L’avantprojecte de llei dels instruments de provisió de serveis socials, obert a la ciutadania

Suport Tercer Sector - Jurídic
L'avantprojecte de llei dels instruments de provisió de serveis socials ha de regular l'acció concertada. Font: Canva.
L'avantprojecte de llei dels instruments de provisió de serveis socials ha de regular l'acció concertada. Font: Canva.
El text es troba en tràmit de participació parlamentària. Font: Canva.
El text es troba en tràmit de participació parlamentària. Font: Canva.

L’avantprojecte de llei dels instruments de provisió de serveis socials, obert a la ciutadania

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El text, que ha de concretar els mecanismes per a l’acció concertada en els serveis socials, es troba en tràmit de participació ciutadana.

Actualment, estan en marxa diverses normatives que afecten directament les entitats del tercer sector en fases diferents de tramitació. En aquest sentit, l’avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials es troba, a hores d’ara, en fase de participació ciutadana. Fins al 20 de gener es poden fer les aportacions i el retorn i pertinent incorporació serà fins al 20 de febrer, abans que el text arribi al Parlament.

La llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials és la norma que haurà de definir de quina manera les entitats privades es relacionen amb les administracions públiques per proveir els sistemes de serveis socials, és a dir, que concreta com es podrà dur a terme la concertació de serveis.

En aquest cas, la importància de la futura llei rau en el paper del tercer sector i les entitats d’iniciativa social com a agent preferent (“respectant els principis de publicitat, transparència i no-discriminació”) per col·laborar a l’hora de prestar determinats serveis socials, tal com recull l’article 13 de l’avantprojecte. Això, com estableix el text actual “amb la finalitat de preservar l’eficiència i la millor qualitat possible del sistema, de manera que es faciliti la consolidació del tercer sector, referent en el compromís solidari de la societat”.

Un aspecte clau és la modalitat i el procediment a través del qual es pot establir l’acció concertada. A l’espera del que estableixi el text final, per ara, l’avantprojecte marca que el concert social (entitat privada que ofereix serveis en establiments o amb mitjans privats) i la gestió delegada (entitat privada que gestiona els serveis en un establiment públic) es podran fer per acord directe només amb entitats d’iniciativa social -sempre que estiguin acreditades en matèria de serveis socials. Això vol dir que les entitats mercantils només podran arribar a acords d’acció concertada per convocatòria pública o procediment excepcional.

Pel que fa al procediment de provisió per acord directe, l’article 24 de l’avantprojecte concreta quatre situacions en les quals aplicar aquesta fórmula concertada d’acord directe:

  • Si no es presenta cap entitat a la convocatòria pública.
  • Si només hi ha una entitat acreditada per proveir aquest servei.
  • Si la capacitat assistencial de totes les entitats que poden oferir el servei és inferior a la necessitat.
  • Si cal garantir la continuïtat en l’atenció de les persones que eren usuàries del servei.

En tot cas, el text també preveu que el Comitè de provisió de serveis socials sigui l’òrgan encarregat d’avaluar la idoneïtat de l’acord directe.

D’altra banda, l’avantprojecte també preveu la creació del Bo d’Impacte Social (BIS), una fórmula de contracte “preferentment per finançar serveis experimentals i altres serveis en l’àmbit de la inserció social o laboral”; així com de l’Agència Pública de Serveis Socials de Catalunya que “té per objecte prestar, mitjançant la gestió directa, els serveis del sistema públic de serveis socials que són titularitat del departament competent en matèria de serveis socials quan aquest li ho encarregui”.

Des del tercer sector, per tant, s’espera l’aprovació d’aquesta llei que prioritzi el paper de les entitats sense ànim de lucre en el desenvolupament dels serveis socials, encara que cal veure com s’acaba aprovant el text i amb quines concrecions. Aquesta norma, a més, ha de concretar la referència a l'acció concertada preferent amb les entitats del tercer sector social que planteja breument la Llei del Tercer Sector Social.

Afegeix un comentari nou