Tot el que cal saber sobre el model 200

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
El CNAE és la Classificació Nacional d’Activitat Econòmica, un codi de quatre caràcters en funció de l’activitat econòmica de l’organització. Font: Canva.
 Font: Canva
El model 200 ha d’estar signat per un o una representant autoritzada. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre el model 200

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 200 és la declaració o liquidació de l'Impost de Societats (IS).

L’Impost de Societats és el tribut amb el qual es graven els beneficis de les organitzacions empresarials. Aquest impost es declara mitjançant els models 200 i 202.

Què és el model 200

El model 200 és el formulari amb el qual es porta a terme la declaració o liquidació anual de l’Impost de Societats.

No existeix un termini específic per presentar aquest formulari, ja que dependrà de quan finalitzi l’exercici econòmic de l’organització. Per saber quan s’ha de presentar el model 200, s’ha de calcular sis mesos des del tancament del període impositiu. Per exemple, si l’exercici econòmic de l’organització correspon amb l’any natural, s’haurà de presentar de forma telemàtica abans del 25 de juliol de l’any següent.

És important ressaltar que el model sempre es presentarà quan les entitats estiguin amb al règim de la llei 49/2002, ja que és una de les condicions per estar en el règim.

S'haurà de verificar quin tipus d’exercici figura en els estatuts de l’entitat, i comprovar que concordi amb el que figura al cens de l’Agència Tributària.

Qui ha de presentar el model 200

Segons l’Agència Tributària estan obligades a presentar aquest model aquelles entitats amb residència al territori espanyol i que tinguin personalitat jurídica pròpia. Totes aquelles organitzacions que hagin de pagar l’Impost de Societats necessiten presentar aquest formulari, exceptuant aquelles que estiguin declarades exemptes totalment o parcialment.

Les entitats que hagin d'aplicar el Règim fiscal de la Llei 49/2002 tenen l'obligació de presentar l'impost de societats i estaran obligades a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes, tal i com estableix l'article 13 d'aquesta llei. Així mateix, cal resaltar que les entitats parcialment exemptes només ho haurien de presentar si no compleixen els tres requisits que les eximirien de la obligació de presentació:

  • No superar els 75000 € de global d’ingressos anuals.
  • En cas d'obtenir rendes no exemptes, no superin els 2.000€.
  • Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Com es calcula el model 200

Per fer el càlcul, s’ha d’obtenir el resultat del tancament comptable, que és la base de l’Impost de Societats. Això es fa restant les despeses als ingressos generats durant el període que s’està declarant. Al resultat comptable (ingressos menys despeses), es sumen les despeses no deduïbles (columna augments de les pàgines 12 i 13 del model) i es resten els ingressos exempts, que no tributen (columna disminucions de les mateixes pàgines) i, si n’hi ha, d’altres ajustaments temporals.

Això dona el resultat fiscal o base impositiva de l’IS, que és sobre la qual s’haurà d’aplicar el tipus de tributació establert:

  • 10% per a les entitats en el règim 49/2002
  • 25% per a les entitats parcialment exemptes.

El resultat d’aquesta multiplicació donarà la quota a tributar.

Per saber el resultat a pagar o a retornar, cal agafar el resultat de la quota a tributar i restar aquelles retencions que els diversos tercers hagin pogut fer a l’entitat, i els acomptes realitzats amb el model 202. I llavors, sortirà la quota a pagar o a retornar a favor de l’entitat.

Novetats en l’exercici 2021

La principal novetat a l’exercici 2021 és el nivell de detall que s’ha de donar per a les donacions efectuades a entitats no lucratives que donin dret de deducció.

Caldrà diferenciar entre donacions amb caràcter general, i aquelles que siguin destinades a activitats prioritàries de mecenatge. A més, dins de cadascun d’aquests dos apartats, es farà el desglossament entre aquelles donacions recurrents (les que s’hagin realitzat a una mateixa entitat en els dos anys anteriors i que, cadascuna d’elles respecte de l’any anterior, hagi estat d’un import igual o superior) i aquelles no recurrents.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.