Per què les entitats han de presentar el model 115?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Quan es lloga un immoble urbà per dur a terme una activitat econòmica s'ha de presentar el model 115. Font: Freepik.
Quan es lloga un immoble urbà per dur a terme una activitat econòmica s'ha de presentar el model 115. Font: Freepik.
Aquest model es presenta cada trimestre en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Font: Freepik.
Aquest model es presenta cada trimestre en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Font: Freepik.

Per què les entitats han de presentar el model 115?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Si l'organització desenvolupa la seva activitat en un immoble de lloguer, ha de practicar unes retencions.

Quan una persona autònoma, empresa o entitat lloga un immoble urbà (els rústics estan exclosos) per dur a terme una activitat econòmica ha de pagar trimestralment una part de diners, les retencions, a Hisenda. Per tant, totes aquelles organitzacions que estiguin desenvolupant la seva activitat en un immoble llogat, hauran de presentar trimestralment el model 115.

Per tal de pagar aquest model, cal que prèviament l’entitat llogatera se censi amb el model 036 o 037.

Què és el model 115?

Es tracta de la declaració de les retencions i ingressos a compte per les rendes o rendiments procedents de l’arrendament o sotsarrendament d’immobles urbans. Això significa que si una entitat treballa en un local llogat, té l’obligació de declarar a Hisenda unes retencions que ha de practicar en la factura del lloguer.

Quan es parla de retencions en la factura del lloguer es fa referència a un percentatge (19%) que ha d'aparèixer en la factura. En aquest cas, l’entitat llogatera paga aquests diners a Hisenda en nom de la persona física o jurídica llogadora, és a dir, que la llogadora no rep directament aquesta quantitat.

Cal tenir en compte que, si la llogadora és una persona física, la retenció serà a compte de l’IRPF. En canvi, si es tracta d’una persona jurídica, es farà a compte de l’Impost sobre Societats.

La base per aplicar el 19% de la retenció es calcula a partir del lloguer de l'immoble més les depeses de comunitat, llum, IBI... No obstant això, en aquest càlcul cal deixar fora l’IVA.

Quan s’ha de presentar aquest model?

Aquest model es presenta cada trimestre en el cas de les entitats sense ànim de lucre. Per tant, cal presentar-lo en els primers 20 dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener (referent a l’exercici anterior).

Aquesta declaració es pot presentar per via telemàtica, disposant de certificat digital, o a les oficines de l’Agència Tributària o entitats col·laboradores per efectuar l’ingrés corresponent.

Cal tenir en compte que el model 115 correspon al 180, que és el resum anual informatiu amb totes les retencions practicades per qüestió d’arrendament en l’any comptable anterior.

En aquest cas, el model 180 s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener (tenint en compte les possibles variacions de dia límit si l’últim dia és un diumenge).

Què passa si es deixa de pagar el lloguer?

Es pot donar la situació que una entitat durant un trimestre no hagi pagat cap lloguer. En aquest cas, sí que haurà de presentar el model 115 en el termini indicat marcant la casella negativa. En el moment en què l’organització deixa de pagar un lloguer de forma regular, és recomanable que es doni de baixa de la declaració censal 036. D’aquesta manera, deixa de tenir l’obligació d’haver de presentar el model 115.

A més a més, en certs casos no cal presentar el model 115, per exemple, en cas que les rendes satisfetes a una única persona llogatera no superin els 900 euros anuals. Entre altres situacions, tampoc serà necessari declarar-lo si el llogater/a disposa d’un certificat d’exempció emès per Hisenda. En aquest supòsit, l’entitat inquilina ha de disposar d’aquest certificat actualitzat.

De qui és l’obligació de pagar aquesta retenció?

Aquesta obligació és de l’entitat llogatera, per això, és molt important que al contracte es reflecteixin les retencions. En cas que no ho indiqui la factura o que no es faci el pagament corresponent, la responsabilitat continua essent de la part llogatera.

A més a més, la persona (física o jurídica) que cedeix l’immoble pot demanar a la llogatera un certificat de les retencions, per verificar que aquest pagament s’ha dut a terme.

Per la seva part, la persona llogadora també ha de declarar les retencions i descomptar-les en el seu impost. La feina de l’Agència Tributària és creuar aquestes dades i verificar que les retencions declarades pel llogater/a i el llogador/a coincideixen.