Canvia el registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Sara Jiménez
El Decret 219/2023 agilitza la gestió del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals. Font: Canva.
El Decret 219/2023 agilitza la gestió del Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals. Font: Canva.
El Decret 219/2023, de 12 de desembre, deroga el Decret 171/2010. Font: Canva.
El Decret 219/2023, de 12 de desembre, deroga el Decret 171/2010. Font: Canva.

Canvia el registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

Autor/a: 
Sara Jiménez
Suport Tercer Sector

Resum: 

Aquesta modificació vol agilitzar i digitalitzar els tràmits amb el registre. Aquest recurs explica com afecta això les entitats del tercer sector.

El Decret 219/2023, de 12 de desembre, del Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals, deroga el Decret 171/2010, de 16 de novembre. Cal tenir en compte que aquest nou decret comença la seva vigència vint dies després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), és a dir, que caldrà estar pendent a partir d'inicis del 2024.

L’objectiu del decret que s’ha derogat era regular el Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals i establia el procediment de les comunicacions de designació. No obstant això, transcorreguts dotze anys des de la publicació i aplicació, els òrgans competents han considerat necessari revisar el contingut del registre i els procediments que s’establien en aquest decret per fer dipòsit i registre de la comunicació de designació de delegats i delegades de prevenció.

L’objectiu d’aquest canvi és agilitzar la gestió del registre i simplificar-ne la tramitació, així com facilitar l’accés a la informació del registre per part dels/les agents de prevenció de riscos laborals, tot això, aprofitant el potencial de la innovació i la tecnologia.

Per aquest motiu, el Decret 219/2023 estableix que el Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos es durà a terme electrònicament, tindrà caràcter públic i es configurarà com a registre únic per a tot el territori de Catalunya.

Cal recordar que, segons l’anterior decret, el Registre de delegades i delegats s’adscrivia a les unitats administratives dels serveis territorials. Per tant, hi havia un registre a cadascun dels serveis territorials del departament de govern.

Principals canvis

Com a novetats principals, el nou decret estableix que la inscripció al registre i tots els tràmits i actuacions que es deriven del registre es realitzaran únicament de per mitjans electrònics.

A més, la data màxima per presentar la comunicació al registre s’amplia i passa d’un a tres mesos. També s’elimina la via de presentació presencial, per entregar el formulari habilitat degudament completat i per duplicat. A partir d’ara, només s’ha de fer el registre telemàtic i es rebrà, de manera automàtica, un comprovant de recepció.

La comunicació de la designació de delegats i delegades al registre la podrà fer el mateix personal delegat, així com la representació legal de treballadors i treballadores, un/a representant sindical degudament acreditada per l’organització com a tal a la qual pertanyi la persona delegada de prevenció o bé l’entitat a la qual pertanyi el delegat o delegada designada. Abans no podien presentar aquesta comunicació ni els delegats/des designades ni l’entitat.

A partir d’ara, es farà un procés de migració de les dades dels registres realitzats fins a la data d’entrada en vigor del nou decret i, a l’hora, es farà un exercici de depuració de dades. Els registres amb una antiguitat superior a vuit anys que no s’hagin actualitzat durant aquest temps seran eliminats del registre, ja que es consideren com a no vigents.

Finalment, el registre enviarà una comunicació a aquells delegats o delegades amb cinc anys al registre perquè renovin o actualitzin la seva inscripció i verifiquin la seva vigència com a persones delegades. En cas de no renovar-ho, el registre podrà donar de baixa la persona a la qual se li ha enviat la comunicació, previ avís.

Afegeix un comentari nou