Canvis en els interessos de demora per la Covid i en l’Impost sobre Societats

Suport Tercer Sector - Econòmic
El Govern va anunciar el mes passat la possibilitat de sol·licitar un ajornament dels deutes tributaris. Font: Pixabay. Font: Pixabay
El Govern va anunciar el mes passat la possibilitat de sol·licitar un ajornament dels deutes tributaris. Font: Pixabay.

Canvis en els interessos de demora per la Covid i en l’Impost sobre Societats

Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Les entitats que van sol·licitar una moratòria en els models fiscals del trimestre passat no hauran de pagar interessos a Hisenda durant un mes més del que es va anunciar en un principi.

El Govern va anunciar el mes passat la possibilitat de sol·licitar un ajornament dels deutes tributaris (IVA, IRPF de treballadors/es, lloguers o interessos de préstecs, Impost sobre la Renda de No Residents i pagaments a compte de l’Impost de Societats).

La mesura permetia a les entitats pagar els deutes amb 6 mesos de demora i sense costos extra per interessos durant els primers tres mesos. Ara, aquest període lliure d’interessos s’ha ampliat a quatre mesos, tal com ho estableix el Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, de mesures complementàries en matèria agrària científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes del covid-19.

Així, les associacions i fundacions que van sol·licitar un ajornament en les declaracions d’impostos presentades el trimestre passat, no hauran de pagar interessos a Hisenda durant un mes més del que es va anunciar en un principi. Durant el cinquè i el sisè mes, hauran de pagar un 3,75% anual d’interessos.

Formular els comptes anuals a partir de l’1 de juny

D'altra banda, s’han fixat dates concretes per a les aprovacions dels comptes anuals a les entitats. S’estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a aplicar-se des de l’1 de juny del 2020 i no des de l’aixecament de l’estat d’alarma, que era el termini que havien fixat inicialment.

Aprovar els comptes dins dels 10 primers mesos de l’exercici

A més, es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la formulació, fet que suposa que les entitats disposaran abans d’uns comptes aprovats i dipositats al Registre Mercantil i s’harmonitza el termini per a tots les societats, siguin o no cotitzades. D’aquesta manera, totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels 10 primers mesos de l’exercici.

Es manté el termini de presentació de l’Impost sobre Societats

El RD 19/2020 confirma que el termini de presentació de l’Impost sobre Societats (IS) continua intacte. Per tant, les entitats han de presentar l’impost de l’1 al 27 de juliol, ja que aquest any el 25 de juliol (data límit habitual) cau en dissabte. Fins al 22 de juliol hi haurà temps per domiciliar el pagament per a les entitats que els surti un resultat positiu a la declaració.

IS addicional

Si en la data límit de presentació del model (27 de juliol) no es té aprovat el tancament definitiu dels comptes anuals, caldria presentar la declaració amb les dades de què es disposi en aquell moment. En el cas que es produeixin modificacions quan es tanqui de forma definitiva, caldria fer una nova declaració del model 200 (IS) amb termini fins al 30 de novembre. Aquesta nova declaració podrà ser:

  • Complementària: si resultés a ingressar un import superior al de la declaració presentada en termini o bé si resultés una quantitat a retornar inferior a la derivada d’aquesta primera declaració (és a dir, quan surti un resultat més favorable a Hisenda que el ja declarat).
    En cas que resulti un import complementari a ingressar, generaria interessos de demora a partir de l’endemà de la data original de finalització del termini (27/07), però no generarà cap dels recàrrecs establerts per a les presentacions de liquidacions fora de termini.
  • Nova declaració (rectificativa): a la resta de casos (és a dir, quan surti un resultat més favorable a l’entitat que el declarat inicialment). No caldrà fer cap escrit per demanar la rectificació de la liquidació presentada al juliol (que seria el procediment habitual) però Hisenda tampoc abonarà interessos de demora dels possibles imports a retornar, si fos aquest el cas.
    Això sí, si a la primera declaració va sortir a pagar i es van ingressar a Hisenda els diners, i després surt un resultat negatiu o un import a pagar inferior a l’inicial, llavors Hisenda si que abonarà interessos de demora per aquest diferencial, que es generaran des del 28 de juliol fins a la data de l’ordre de devolució.

Aquesta possibilitat de fer un IS addicional al que ja s'ha presentat en termini és extrapolable a les associacions i fundacions, ja que també tenen ampliats els terminis de formular comptes pel fet que formen part de la tipologia d’entitats esmentades a l’article 40 de l’RDL 8/2020.

Altres mesures que poden afectar associacions i fundacions

  • Torna a ser possible demanar la portabilitat d’una línia telefònica i s’obliga les teleoperadores a ajornar i fraccionar, prèvia sol·licitud de les persones abonades, aquelles factures que no hagin estat abonades durant el període de l’estat d’alarma.
    Els fraccionaments seran de 6 mesos, llevat que s’acordi un període superior o inferior entre ambdues parts, sense interessos i sense garanties. Mentre duri l’ajornament i no estigui saldat el deute, si es demanés una portabilitat no es tindria dret de conservar el número de telèfon.
  • Atorgament de permís de treball i residència per dos anys a joves ex-tutelats/des de 18 a 21 anys que prestin serveis de treball a explotacions agràries. Es poden consultar les condicions específiques i el procediment de sol·licitud a la Disposició Addicional segona del Decret.

Afegeix un comentari nou