4 alternatives a la dissolució d’una entitat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

4 alternatives a la dissolució d’una entitat

Autor/a: 
Montse Agudo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Les entitats poder tenir situacions complexes en les quals es plantegin la finalització del projecte, però sovint es poden valorar altres alternatives a fi de preservar la seva supervivència.

Quan una entitat no troba relleu generacional per a la renovació dels òrgans de govern, no disposa de suficients recursos econòmics i personals per a dur a terme el seu projecte, o es troba en alguna altra situació que la duu a plantejar-se la dissolució, hi pot haver alternatives que permetin continuar amb el projecte, com per exemple: engrescar a d’altres persones en el projecte, fusionar-se amb una altre entitat, o buscar vies de col·laboració i formes de compartir recursos amb una altra associació.

A continuació ens referirem a aquestes possibles vies alternatives a la dissolució de l’entitat:

1.- Ampliar la base social i trobar un relleu per a l’òrgan de govern

Una de les alternatives a la dissolució d’una entitat és fer difusió del projecte i així poder eixamplar la base social, de manera que una entitat amb més membres motivats i implicats significa una associació més forta i sòlida.

Alhora, l’entitat pot engrescar tant a membres de l’entitat amb trajectòria dins de la mateixa com a noves incorporacions a entomar el projecte i continuar endavant, aconseguint un relleu generacional per a la Junta Directiva que tingui noves motivacions i forma d’actuar, de manera que l’entitat pugui continuar i, inclús, sortir reforçada.

2.- Fusió amb una altra entitat

En cas de no poder continuar amb el projecte propi de manera independent, una altra possibilitat és fusionar-se amb una altra entitat amb la qual es tinguin sinergies i projectes similars.

La figura de la fusió és recull a l’article 314.1 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i existeixen dues formes de procedir a la fusió, que són les següents:

  • Fusió per extinció:

Aquesta tipologia de fusió implica la desaparició de les entitats fusionades i la constitució d’una nova persona jurídica.

Per tant, aquesta fusió significa que els òrgans de govern de les persones jurídiques han d’aprovar un projecte de fusió en el que s’ha d’acordar la denominació i el funcionament de l’entitat resultant.

Les dues entitats hauran de conformar una nova entitat única, la qual haurà de disposar d’uns estatuts i funcionament intern que aglutini els interessos de les entitats que la integren.

  • Fusió per absorció:

La fusió per absorció implica que una de les entitats desapareix i que el seu projecte i patrimoni passa a formar part de l’entitat que l’absorbeix.

En aquest cas, el projecte de fusió, ha d’incloure les dades d’identificació de les persones jurídiques que hi intervenen, denominació i domicili, la data de l’absorció i les modificacions que es facin als estatuts de l’entitat absorbent, fruit de la nova situació.

En ambdós casos, si es tracta d’associacions, l’acord de fusió per extinció o de fusió per d’absorció s’haurà de prendre a l’assemblea general de cada entitat.

En el cas de les fundacions, és el patronat de cada entitat el que ha d’aprovar-ho amb l’autorització del protectorat. En aquest cas, l’acord s’ha de fer constar en escriptura pública a menys que es faci en compliment d’una resolució judicial.

Per poder inscriure la fusió, s’ha de presentar un projecte de fusió, el qual s’ha d’acompanyar d’un balanç de fusió i un informe elaborat per l'òrgan de govern de l'entitat que ha d'acordar-la, en el qual es justifiquin els aspectes jurídics i econòmics de la fusió.

L’acord que dona lloc a la fusió de les entitats s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris de màxima difusió de la província o comarca on les entitats tinguin el domicili. L’anunci ha de fer menció al dret dels creditors a obtenir el text íntegre de l'acord i a oposar-s'hi per escrit en el termini d’un mes des de la publicació d’aquest anunci.

3.- Col·laboració entre entitats i aprofitament de recursos

Una última possibilitat podria produir-se quan dues entitats, tot i mantenir cadascuna la seva personalitat jurídica, sumen esforços per a dur a terme projectes comuns o bé comparteixen recursos a fi de poder tenir una estabilitat econòmica i garantir la seva supervivència.

La fórmula a utilitzar dependrà dels acords als que arribin les entitats implicades, però pot consistir en compartir el local de la seu social, amb el conseqüent abaratiment del lloguer i els serveis a utilitzar, així com compartir personal administratiu, subministres diversos, etc. En aquests casos, les entitats poden reduir els seus costos i disposar de més recursos econòmics per a dur a terme el seu projecte.

Dins d’aquesta categoria també ens trobem la possibilitat de realitzar projectes conjunts amb una entitat amb la qual es comparteixen finalitats i objectius. D’aquesta manera es multipliquen els recursos personals i de coneixement i es pot optar a fer projectes més ambiciosos i enriquidors per l’entitat, els quals aglutinin un major interès i un increment de la base social i de persones vinculades a l’entitat.

Afegeix un comentari nou