La recerca de recursos formatius pels voluntaris

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

La recerca de recursos formatius pels voluntaris

Resum: 

La recerca de recursos formatius forma part del Pla de Formació que l'entitat dissenya perquè és la concreció dels objectius establerts en el mateix i de les finalitats que pretenen aconseguir. Ha de tenir presents les característiques de l'entitat i dels voluntaris per tal d'aconseguir que siguin els més adequats.

Què s'entén per recursos formatius?

Els recursos formatius, de manera àmplia, són tot el conjunt d'activitats formatives i de materials que es poden utilitzar per formar una persona.

Les activitats formatives poden tenir diversos formats (cursos, jornades...), durades molt diferents (des de poques hores fins a cursos acadèmics...), continguts molt diversos (generals sobre l'actuació que realitzen els voluntaris, més centrats en una entitat en concret..) i modalitats diferents (presencial, on-line...).

L'elecció d'una activitat formativa concreta dependrà de les característiques dels voluntaris als que vagi adreçada i dels continguts que es vulguin transmetre.

Els materials que s'utilitzen de suport a les activitats formatives poden ser impresos o electrònics, referents al contingut de l'activitat formativa en concret (apunts) o bé més genèrics (articles, llibres...). És important tenir present que hi ha un material que pot ser molt útil guardar a l'abast de tots els voluntaris de l'entitat, ja sigui provenint d'activitats formatives que s'hagin dut a terme com material elaborat per la mateixa entitat o adquirit (llibres, revistes...).

El fet de disposar de materials a l'abast de tots els voluntaris de l'entitat facilitarà l'autoaprenentatge que, en alguns moments, pot ser molt important i omplir buits formatius quan per manca de temps no es realitzen activitats formatives menys flexibles.

Quins elements previs cal tenir en compte per la recerca de recursos formatius?

Quan es pensa en cercar recursos formatius pot semblar que el més difícil o el més important és saber on buscar. Evidentment aquest punt és bàsic i molt important però no és l'única dificultat que hi ha.

Els recursos formatius s'han de buscar després d'haver fet una detecció de les necessitats formatives dels voluntaris i de decidir quina mena de formació serà la més adequada (interna/externa, curs, jornada...). Aquest aspecte pot marcar el punt de partida de la recerca.

També les característiques de l'entitat (nombre de voluntaris a qui es vol adreçar el recurs, disposició d'un espai propi on poder realitzar la formació...) s'han de tenir en compte per tal de cercar un recurs que es pugui realitzar amb garanties.

Hi ha un altre punt que també és important i que s'ha d'establir a priori, quan s'elabora el Pla de Formació de l'entitat: el pressupost que es dedicarà a la formació. S'ha de tenir present que els recursos formatius costen diners i trobar un professional extern que vingui a impartir una formació a mida no costa el mateix que accedir a un recurs formatiu que ja existeix. En aquest sentit cal dir que el treball en xarxa és una bona manera d'optimitzar recursos i abaratir el cost de la formació. Per tant serà important tenir un coneixement de les entitats de la zona i dels recursos que ja hi ha, per no duplicar i aprofitar-los.

Qui busca els recursos formatius pels voluntaris i com es difonen?

Dins de l'entitat s'ha d'establir qui és la persona o àrea que s'encarrega de buscar recursos formatius pels voluntaris. Els responsables de formació de l'entitat juntament amb els responsables de voluntariat són els més idonis per fer aquesta cerca ja que la seva tasca habitual dins de l'entitat fa que tinguin més informació i coneguin més recursos que altres que es dediquen a altres activitats. Centralitzar el coneixement de recursos i la seva cerca en unes persones en concret facilitarà que no hi hagi dispersió de recursos.

Cal, però, fer la difusió suficient dels recursos entre els voluntaris per tal que siguin utilitzats; la centralització de la cerca no ha d'impedir que el coneixement i ús d'aquests recursos arribi a tothom. Aquest aspecte és especialment important quan parlem de recursos formatius que no són activitats formatives ja que aquestes arriben segur a qui les ha de realitzar. En el cas de materials de què es disposa a l'entitat, de manera fixa o temporal, és imprescindible establir un sistema de difusió dels mateixos que arribi a tots els voluntaris.

Per exemple quan es tracta de la incorporació de nous llibres o de la subscripció a noves revistes o butlletins... s'ha de notificar ja sigui penjant la informació en un lloc prèviament establert i conegut per tothom, o enviant un correu electrònic a qui en tingui o a persones responsables de donar la informació als voluntaris del seu grup...

De la mateixa manera cal establir mecanismes de recollida d'informació de possibles recursos formatius per incorporar-los als que ja es tenen, i que poden arribar de diverses maneres a l'entitat, encara que no s'estigui fent una cerca en concret.

On buscar recursos formatius?

La cerca de recursos formatius no passa exclusivament per conèixer centres de formació, universitats... sinó que també és important conèixer els recursos que hi ha a la zona on l'entitat està ubicada, ja siguin escoles de formació, biblioteques... com altres entitats de voluntariat del sector o no que, en un moment determinat, puguin compartir tant coneixements com necessitats formatives.

Les revistes o butlletins del sector o relacionats amb la gestió de l'entitat, a més de ser per sí mateixos un recurs formatiu puntual també recullen convocatòries de cursos, jornades...relacionats amb el sector. Per tant pot ser útil subscriure's a revistes o butlletins (electrònics o en paper).

El Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya també és un recurs a l'abast de totes les entitats de voluntariat de Catalunya perquè els seus cursos estan orientats tant a la millora de l'actuació dels voluntaris respecte als destinataris dels programes de l'entitat com a formar les persones que s'encarreguen de dur endavant l'entitat, el seu funcionament i la gestió dels diversos aspectes que la formen.

Si el que es busca són formadors externs que vinguin a realitzar la formació a l'entitat pot ser útil tenir un recull de col.laboradors, especialistes..., actualitzat i també veure la possibilitat de contactar amb centres que imparteixen formació i que puguin fer una formació a mida de l'entitat.

Segons el tipus de formació que es vulgui buscar la consulta de les webs de les universitats relacionades amb el sector d'actuació també pot proporcionar informació sobre cursos.