Quines preguntes s’han de fer en una avaluació de projectes?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Realitzar preguntes adequades és clau per tenir una avaluació útil. Font: Canva.
Realitzar preguntes adequades és clau per tenir una avaluació útil. Font: Canva.
La iniciativa ‘Eines d’avaluació per a les entitats del Tercer Sector Social’ pretén ajudar a les entitats del tercer sector amb l’avaluació dels seus projectes i iniciatives. Font: Canva.
La iniciativa ‘Eines d’avaluació per a les entitats del Tercer Sector Social’ pretén ajudar les entitats del tercer sector en l’avaluació dels seus projectes i iniciatives. Font: Canva.

Quines preguntes s’han de fer en una avaluació de projectes?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

L’avaluació de projectes pretén implementar un seguiment i control de què s’està fent i aconseguint, per tal de millorar els resultats i optimitzar recursos disponibles.

La Taula del Tercer Sector conjuntament amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques han elaborat ‘Eines d’avaluació per a les entitats del Tercer Sector Social’, un document per ajudar les entitats a avaluar els seus projectes.

L’avaluació d’un projecte té la finalitat d'aconseguir informació útil sobre el seu disseny, el funcionament i els impactes, per millorar-los i mitigar les problemàtiques socials que pretenen atendre.

Per aquest motiu, les preguntes d’avaluació han de ser útils per a les persones promotores del projecte, els i les agents encarregats de la implementació i les persones beneficiàries. Han de permetre comprendre els resultats i l’impacte que ha assolit el projecte en qüestió.

Per a què serveix fer preguntes?

Quan es plantegen les preguntes és important reflexionar sobre les següents qüestions per tal que siguin d’utilitat per al projecte i l’organització:

 • Contextualitzar l’avaluació: s’han de definir quins són els i les agents promotores, les persones interessades, quina és la raó de fer-la, quin ús se li donarà i què es pretén millorar.
 • Tenir una estructurar i planificació del procés d’avaluació: amb relació a les metodologies i eines que s’han de fer servir per obtenir la informació necessària.
 • Definir com els resultats aconseguits s’implementaran al disseny del nou projecte i l’entitat.
 • Assegurar-se que l’avaluació aporta la informació necessària per a la presa de decisions.

Quins passos s’han de seguir?

S’ha de seguir una sèrie d’indicacions per assegurar-se de tenir les correctes preguntes de l’avaluació:

 • Identificació dels i les agents rellevants en l’avaluació: és crucial detectar i comptar amb la participació de les agents implicades per poder definir els interessos de l’avaluació.
 • Revisió de la documentació del projecte: tenir presents els documents de la iniciativa, com el pla de treball o les memòries de seguiment, pot ajudar a identificar les necessitats d’avaluació.
 • Concreció de les preguntes d’avaluació: han de ser clares i precises. Així mateix, han d’evitar ambigüitats i obtenir la màxima concreció.
 • Priorització de les preguntes d’avaluació: s’han de seleccionar aquelles que poden tenir ser més útils per millorar el projecte.

Què cal tenir present?

En cap moment es pot perdre de vista que les preguntes de l’avaluació han de plantejar-se per millorar el projecte, pel que fa al disseny, la programació, la gestió i la relació de l’equip impulsor amb les agents implicades, entre d’altres.

A causa de la limitació dels recursos disponibles és molt improbable que una organització pugui avaluar tots els projectes i iniciatives que desenvolupa anualment. Per aquest motiu, les preguntes d’avaluació i les conclusions han de ser extrapolables a altres propostes. És important extreure conclusions que proporcionin aprenentatge.

Pel que fa als criteris de priorització de preguntes, s’han de tenir en compte les següents qüestions:

 • Les preguntes han de ser coherents amb els recursos econòmics i humans de l’entitat, així com amb els terminis disponibles.
 • Es recomana seleccionar entre cinc i set preguntes principals per evitar tenir un nombre excessiu. En qualsevol cas, si és necessari es poden fer subpreguntes més específiques dintre de les preguntes principals.

Per resoldre qüestions relacionades amb la gestió de projectes de les entitats sense ànim de lucre es pot contactar amb els serveis d'assessorament.