Què és el model 123?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La presentació del model 123 només es podrà realitzar en format virtual.  Font: Canva.
El model 123 es presenta en els primers vint dies de cada trimestre. Font: Canva.
El model 123 es presentarà en els primers vint dies de cada trimestre. Font: Canva.
La presentació del model 123 només es pot realitzar en format virtual. Font: Canva.

Què és el model 123?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 123 serveix per presentar les retencions i els ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre Societats i l'impost sobre la Renda de no Residents.

Segons l’Agència Tributària el model 123 s’ha de presentar de forma trimestral en els primers vint dies d’abril, juliol, octubre i gener (respecte de l’últim trimestre de l’any).

Model 123

El model 123 és el document amb el qual es presenta la declaració trimestral sobre les retencions i ingressos a compte de l’IRPF, l'Impost Sobre Societats o l’Impost Sobre la Renda de no Residents, quan l’entitat ha pagat, durant el trimestre, interessos o altres retribucions de capital, principalment sobre préstecs no bancaris.

La presentació d’aquest model obliga també a presentar una declaració informativa anual, el model 193, que és el resum anual de les retencions i ingressos dels rendiments sobre el capital mobiliari. L’obligació neix quan s’hagi presentat algun model 123 durant l’any corresponent, i es fa durant el mes de gener de l’any següent.

Com s’ha de complimentar?

Per tal de complimentar de forma correcta el model s’ha d‘entendre la seva estructura:

1. Identificació i meritació: en aquest apartat s'han d'indicar les dades de l'entitat, l’any pertinent i el trimestre que es vol declarar.

2. Liquidacions:

  • Casella 01: s’ha d’indicar el nombre total de subjectes passius o contribuents que hagin obtingut rendiments o rendes del capital mobiliari.
  • Casella 02: s’ha d’assenyalar el còmput total de les bases de retencions i ingressos.
  • Casella 03: s'introdueix l'import total de les retencions i ingressos a compte.
  • La resta de caselles que recull el model fan al·lusió a rendiments o percepcions de rendes de capital immobiliari que s'han realitzat en exercicis anteriors, i no són habituals.

3. Complementària: en aquest bloc s'ha d’indicar si es tracta d'una declaració complementària. Si és el cas, cal especificar el número de justificant de la declaració que es vol complementar i indicar a la 'casella 07' l’import que es va ingressar en aquesta declaració anterior.

4. Ingrés: a aquesta casella es consigna l’import total a ingressar.

En cas que es presenti la declaració en la modalitat de domiciliació, cal informar del número de compte bancari de l’entitat on l’Agència Tributària farà el càrrec el darrer dia del termini de presentació del model.

Quan s’ha de presentar?

Pel que fa al termini de presentació i pagament bancari del model 123, s’ha de presentar cada trimestre:

  • Primer trimestre: de l'1 al 20 d'abril.
  • Segon trimestre: de l'1 al 20 de juliol.
  • Tercer trimestre: de l'1 al 20 d'octubre.
  • Quart trimestre: de l'1 al 20 de gener de l'any següent de l'exercici, respecte de l’últim trimestre de l’any anterior.

Si l’entitat opta per la modalitat de pagament per domiciliació, aquests terminis s’escurçaran 5 dies.

En el cas que l’entitat tingui un volum d'operacions superior a 6.010.121,04 euros la presentació s'ha de realitzar de forma mensual. El termini en aquest cas és de l'1 al 20 de cada mes.

Aquest model s’ha de presentar de forma telemàtica. Per aquest motiu, cal tenir el certificat electrònic de representant de persona jurídica de l’entitat per poder dur a terme la tramitació.

Finalment, cal recordar que cal fer les altes i baixes censals corresponents, mitjançant presentacions de Declaracions Censals del model 036, quan l’entitat no realitzi aquest model de forma habitual.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.