Com demanar subvencions de la Diputació de Barcelona?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La representant legal de l’entitat serà l’encarregada de signar electrònicament la sol·licitud de la subvenció. Font: Canva.
La representant legal de l’entitat serà l’encarregada de signar electrònicament la sol·licitud de la subvenció. Font: Canva.
Les organitzacions només es poden presentar a un sol programa: ‘Cures en la comunitat’, ‘Drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social’, ‘Cicle de Vida’ o ‘Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència’. Font: Canva.
Les organitzacions només es poden presentar a un sol programa: ‘Cures en la comunitat’, ‘Drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social’, ‘Cicle de Vida’ o ‘Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència’. Font: Canva.

Com demanar subvencions de la Diputació de Barcelona?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Per tal de poder accedir a les subvencions de l’Administració pública és important seguir els processos i les directrius marcades.

La Diputació de Barcelona ofereix diverses subvencions i ajuts a entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu de fomentar i impulsar el desenvolupament de projectes i activitats que beneficiïn la ciutadania i contribueixin al progrés social de la província.

És rellevant destacar que les convocatòries de subvencions poden variar cada any i depenen de les prioritats i disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona. Per obtenir informació més precisa sobre les subvencions actuals i els requisits per sol·licitar-les, és recomanable consultar el web oficial de la Diputació o posar-se en contacte amb els seus serveis d'atenció ciutadana. En aquest recurs s’explicaran els procediments que cal seguir per tal d’accedir a qualsevol subvenció de la Diputació.

Sol·licitud de les subvencions

Tot el procés de sol·licitud de les subvencions s'ha de dur a terme mitjançant la plataforma electrònica de la Diputació de Barcelona. Així doncs, per fer correctament la tramitació, s’ha de seguir una sèrie de passos:

 1. S'ha d'accedir a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
 2. S'ha de seleccionar l'opció ‘Tràmits i serveis ciutadania’.
 3. Cal buscar la secció de ‘Subvencions’.
 4. S'hi trobarà una secció específica per a les subvencions.
 5. En cas de ser necessari realitzar correccions o omissions a les sol·licituds ja presentades, és possible fer-ho mitjançant l'esmena d'errades o omissions en les sol·licituds per a la concessió de subvencions.
 6. Cal assegurar-se de completar tots els camps del formulari electrònic de sol·licitud i adjuntar els documents requerits. Es recomana descarregar els documents en format PDF a l'ordinador i obrir-los amb l'Acrobat per a una millor compatibilitat.

Concessió de les subvencions

Les concessions de les subvencions es realitzen a través d'un procés de selecció i avaluació, seguint els criteris establerts en les bases de la convocatòria i amb objectivitat.

S’ha de tenir present que el termini de la resolució de la concessió o denegació de la subvenció sol·licitada es podrà saber un cop hagin transcorregut tres mesos des de l’últim dia habilitat per a la presentació de les sol·licituds. Els resultats de la convocatòria no es comunicaran individualment, sinó que es publicaran al taulell d'anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Justificació de la subvenció

La justificació de la subvenció és un requisit important per a les entitats beneficiàries, ja que consisteix a demostrar l'adequada utilització dels fons rebuts i el compliment dels objectius establerts en la convocatòria.

Per a les subvencions amb un import atorgat inferior, igual o superior a 20.000 €, s'aplica un compte justificatiu simplificat. El document corresponent es pot descarregar mitjançant el següent ‘enllaç’ (un cop obert el document, es pot desar a l'ordinador amb Adobe Acrobat per a la visualització adequada).

La justificació de la subvenció s'ha de tramitar exclusivament per via electrònica seguint els passos següents:

 1. S'ha d'accedir a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
 2. A la secció de ‘Tràmits i serveis ciutadania’, s'ha de seleccionar l'opció pertinent.
 3. Dins la secció de ‘Subvencions’, es trobarà una opció específica per a la justificació de subvencions.
 4. S'ha de seleccionar l'opció corresponent a la ‘Justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva’ per a les entitats sense finalitat de lucre durant l'any en qüestió.
 5. En cas que sigui necessària una correcció o omissió en la justificació, es podrà accedir a l'opció ‘Esmena d'errades o omissions en la justificació de subvencions’.
 6. Cal omplir el formulari electrònic de justificació i adjuntar tota la documentació requerida.

És imprescindible que tots els camps del formulari de justificació estiguin degudament emplenats i que es proporcioni tota la documentació necessària. Es recomana descarregar els documents en format PDF a l'ordinador i obrir-los amb Adobe Acrobat per a una correcta visualització.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.