Model 202: què és?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
Amb l’import que surt a la casella 599 del model 200 anterior s’obté el que s’ha d’ingressar als tres períodes de pagament del formulari 202. Font: Canva.
 Font: Canva
La manera d’omplir el model 202 és molt similar a la del formulari 200. Font: Canva.

Model 202: què és?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 202 és el formulari amb el qual es realitza l’avanç del pagament de l’impost de societats que s’ha de presentar amb el model 200.

L’impost de societats (IS) és el tribut amb el qual es graven els beneficis empresarials; aquest impost es declara amb els models 200 i 202. A diferència del formulari 200, que és anual i obligatori, el model 202 s’ha de presentar tres cops l’any: el primer pagament s’ha de realitzar entre l’1 i el 20 d’abril, el segon entre l’1 i el 20 d’octubre i el tercer entre l’1 i el 20 de desembre. La forma de presentar aquest document ha de ser en format telemàtic.

En cas que la declaració anual mitjançant el model 200 sigui inferior al que es va declarar amb el model 202, es podrà sol·licitar a l’Agència Tributària la devolució pertinent.

Qui ha de presentar el model 202

Segons l’Agència Tributària, només estan obligades a presentar aquest model aquelles organitzacions amb residència al territori espanyol, que tinguin personalitat jurídica pròpia i que l’any anterior al seu exercici hagin tingut un volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros. També l’hauran de presentar aquelles entitats que l’any anterior el seu resultat d’exercici hagi estat positiu o aquelles societats acollides a un règim fiscal especial.

Per les altres entitats serà voluntari presentar aquest document, però en cas que es decideixi fer-ho s’haurà de notificar a l’Agència Tributària al mes de febrer de l’any natural en què es vulgui que s’apliqui.

Com omplir el model 202

La forma d’emplenar el model 202 és similar a la del formulari 200.

  • Primer pas: indicar el NIF, nom i cognom o la raó social de l’entitat.
  • Segon pas: assenyalar quin és el període de meritació i l’exercici que s’està declarant, així com la data d’inici d’aquest.
  • Tercer pas: escriure el codi de 'Classificació Nacional d’Activitat Econòmica' (CNAE), un codi de quatre caràcters en funció de l’activitat econòmica de l’organització.
  • Quart pas: escriure el codi del sector al qual pertany l’activitat econòmica principal de l’organització.
  • L’últim pas: indicar el tipus de gravamen que s’ha d’aplicar.

Com comptabilitzar el model 202

Per comptabilitzar el formulari 202 existeixen dues formes de calcular-ho. La primera opció requereix l’import que apareix a la casella 599 de l’últim model 200 que s’hagi presentat, el qual s’ha d’introduir en la casella 01 ‘Base del pagament fraccionat’. Quan es faci, de forma automàtica s’omplirà la casella 03 ‘A ingressar’. La quantia que surt a aquesta casella serà el 18% de la quantitat indicada a la casella 01. Aquest és l’import que s’ha d’abonar als tres períodes que s’ha de presentar el model 202.

La segona opció per realitzar el càlcul és voluntària, excepte per aquelles organitzacions que tinguin un volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros. Només es podrà fer si s’ha presentat el model 036 al febrer. En aquesta modalitat, el primer pagament es calcula sobre el resultat net del primer trimestre, el segon pagament sobre els resultats del 30 de setembre i l’últim pagament sobre els resultats del 30 de novembre.