Les competències directives al Tercer Sector Social

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les competències directives al Tercer Sector Social

Resum: 

Un estudi de la Fundació Pere Tarrés identifica el conjunt de competències claus que han de desenvolupar els càrrecs directius de les organitzacions no lucratives.

Amb l’objectiu de millorar la gestió i productivitat del capital humà a les entitats del Tercer Sector Social, el Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés ha desenvolupat un estudi on s’identifiquen les competències directives específiques del sector i s’analitzen les diferents vies formatives per al seu desenvolupament.

La recerca s’emmarca en el projecte 3Creix i defineix deu competències bàsiques classificades en tres grups:

 • Competències estratègiques o relacionades amb l’entorn
 • Competències intratègiques o relacionades amb l’equip intern
 • Competències personals o relacionades amb la pròpia persona directiva

Competències estratègiques

Les competències estratègiques són les relacionades amb l’entorn. Tenen a veure amb la missió, visió i valors de l’entitat, la relació amb el context i entorn d’aquesta, la capacitat de liderar un projecte d’entitat i el posicionament d’aquesta en el sector.

 1. Perspectiva amb projecció estratègica

Contingut bàsic:

 • Disposa de la capacitat per analitzar i comprendre el comprendre el context socioeconòmic, els canvis de l’entorn, les oportunitats, les amenaces del propi tercer sector i també dels altres, les fortaleses i debilitats de l’entitat. Sap prendre decisions i planifica a llarg termini.

Aspectes claus:

 • Interpreta el context socieconòmic i polític.
 • Interpreta el Tercer Sector: reptes, necessitats socials emergents, competència, etc.
 • Interpreta l’impacte social de la tasca de l’entitat.
 • Domina eines de diagnòstic extern i intern.
 • Analitza i visualitza el pla estratègic a diferents escales.
 • Dissenya, promou i implementa el pla estratègic institucional.
 • Utilitza eines de gestió i direcció i avaluació estratègica: quadre de comandaments i altres.
 • Planifica a llarg termini.
 • Es distancia de las tasca diària i té una visió estratègica i transversal.
 • És intuïtiu/va, productiu/va i amb visió de futur.

 1. Representació i relació institucional i política

Contingut bàsic:

 • Estableix i manté relacions internes i externes, a nivell de sector i amb l’administració pública i el sector privat, amb la resta d’agents i amb tota la societat en general. Influencia i estableix aliances amb altres agents que són beneficioses per l’entitat. Implica rendició de comptes.

Aspectes claus:

 • Representa l’entitat interna i externament.
 • Actua aplicant/d’acord amb el codi ètic, cultura i valors de l’entitat.
 • Coneix, crea i manté bones relacions amb les administracions públiques i poders polítics municipals, autonòmics, estatals i/o europeus.
 • Coneix, crea i manté contactes amb sector privat: RSE, mecenatge, etc.
 • Estableix relacions efectives amb la resta d’agents externs i interns de la institució.
 • Promou aliances, convenis i relacions amb altres entitats no lucratives.
 • Es coordina amb la resta d’entitats del sector per potenciar sinèrgies beneficioses.
 • Comunica/Transmet a la societat el què fa i com ho fa.
 • S’orienta a la rendició de comptes: màrqueting dels resultats i de l’impacte.
 • Manté el compromís adoptat i genera confiança i credibilitat.

 1. Lideratge social i transformacional

Contingut bàsic:

 • Influeix sobre l’entorn i la pròpia entitat a través de les persones, unint esforços per aconseguir uns objectius determinats. Assumeix el rol de líder d’un grup o equip de treball i treballa per la transformació de la societat.

Aspectes claus:

 • Exerceix influència i persuasió dins l'entitat.
 • És una persona emprenedora i proactiva (innovadora, creativa i inspiradora).
 • Disposa de consciència social i vocació cap als demés.
 • Analitza les situacions amb pensament crític i analític.
 • Actua amb visió de futur i cerca oportunitats.
 • Transmet confiança, credibilitat i motivació.
 • Fomenta la participació.
 • Actua de manera consistent amb el seu discurs.
 • Assumeix riscos.

Competències intratègiques

Les denominades competències intratègiques són les relacionades amb l’equip i que són necessàries per gestionar internament l’entitat i/o àrea d’actuació.

 1. Comunicació

Contingut bàsic:

 • Construeix, transmet i comparteix informació, coneixements, opinions, entre d’altres, a partir de la relació bidereccional. Fa servir l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat com a eines per fer partícips als altres. Implica tots els registres de la comunicació (oral i escrita, comunicació formal i informal).

Aspectes claus:

 • Coneix eines i fomenta la comunicació interna i externa.
 • Identifica les necessitats i la posició de l'altre.
 • Reconeix oportunitats per entrar al mercat i identifica clients potencials.
 • Es comunica eficaçment amb altri: facilitat de paraula, per parlar en públic, per arribar a l’oient, etc.
 • Transmet confiança i credibilitat.
 • És assertiu i sap empatitzar amb les altres persones.
 • Realitza una escolta activa i és propera.
 • S’adapta a l'oient i al context.

