Com cercar recursos formatius pel voluntariat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Les accions i materials que s’utilitzaran a la formació han d’estar definits prèviament.  Font: Pexels
Les accions i materials que s’utilitzaran a la formació han d’estar definits prèviament. Font: Pexels

Com cercar recursos formatius pel voluntariat

F Pere Tarrés
Resum: 

Per a completar el pla de formació d’una entitat caldrà cercar recursos per a les sessions que se centrin en els objectius establerts. Han de tenir presents les característiques de l’equip per tal d'aconseguir que siguin els més adequats.

Els plans de formació d’una entitat tenen la finalitat d’estructurar la difusió dels coneixements que el voluntariat d’una associació ha de tenir per dur a terme la seva tasca. En aquest document també cal especificar els recursos que s’utilitzaran, perquè aquests han d’estar definits abans de començar la formació.

A grans trets, es tracta de decidir en quins mitjans se sostindran les accions, quines activitats es faran i amb quins materials. A continuació s’exposa la importància d’aquests recursos i s’ofereixen consells per buscar-ne a l’hora de preparar el pla.

Què són?

Com ja s’ha assenyalat, els recursos formatius són tot el conjunt d’activitats i materials que es poden fer servir per formar a una persona.

En concret, les activitats poden tenir diversos formats (cursos, jornades, presentacions...), durades, continguts (sobre l’actuació que du a terme el voluntariat, sobre el context en què treballen...) i modalitats (presencial, en línia...).

Pel que fa als materials i documents que donen suport a les activitats, també hi ha molta varietat. Poden ser impresos o electrònics, referents concretament al contingut o més genèrics (articles, llibres...), de text o de vídeo, elaborats per la mateixa entitat o externs...

Elements a tenir en compte

En el moment de definir activitats formatives i escollir-ne el material i les eines s’han de tenir presents les característiques de l’equip al qual va adreçada la formació. Això facilitarà molt la cerca de recursos. Així, cal detectar primer les necessitats formatives del voluntariat, i decidir quines accions seran les més adequades.

De la mateixa manera és primordial conèixer bé els trets de l’entitat (el nombre de persones de l’equip professional i voluntari, si es disposa d’un espai propi...). Això garantirà que les activitats es podran realitzar.

Una altra qüestió a tenir en compte és el pressupost. Aquest hauria d’estar establert a priori, en el moment de redactar el pla de formació. I és que l’única qüestió del pla que necessita que se li destinin diners és aquesta: els recursos formatius tenen un preu i segurament caldrà trobar una persona externa que pugui fer la instrucció. Així doncs, abans d’escollir les activitats i materials per a la formació s’haurà de definir també la quantitat que l’entitat està disposada a gastar-se en cada recurs.

Qui busca els recursos?

Tota entitat que compta amb voluntariat hauria de tenir una persona o àrea encarregada de buscar recursos formatius. Aquestes, haurien de treballar conjuntament amb els i les responsables de voluntariat en el moment de fer la cerca, perquè aquests últims coneixen millor l’equip i saben quines necessitats tenen.

És molt aconsellable centralitzar la recerca en un grup especialitzat, perquè això evitarà la dispersió de materials i facilitarà molt la compilació. A més, en la mesura que sigui possible, aquest mateix equip podria dedicar-se a recollir recursos també fora de les accions formatives, per tal d’incorporar-los a futures actualitzacions del pla o posar-los a disposició del voluntariat.

On fer la cerca?

El primer pas és conèixer els recursos disponibles a la zona on l’entitat està ubicada. Escoles de formació, biblioteques, centres educatius diversos, associacions... Es tracta de fer xarxa, fomentar l’activitat local i facilitar la formació fent servir criteris de proximitat.

També cal tenir molt presents les activitats que duen a terme altres entitats. Una forma d’estar al dia d’això és subscriure’s als seus butlletins o a revistes del sector, parant especial atenció a les convocatòries de cursos, jornades...

Un espai molt útil en aquest sentit és el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, un espai on s’ofereixen cursos orientats tant a la millora de l’actuació del voluntariat com a formar les persones que s’encarreguen de gestionar l’entitat. El Centre de Recursos i Accions Formatives (CRAF), de la Diputació de Barcelona és un altre sistema, on es recullen tota mena d’accions formatives.

Una altra plataforma on buscar cursos és l’apartat d’agendes de Xarxanet, on es publiquen tota mena d’esdeveniments, també formacions, webinars i sessions de divulgació que poden ser incorporades als plans de formació d’una entitat.

En canvi, si es vol fer una formació a mida, el més recomanable és buscar persones externes que realitzin cursos o seminaris. El més aconsellable és que el mateix equip que s’encarrega de buscar els materials també faci una compilació actualitzada de contactes de centres i persones col·laboradores i especialistes que puguin impartir la formació.

Algunes d’aquestes sessions també es poden dur a terme des de les universitats, per la qual cosa també és aconsellable consultar a les seves webs si aquests centres tenen algun tipus de formació relacionada amb el sector d’actuació. De la mateixa manera, també els cursos MOOC poden ser una bona forma d’acostar al voluntariat a certs coneixements.

Difusió dels materials

Un cop s’ha acabat la formació, els recursos encara poden aprofitar-se, especialment pel que fa als documents i altres materials. Així, s'haurien de guardar en algun espai o sistema de dades (depenent de si són electrònics o físics), per tal que estiguin sempre a l’abast de l’equip. Això és una manera de fomentar i facilitar l’aprenentatge autònom.

A més, a banda de desar-los, també es pot optar per difondre’ls a tot l’equip mitjançant el correu electrònic o les xarxes socials, per arribar també a aquelles persones que no han fet la formació.