Les associacions podem ser part en un procés de mediació?

 Font:
Font:

Les associacions podem ser part en un procés de mediació?

Resum: 

Sí, ja que l’article 2 de la llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat reconeix expressament la seva aplicació com una forma de solució dels conflictes sortits en l’àmbit de les associacions i de les fundacions.
La mediació és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució als conflictes que els afecten, amb l’assitència d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral.

La durada de la mediació depèn de la naturalesa i la complexitat del conflicte, però no pot excedir els seixanta dies hàbils, comptadors des del dia de la reunió inicial. No obstant, aquest termini es pot prorrogar fins a un màxim de trenta dies dies hàbils més.
Convé tenir present que la mediació no implica la renuncia d’accions judicials, per tant, si les parts no arriben a un acord qualsevol d’elles podrà acudir als tribunals per solucionar el conflicte.
En aquest cas, no podrà tenir cap efecte en un litigi ulterior el fet del desistiment, les ofertes de negociació de les parts, els acords que hagin estat revocats dins el termini, ni cap altra circumstància coneguda com a conseqüència del procediment.

Afegeix un comentari nou