 1. Direcció i gestió de serveis socials

Contingut bàsic:

 • Actua amb eficàcia i eficiència, resolució, rigor i orientat cap a la importància en la gestió i coordinació dels serveis i/o departaments. S’implica en els processos de qualitat i acompanya per l’assoliment dels resultats esperats.

Aspectes claus:

 • Disposa d’una visió global i realitza planificacions operatives.
 • Domina eines de gestió: TIC, programes informàtics especialitzats, CRM, SAP.
 • Disposa d’estratègies d’avaluació i s’orienta a resultats, fa servir indicadors.
 • Delega tasques, funcions i potencia la coordinació entre departaments.
 • Analitza, valora i reorienta plans econòmics, pressupostos, inversions i informes.
 • Troba l’equilibri entre el què es vol fer (valors) i el què es pot fer (resultats).
 • Pren de decisions i és rigorós/osa en el compliment dels compromisos.
 • Actua mediant i negociant, interna i externament, per a la gestió dels conflictes.
 • Promou la innovació, qualitat i excel·lència.
 • Coneix els diversos models de direcció: per valors i per confiança, entre d’altres.

 1. Gestió del canvi

Contingut bàsic:

 • Lidera i gestiona els canvis, realitzant adaptacions de l’organització i estratègiques a curt, mig i llarg termini. Implica a l’equip revisant i avaluant sistemàticament les diferents etapes de la gestió del canvi. Fomenta l’acceptació del risc i el fracàs com a eina de millora i superació.

Aspectes claus:

 • Interpreta el context i les situacions de canvi.
 • Comprèn les implicacions i conseqüències dels canvis.
 • Gestiona la crisi i la incertesa, en general i pròpia del sector.
 • Gestiona el canvi i en manté informat a l’equip i a l'entitat.
 • Promou la cultura de la qualitat, la innovació, la professionalitat, el voluntariat i el negoci.
 • Dóna resposta ràpida a la necessitat de canvi.
 • Reconeix les oportunitats de créixer i les aprofita .
 • Crea l’equip per al canvi, el motiva i l’ implica en el procés.
 • Gestiona les resistències.
 • Assumeix el risc propi i de l’equip.

 1. Direcció de persones

Contingut bàsic:

 • Fixa objectius compartits amb els seus col·laboradors i ho lliga a les seves responsabilitats, aprofita la diversitat i en treu valor afegit. Desenvolupa les accions necessàries per millorar el talent i capacitats dels col·laboradors.

Aspectes claus:

 • Promou la identificació amb la cultura i els valors de l’entitat.
 • Identifica i analitza les relacions, els lideratges i les motivacions de les persones.
 • Fixa objectius clars i inspiradors per les persones.
 • Promou el desenvolupament de l’equip, l’aprenentatge continu i potencia les seves capacitats – coaching.
 • Gestiona la diversitat, fa mediació i resol conflictes.
 • Transmet i manté la motivació, la cohesió d’equip i un bon clima laboral.
 • Gestiona l’equip i llurs relacions emocionals.
 • Fomenta la participació activa dels implicats: professionals, voluntariat i persones beneficiàries.
 • Delega i potencia (empodera) als implicats.
 • Coneix la gestió del voluntariat.

 1. Captació i optimització de recursos

Contingut bàsic:

 • Gestiona i optimitza els recursos materials, funcionals i econòmics de manera eficient, eficaçment i èticament.

Aspectes claus:

 • Prioritza l’obtenció de fons seguint criteris ètics.
 • Coneix i està al dia de les noves formes de captació de fons: micromecenatge, etc.
 • Analitza la viabilitat tècnica, social i econòmica dels projectes.
 • Gestiona des de l’autosuficiència econòmica de l’entitat.
 • Crea xarxa i contactes amb possibles proveïdors de serveis o recursos.
 • S’orienta a resultats.
 • Disposa d’habilitats negociadores.

Competències personals

Les competències personals tenen un alt component i impacte de/en la vessant individual, i són igualment importants i necessàries per aconseguir portar a terme de forma satisfactòria el conjunt de les funcions directives donat que estan a la base o nucli del saber ser de la persona.

 1. Gestió personal

Contingut bàsic:

 • Actua amb maduresa personal davant de situacions complexes que requereixen certes capacitats i aprenentatges personals.

Aspectes claus:

 • Gestiona el seu temps de manera eficaç.
 • Gestiona l’estrès i distrès propi.
 • Gestiona les seves emocions: autocontrol, resistència a la frustració, etc.
 • Actua amb disciplina.
 • Actua des d’una posició positiva i constructiva.
 • Actua amb integritat personal i professional (consistència entre el que diu i el que fa).
 • Mostra criteri propi des del convenciment en el seu propi judici.

 1. Millora personal i professional

Contingut bàsic:

 • Persona amb disposició per autosuperar-se constantment, potenciant i traient profit de les seves virtuts i reconduint els seus defectes.

Aspectes claus:

 • Analitza les situacions de manera lògica i sistemàtica i pren decisions orientades a resultats.
 • Actua de manera emprenedora, innovadora i inspiradora.
 • Actua amb un esperit d’autosuperació i millora, en un procés d'aprenentatge continu.
 • Coneix el seu patró de personalitat i té una idea realista de les seves capacitats.
 • S’orienta al seu desenvolupament personal i professional.
 • Accepta la crítica d’altres persones.