L’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme s’obre a la participació ciutadana

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
La nova llei dona un pas més enllà i suposa una oportunitat per donar resposta a les reivindicacions de les entitats del tercer sector. Font: Unsplash. Font: Unsplash
La futura llei dona un pas més enllà i suposa una oportunitat per donar resposta a les reivindicacions de les entitats del tercer sector. Font: Unsplash.
Semàfor_spherik_Flickr Font:
Aquest avantprojecte de llei complementa la Llei 25/2015 amb què es va començar a impulsar l’associacionisme a Catalunya. Font: Unsplash.

L’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme s’obre a la participació ciutadana

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El document se sotmet a informació pública perquè les entitats i persones interessades puguin formular al·legacions i observacions del 8 al 30 de setembre.

La ciutadania i entitats del tercer sector poden participar en l’elaboració de l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme. Aquesta proposta complementa i concreta les mesures de foment mencionades a la Llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme. El text s’obre al públic fins al 30 de setembre perquè qui ho desitgi pugui proposar canvis o aclariments.

Tal com s’explica en l’edicte publicat el 31 d’agost, qui ho vulgui pot consultar el document en línia o presencialment, en hores d’oficina, a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i als serveis territorials del Departament a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

A banda del text de l’avantprojecte també es pot examinar documentació diversa com la memòria general, la memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades, l’informe jurídic preliminar, l’econòmic, l’Informe de Direcció General de Pressupostos i el d’impacte de gènere.

Serà la base de futures normes fiscals i sectorials

L'avantprojecte de llei complementa la Llei 25/2015 amb què es va començar a impulsar l’associacionisme a Catalunya. La gran novetat de la nova llei és que estableix les bases per a futures normes sectorials que impactaran sobre l’associacionisme. Un cop aprovada, es podran tirar endavant polítiques d’impuls del mecenatge o la millora de l’ocupabilitat de qualitat del sector.

En resum, l’avantprojecte de llei reforça el paper de les entitats al país, regula per primer cop les mesures de foment de l’associacionisme des d’una visió específica, tot i que també global, i insta el poder públic a aplicar-les.

Mesures de reconeixement i ocupació pública

La proposta de llei consta de 34 articles dividits en 5 títols que estableixen mesures per fomentar la participació, la formació, l’assessorament i el finançament de les entitats. El text també recull accions de promoció i sensibilització per apropar els valors de l’associacionisme a la societat en general i al jovent en particular.

Una de les mesures a destacar és la d’incorporar la valoració de la pràctica associativa com a mèrit en el processos de selecció de personal en les administracions públiques de Catalunya.

Aquest és una dels reclams clàssics del tercer sector, que sempre ha lamentat que la participació en entitats i en voluntariats no comptin com a experiència valorable a l’hora d’aconseguir un lloc de feina.

La mesura s’haurà d'avaluar en el termini d’un any com a màxim a comptar de l’entrada en vigor de la proposta.

Calendari de tramitació de les subvencions públiques

Una altra novetat de la futura llei és el compromís de publicar convocatòries d’ajuts i subvencions amb dos mesos d’antelació al període subvencionable. De fet, en un termini de tres anys des de l’entrada en vigor de la proposta de llei, les convocatòries d’ajuts i subvencions en règim de concurrència competitiva de la Generalitat s’hauran de publicar, majoritàriament, amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data d’inici del període subvencionable.

D’aquesta manera es posaria solució a una altra demanda històrica de les entitats que, actualment, molt sovint han de començar les activitats subvencionables abans de la publicació de la convocatòria a la qual opten, amb la incògnita de si l'activitat serà subvencionable i de l'import de la subvenció.

Taula de coordinació interadministrativa

D’altra banda, es posarà en marxa una Taula de coordinació interadministrativa en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor del text. La Taula comptarà amb representants de la Generalitat i de les administracions locals catalanes per coordinar les polítiques públiques de suport a l’associacionisme i els recursos que es posen a disposició de les entitats.

Registre d’entitats integral

A més, la proposta crea el Registre d’entitats de Catalunya, que substitueix i millora l’actual Registre d’associacionisme i voluntariat creat per la Llei 25/2015. El nou registre inclourà el registre d’associacions, de fundacions i el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.

La iniciativa permetrà crear un sistema senzill i integral d’informació en format electrònic que facilitarà la connexió entre entitats i entre organitzacions i administracions. S’haurà d’aprovar el reglament del nou registre en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta futura norma.

Observatori Permanent de l’Associacionisme i el Voluntariat

L’altre organisme que crea aquesta proposta de llei és l’Observatori Permanent de l’Associacionisme i el Voluntariat. L’ens servirà per promocionar l’elaboració i difusió d’estudis i recerques que aportin coneixement i dades sobre la realitat de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya i puguin servir per avaluar i innovar les polítiques.

El Govern haurà d’aprovar el reglament que concreti el funcionament de l’Observatori en un termini màxim de d’un any i mig des de l’aprovació de la llei.

A qui es dirigeix?

Les mesures de foment que es proposen beneficien sobretot associacions, però per primer cop, l'avantprojecte també s’obre a altres formes jurídiques, sempre que la finalitat de les entitats sigui promoure l’interès general i comparteixin els principis i models de governança propis de l’associacionisme.

Així, fundacions i plataformes ciutadanes també podran ser beneficiàries de les mesures de foment que contempla el document. L’article 26 aprofundeix en els requisits de les entitats destinatàries.

Una oportunitat davant de demandes històriques

La primera llei del voluntariat i foment de l’associacionisme es va aprovar el juliol del 2015. La normativa, encara vigent, regula el model català de voluntariat, fomenta, reconeix i protegeix l’associacionisme i incentiva la conscienciació social sobre els valors que se’n deriven.

La nova proposta de llei dona un pas més enllà i suposa una oportunitat per donar resposta a les reivindicacions de les entitats del tercer sector. Molts dels reclams ja es van posar sobre la taula al 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Entre d’altres, les entitats demanen simplificar la càrrega administrativa per sol·licitar subvencions, millorar el treball en xarxa entre entitats i la resta d’agents, augmentar la qualitat de la formació i el finançament de les associacions, i impulsar accions d’assessorament i acompanyament des de les administracions públiques.

Afegeix un comentari nou