Model 202: què és?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Amb l’import que surt a la casella 599 del model 200 anterior s’obté el que s’ha d’ingressar als tres períodes de pagament del formulari 202. Font: Canva.
 Font: Canva
La manera d’emplenar el model 202 és molt similar a la del formulari 200. Font: Canva.

Model 202: què és?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 202 és el formulari amb el qual es realitzen pagaments a compte de l’Impost de Societats que, posteriorment, es liquida amb el model 200.

L’Impost de Societats (IS) és el tribut amb el qual es graven els beneficis empresarials; aquest impost es declara amb els models 200.

Quan el resultat a tributar en l’impost de societats menys les retencions surt positiu, es genera una nova obligació: fer pagaments a compte de la pròxima liquidació de l’IS. Aquests acomptes es realitzen mitjançant el model 202, declaracions que es presenten entre els dies 1 i 20 dels mesos d’abril (1P), octubre (2P) i desembre (3P).

En cas que el que es paga amb els acomptes realitzats durant l’any sigui superior al resultat a tributar de la declaració corresponent a aquell any, es podrà sol·licitat a l’Agència Tributària la devolució pertinent directament des del propi model 200.

Qui ha de presentar el model 202

Segons l’Agència Tributària, en el cas de les entitats no lucratives, cal presentar aquest model quan han tingut, a la darrera declaració del model 200 presentada, una quota a tributar que surti positiva un cop minorada per les retencions que li hagin pogut fer. En altres paraules, quan la casella 599 del model 200 mostri una magnitud amb signe positiu.

La presentació del model 202 es farà en els tres períodes de presentació immediatament posteriors al model 200 que hagi tingut aquest resultats (si aquest s’ha presentat al juliol, els models 202 es faran a l’octubre, desembre i abril immediatament posteriors), i es continuaran presentant o no segons resulti la següent liquidació del model 200.

Aquest model s’ha de presentar, necessàriament, de forma telemàtica i, si es vol optar par la modalitat de pagament de domiciliació, el termini que finalitza normalment el dia 20 dels mesos de liquidació s’escurçarà en cinc dies.

Com emplenar el model 202

  • Indicar el NIF, nom i cognom o la raó social de l’entitat.
  • Assenyalar quin és el període de meritació i l’exercici que s’està declarant, així com la data d’inici d’aquest. El primer període correspondrà a l’abril, el segon a l’octubre i el tercer al desembre
  • Escriure el codi de 'Classificació Nacional d’Activitat Econòmica' (CNAE), un codi de quatre caràcters en funció de l’activitat econòmica de l’organització. En principi, hauria de coincidir amb el declarat al darrer model 200 presentat.
  • Marcar la casella corresponent a la tipologia d’entitat. Normalment, en les entitats parcialment exemptes no es marca res, però si és una cooperativa o d’altres tipus d’entitat, si.
  • Escriure el tipus de gravamen que s’ha d’aplicar.

Com calcular el model 202

Per calcular el formulari 202 existeixen dues modalitats de càlcul dels pagaments a compte de l’IS. El primer actua per defecte, i consisteix en indicar com a base del pagament fraccionat l’import de la casella 599 del darrer model 200 presentat a la casella 01 del model 202. L’aplicació web calcularà de forma automàtica l’import a pagar, que sortirà a la casella 03, i que representa un 18% de la base del pagament (casella 01). Durant els tres períodes posteriors a aquell model 200 positiu, s’haurà de consignar la mateixa quantitat.

La segona forma de calcular l’acompte, que és voluntària excepte per a aquelles organitzacions que tinguin un volum d’ingressos superior als 6.010.121,04 euros, requereix que, prèviament i dins del mes de novembre de l’any immediatament anterior, es faci una comunicació de la opció per a aquesta modalitat de càlcul mitjançant la presentació d’una declaració censal (model 036).

En aquesta modalitat la base de l’acompte no és el resultat de la declaració anterior, sinó que serà el resultat ajustat de la comptabilitat que es produeixi al tancament a 31 de març per al (1P), a 30 de setembre (2P) i a 30 de novembre (3P). Això vol dir que cal calcular com sortiria l’Impost de Societats teòric en aquestes tres dates a partir del resultat comptable amb tots els ajustaments temporals i permanents que estableix la normativa d’aquest impost. I, en base a aquells imports, pagar un 18%. Aquesta modalitat, per la seva complexitat, no és massa habitual en les entitats no lucratives.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.