Tot el que has de saber sobre l’ajornament de les declaracions del primer trimestre de 2021

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Les declaracions del primer trimestre de 2021 es poden ajornar 6 mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les declaracions del primer trimestre de 2021 es poden ajornar 6 mesos. Font: Unsplash.

Tot el que has de saber sobre l’ajornament de les declaracions del primer trimestre de 2021

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Durant els quatre primers mesos de moratòria, d’abril a agost, no caldrà pagar interessos extra.

Les entitats sense ànim de lucre obligades a presentar les declaracions fiscals del primer trimestre de 2021 poden demanar un ajornament per pagar el deute d’aquí a sis mesos. A més, els primers quatre mesos estan exempts d’interessos.

Aquesta possibilitat va sorgir a finals de 2020, quan es va oferir fins a tres mesos de carència. Amb el decret 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia, s’ha establert una ampliació del període dels tres als quatre mesos.

Quins deutes es poden ajornar i en quin termini?

Segons el decret llei 5/2021, i tal com s'informa al web de l'Agència Tributària, es podran ajornar les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de l’1 fins al 30 d’abril d’aquest any, ambdós inclosos. És a dir, les liquidacions periòdiques del mes de març i dels primers tres mesos de l’any 2021.

Els impostos ajornables son les retencions i ingressos a compte (models 111, 115, 123, 216, l’IVA (model 303) i els pagaments fraccionats a compte de l’IRPF (model 130) i de l’Impost de Societats (models 202 i 222).

Tal com s’estableix a la disposició addicional del decret mencionat anteriorment, la sol·licitud d’ajornament s’ha de presentar com a molt tard el dia 30 d’abril del 2021. En el cas dels deutes vinculats a declaracions, liquidacions o autoliquidacions presentades fora de termini, només s’entendrà que la sol·licitud d’ajornament es presenta en període voluntari quan la sol·licitud es presenti amb l’autoliquidació extemporània.

Els sis mesos es calculen des de l’últim dia del termini de presentació de l’autoliquidació, sempre acabant en dia 5 o 20. Per exemple, si es sol·licita l’ajornament d’una autoliquidació del primer trimestre del 2021, el termini del qual acaba el 20 d’abril, l’ajornament es concedirà al 20 d’octubre.

Es pot pagar el deute abans dels sis mesos?

Sí, la normativa regula un ajornament de sis mesos i estableix que no s’aplicaran interessos de demora durant els primers quatre mesos. Per tant, l’entitat que sol·licita l’ajornament podrà pagar els deutes fins als sis mesos següents al termini establert. Sempre podrà ingressar els diners de forma voluntària abans dels quatre mesos, per així estalviar-se les despeses derivades dels interessos.

Tot i això, el formulari que s’ha d’omplir per sol·licitar aquesta modalitat d’ajornament només permet l’opció de l’ajornament d’un únic pagament en sis mesos. Si es vol pagar abans, es podrà fer el mateix que en qualsevol altre tipus d’ajornament o fraccionament ordinari: obtenir carta de pagament i pagar.

Quines condicions cal complir per demanar l’ajornament?

Un dels requisits per concedir l’ajornament previst al decret llei 5/2021 és que l’import total dels deutes pendents no superi els 30.000 euros.

Per tant, cal sumar:

  • L’import pendent de totes les sol·licituds d’ajornament o fraccionament pendents de resoldre (inclosa la que es presenta).
  • L’import pendent de tots els acords d’ajornament concedits amb exempció, dispensa total i sense garantia.
  • L’import pendent de tot els acords amb dispensa parcial per l’import dels venciments pendents de pagament que no es trobin garantits.
  • L’import pendent de tots els acords d’ajornament o fraccionament concedits amb garantia però sense formalitzar o en el estat de caducada, donada de baixa, retirada, no acceptada o no conforme.

Un exemple: si l’autoliquidació trimestral de l’IVA resulta a ingressar 33.000 euros, no es podria sol·licitar un ajornament per un import superior a 30.000 euros. Tot i això, es podrien ingressar 3.000 euros i sol·licitar l’ajornament dels 30.000 restants. Per fer això, al presentar l’autoliquidació caldrà posar que és a ingressar per ‘Altres modalitats de pagament’ i concretament per ‘Ingrés parcial i reconeixement de deute amb sol·licitud d’ajornament’.