Mesures complementàries en matèria social i sanitària contra la Covid-19

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2020, el Consell Rector i les comissions delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El consell rector pot adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres. Font: Unsplash.
Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2020, el Consell Rector i les comissions delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2020, el consell rector i les comissions delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència. Font: Unsplash.

Mesures complementàries en matèria social i sanitària contra la Covid-19

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El document amplia fins al 31 de desembre la possibilitat de reunions telemàtiques o acords sense reunió i incorpora altres novetats sobre llibres, pròrroga de càrrecs i convocatòries, entre d’altres.

El passat 19 de maig es va publicar el Decret Llei 19/2020 que modifica diversos aspectes relacionats amb el seu funcionament de l'assemblea i el consell rector. L’objectiu del decret és proporcionar un seguit de mesures d’àmbit social i sanitari per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.

Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals

Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, el consell rector pot convocar telemàticament les assemblees generals, sempre que es disposi dels mitjans necessaris per fer-ho.

Així mateix, encara que els estatuts de les societats cooperatives no ho prevegin, es pot celebrar l'assemblea general i es poden adoptar acords mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància de les persones sòcies.

En la convocatòria que el consell rector faci s'han de fer constar les raons d'excepcionalitat per les quals s'ha de fer d'aquesta manera i especificar de forma detallada com es durà a terme. En l'acta de la sessió, el secretari o secretària haurà de deixar constància que ha reconegut la identitat de totes les persones assistents i l'acta es remetrà de forma immediata a les adreces de correu electrònic de cadascuna de les persones assistents.

Les assemblees generals convocades abans de la declaració de l'estat d'alarma que havien de tenir lloc després d'aquesta declaració i que podien ser objecte d'ajornament o de modificació es podran dur a terme dins el termini i conforme amb les normes establertes.

Excepcionalment i durant el període d'estat d'alarma i fins al 31 de desembre del 2020, el consell rector pot convocar assemblees extraordinàries amb l'antelació mínima i màxima que consideri pertinent, adoptant les mesures necessàries en atenció a les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa. D’altra banda, s’haurà de fer constar la concurrència de les raons que han motivat fer la convocatòria amb una antelació inferior o superior.

Excepcionalment, i fins al 31 de desembre de 2020, el consell rector pot disposar mecanismes diferents als establerts a l'article 48.2 de la Llei de cooperatives en relació amb l'obligació de posar a disposició dels socis i sòcies el nombre de vots socials que correspon a cada persona.

El termini per fer l'assemblea ordinària es perllonga, excepcionalment, fins al 31 de desembre de 2020, en relació amb totes aquelles cooperatives el tancament econòmic de les quals fos posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma.

Les assemblees generals convocades per resoldre recursos sobre expedients sancionadors que no s'haguessin pogut dur a terme per l'estat d'alarma, s'han de convocar en el termini màxim de sis mesos des de la finalització d'aquest estat d'alarma.

Excepcionalment, i fins al 31 de desembre de 2020, a les assemblees generals convocades, cada soci o sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots delegats.

Excepcionalment, i fins al 31 de desembre de 2020, les societats cooperatives que constitueixin la seva assemblea general mitjançant assemblees de delegats, no estan obligades a celebrar abans les assembles preparatòries o de secció, encara que els estatuts ho prevegin.

Mesures en relació amb el consell rector

Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2020, el consell rector i les comissions delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància de les persones sòcies, d'acord amb el que disposa l'article 57.1.e de la Llei de cooperatives.

D’altra banda, el consell rector també pot adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres. Tant una mesura com l’altra es podran dur a terme tot i que els estatuts no ho prevegin.

Mesura excepcional respecte les causes de dissolució

No es prendrà en consideració per al còmput del termini previst, l'exercici tancat en l'any en què s'hagi declarat l'estat d'alarma.

Mesura en relació amb la legalització dels llibres

En relació amb les societats cooperatives, el tancament econòmic de les quals sigui posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma, els llibres es poden legalitzar fins al 31 de desembre del 2020.

S'allarga la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives

Els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans socials es mantindrà vigent fins a la primera assemblea que es convoqui després de la declaració de l'estat d'alarma. En tot cas, aquesta es farà com a molt tard el 31 de desembre del 2020.

A més, a la certificació de l'acord del nomenament dels nous càrrecs que es presenti al registre s'haurà de fer constar aquesta circumstància.

Comentaris

llibres i ccaa cooperatives gencat

Afegeix un comentari nou