Quines obligacions de transparència tenen les fundacions?

Autor/a: 
Montse Agudo

Quines obligacions de transparència tenen les fundacions?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

La Llei 19/2014 i la llei 21/2014 estableixen unes obligacions de publicitat per a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, recull unes obligacions de publicitat per a les entitats sense afany de lucre però, en el cas de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública hem de tenir en compte la Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, la qual, també estableix uns requisits en matèria de transparència.

Amb relació a aquesta dualitat normativa, el passat dia 6 de juliol, es va aprovar la resolució JUS/1563/2015, la qual estableix les equivalències entre les obligacions pel que fa a la transparència.

A l’article 5.2 de la Llei 21/2014 s’estableix que el nivell de subjecció de les fundacions i associacions d’utilitat pública als instruments de transparència, s’ha de fixar mitjançant una ordre del conseller del departament de justícia, en funció de les entitats i de l’origen de les fonts de finançament. Actualment, encara no s’ha aprovat aquesta ordre.

Als articles 5.3 i 5.4, respectivament, de la mateix llei, també s’estableixen altres requisits pel que fa a la determinació del nivell de subjecció a la transparència, que són els següents:

 • En funció de la dimensió: cal tenir en compte la tipologia d’entitats que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació catalana. També cal diferenciar els casos en què les entitats estan legalment obligades a auditar llurs comptes.

 • En funció de l’origen de les fonts de finançament: cal tenir en compte els casos en què almenys el 40% dels ingressos de les entitats provenen de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis. També s’ha de valorar si l’entitat ha rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol Administració Pública per un valor superior a 60.000€ en el conjunt de l’exercici. Cal diferenciar els casos en què les entitats estan subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

Tenint en compte les circumstàncies anteriorment esmentades, la normativa, pel que fa a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, requereix que les entitats publiquin les dades referents a:

 • La missió de l’entitat.
 • L’estructura directiva i de govern.
 • Els resultats de les activitats acomplertes.

En el article 6 de la Llei 21/2014 es fa referència a la informació que pot formar part d’aquestes dades requerides com a informació rellevant de les entitats, que és la següent:

 • Els fins de l’entitat i les activitats que desenvolupa.
 • Les principals línies estratègiques d’actuació de l’entitat.
 • Els estatuts, la composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu, així com la estructura organitzativa.
 • El web i les adreces de correu postal i electrònic a les quals es pot adreçar el públic en general.
 • El programa i la memòria anual d’activitats.
 • El col·lectiu de beneficiaris atesos.
 • Els estats financers, auditories i memòria econòmica, si s’escau.
 • El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
 • El balanç social.
 • L’informe de govern corporatiu.
 • L’informe anual del codi de conducta.
 • Els concursos, els contractes i les licitacions.
 • Les altres qüestions que estableixin les lleis.

Afegeix un comentari nou