Comunicar endins per implicar-se des de fora

F Pere Tarrés
Auriculars rodejant la X de Xarxanet
La comunicació interna també és un instrument estratègic per aconseguir traslladar els objectius de l’entitat
Imatge biblioteca plena de llibres
Diverses publicacions poden servir d’ajuda per millorar la transmissió d’informació dins de l’organització

Comunicar endins per implicar-se des de fora

F Pere Tarrés

Resum: 

Una bona comunicació interna permet a les persones que formen part de l’entitat comptar amb un major coneixement i sentir-se partícips del projecte.

És cert que les organitzacions acostumen a posar un major èmfasi en la comunicació externa i les accions de difusió, especialment per donar-se a conèixer, incorporar persones sòcies o usuàries, aconseguir major reconeixement social o finançar-se. Amb tot, una bona comunicació de portes en dins permet una major implicació de les persones que formen part de l’entitat, ja que aquestes compten amb un major coneixement de la mateixa i se senten partícips del projecte.

Així doncs, la comunicació interna és una eina de destinada als públics interns de l’organització i alhora un instrument estratègic per aconseguir traslladar els objectius de l’entitat, motivar als equips, evitar rumors i incrementar el sentiment de pertinença. A continuació, es mostren un seguit de publicacions que poden servir d’ajuda per millorar la transmissió d’informació dins de l’organització.

  1. Guia per a millorar la participació interna de les entitats - 2018

Elaborada per la Fundació Pere Tarrés i editada per Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Aquesta guia té com a finalitat contribuir a la millora de la participació a l’entitat de la qual formem part, aportant un enfocament positiu i realista.

  1. Com elaborar el pla de comunicació de l'associació? - 2017

Aquesta guia, publicada per Torre Jussana, aprofundeix en les set fases a tenir en compte a l’hora de dissenyar i portar a terme un pla de comunicació: anàlisi prèvia, concreció del públic a qui adreçar-se, definició dels objectius comunicatius i dels missatges, selecció de canals i accions a realitzar, calendarització, concreció del pressupost i avaluació.

  1. TIC i joves: reflexions i reptes per al treball educatiu - 2016

Publicada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquesta publicació ofereix un estat de la qüestió del coneixement actual sobre joves i TIC i formula un seguit de recomanacions per orientar les intervencions públiques.

  1. La memòria anual - 2016

L’elaboració d’aquest document estratègic adreçat a les entitats per part de de Torre Jussana té com a principal finalitat ajudar a les associacions a créixer internament, rendir comptes de manera transparent i crear elements especialment útils de comunicació interna i externa.

  1. Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre: manual i guia d’autoavaluació - 2014

En aquesta guia ha estat concebuda com un acompanyament perquè les entitats puguin millorar les seves pràctiques de comunicació. Editada per la Universitat Autònoma de Barcelona, s'hi pot trobar criteris i indicadors que permetin a les entitats sense ànim de lucre avaluar la transparència i la qualitat de la informació de les seves pàgines web.

  1. La participació interna a les entitats: eina d'autodiagnòstic i reflexió – 2013

El departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés ha elaborat aquest document que permet a les associacions fer un autodiagnòstic sobre la participació interna. Mitjançant 7 eixos temàtics, es formulen un total de 15 preguntes per tal que les entitats puguin reflexionar i valorar possibles millores.

Afegeix un comentari nou