.

Els comptes anuals s’elaboren conforme el Pla General Comptable d’Entitats sense Afany de Lucre, es sotmeten a auditories externes i són aprovats per assemblea general o el patronat.

Principi de promoció del voluntariat

L’impacte social que té una ONG es pot mesurar pel nombre de voluntaris de què disposa, que aporten el seu temps i coneixements de forma altruista.

Perquè els voluntaris puguin participar activament en el projecte d’una organització, aquesta haurà de tenir un pla de formació i activitats a la seva disposició. Els voluntaris han de tenir una assegurança per estar coberts dels riscos derivats de les activitats que desenvolupen.