Tot el que cal saber sobre el model 200

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
El CNAE és la Classificació Nacional d’Activitat Econòmica, un codi de quatre caràcters en funció de l’activitat econòmica de l’organització. Font: Canva.
 Font: Canva
El model 200 ha d’estar signat per un o una representant autoritzada. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre el model 200

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 200 és la declaració o liquidació de l'impost de societats (IS).

L’impost de societats és el tribut amb el qual es graven els beneficis de les organitzacions empresarials. Aquest impost es declara mitjançant els models 200 i 202.

Què és el model 200

El model 200 és el formulari amb el qual es porta a terme la declaració o liquidació anual de l’impost de societats. Els integrants dels grups fiscals i les cooperatives hauran de presentar el model de forma individual.

No existeix un termini específic per presentar aquest formulari, ja que dependrà de quan finalitzi l’exercici econòmic de l’organització. Per saber quan s’ha de presentar el model 200, s’ha de calcular sis mesos des del tancament del període impositiu. Per exemple, si l’exercici econòmic de l’organització correspon amb l’any natural, s’haurà de presentar de forma telemàtica abans del 25 de juliol de l’any següent. És important ressaltar que el model s’ha d’omplir fins i tot si no hi ha hagut activitat durant l’exercici anterior.

Qui ha de presentar el model 200

Segons l’Agència Tributària estan obligades a presentar aquest model aquelles entitats amb residència al territori espanyol i que tinguin personalitat jurídica pròpia. Totes aquelles organitzacions que hagin de pagar l’impost de societats necessiten presentar aquest formulari, exceptuant aquelles que estiguin declarades exemptes totalment o parcialment.

La Llei de l’Impost de Societats manifesta que existeixen excepcions per aquest impost. Estan parcialment exemptes les entitats sense ànim de lucre, federacions, col·legis professionals, sindicats de treball, entre altres que tinguin ingressos totals no superiors als 100.000 euros anuals. També aquelles que els seus ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retencions siguin inferiors a 2.000 euros anuals.

Com omplir el model 200

Per emplenar adequadament el formulari s’ha de seguir una sèrie de passos:

  • Primer pas: indicar el NIF, la raó social de l’entitat i la resta de codis i credencials que es requereixen.
  • Segon pas: assenyalar quin és el període impositiu del qual s’està fent la declaració. Hi ha tres possibilitats: el període impositiu d’un any que coincideix amb l’any natural, el període impositiu d’un any que no coincideix amb l’any natural i el període impositiu inferior a un any. S’haurà d’especificar les dates en què comencen i acaben els períodes.
  • Tercer pas: escriure el codi de 'Classificació Nacional d’Activitat Econòmica' (CNAE), un codi de quatre caràcters segons l’activitat econòmica de l’organització.
  • Quart pas: marcar amb una X el tipus d’entitat, el règim que aplica, el nombre de treballadors i treballadores, si pertany a un grup de societats o no i l’estat dels comptes.
  • L’últim pas: escriure la data i signar el document. Només un o una representant autoritzada de l’entitat podrà signar el model 200.

Com es comptabilitza el model 200

Una vegada s’ha omplert el document, s’haurà de realitzar el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys, on s’ha de comptabilitzar el model 200. El resultat obtingut és el que s’haurà de pagar o rebre per l’impost de societats.

Per fer el càlcul, s’ha d’obtenir el resultat del tancament comptable, que és la base de l’impost de societats. Això es fa restant les despeses als beneficis durant el període de temps corresponent. Al resultat obtingut, s’hauran de restar les despeses no deduïbles. Seguidament, s’haurà de multiplicar pel tipus impositiu corresponent. Això donarà la quota íntegra a la que se l’hi haurà de restar les retencions i els ingressos així com els pagaments fraccionats de tot el període. Aquí hi ha una fórmula per comptabilitzar el model:

Resultat comptable (+/-) diferències permanents (+/-) diferències temporals (-) compensació de bases imposables negatives = base imposable

Base imposable (·) tipus de gravamen = quota íntegra

Quota íntegra (-) deduccions (-) bonificacions = quota líquida

Quota líquida (-) retencions per rendiments del capital mobiliari (-) pagaments fraccionats = quantitat a ingressar o a retornar

Novetats en l’exercici 2021

S’haurà de tenir en compte una sèrie de qüestions per tal de presentar l’exercici 2021 adaptant-se a les noves característiques. En primer lloc, s’ha de desglossar en un quadre detallat les deduccions per donatius a entitats sense afany de lucre. A més, el mateix desglossament es farà en cas que els donatius siguin a activitats prioritàries de mecenatge, on es dividiran en donatius sense reiteració o amb reiteració.

Quan existeixi reiteració a les donacions, serà necessari informar a l’Agència Tributària sobre les donacions corresponents als exercicis anteriors. S’entén com reiteració quan, als dos períodes impositius imminentment anteriors, s’hagin realitzat donacions amb dret de deducció a favor de la mateixa entitat, amb igual o superior import.