Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (III)

Autor/a: 
Gemma Uix Carrión
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (III)

Resum: 

La informació institucional i organitzativa de l’entitat, així com la informació econòmica, pressupostària i estadística, s’ha de publicar de forma clara, accessible, estructurada i comprensible.

En els recursos anteriors publicats a Xarxanet s’ha explicat quins son els motius que han mogut a l’administració de l’Estat per a regular una norma de transparència i el bon govern, s’ha definit quines entitats en resulten afectades, qui i com es controla l’aplicació real de la norma i en quin moment les entitats hauran de complir amb les obligacions de publicitat.

Per altra banda, també s'ha explicat com es configura el dret dels ciutadans i ciutadanes a sol·licitar informació de l'administració i de les entitats, i com es limita aquest dret.

A continuació s’explica quina és la informació que ha de publicar-se i la forma correcta per a fer-ho.

Quina informació institucional i organitzativa s’ha de publicar?

Pel que fa a la informació de l'entitat que s'ha de fer publica, es destaca:
 • Les funcions que desenvolupa l’entitat
 • La normativa que és d’aplicació a les funcions que desenvolupa l’entitat i a la pròpia entitat
 • L’estructura organitzativa. Amb un organigrama actualitzat que identifiqui als responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional

Quina informació estadística s’ha de publicar?

 • Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels processos previstos a la legislació de contractes del sector públic
 • La informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics, en els termes que defineixi l’administració competent

Què s’ha d’indicar sobre els contractes subscrits amb l’administració pública?

 • L'objecte o finalitat per la qual s'ha subscrit el contracte
 • La durada del contracte
 • Import de licitació que l'administració va establir i l'import pel que finalment es va adjudicar
 • El procediment utilitzat per celebrar el contracte, especificant si és restringit, obert, negociat o de diàleg competitiu. També detallar si ha estat un procediment de tramitació ordinària o abreujada. Així mateix, indicar si el procediment de selecció ha estat ordinari (obert o restringit), especial (negociat, de diàleg competitiu o concurs de projectes), o massiu (acord marc, sistema dinàmic, sistema centralitzat, menor, 18.000 euros)
 • Els instruments a través del qual s’ha publicitat, com anuncis en diaris oficials, especificant quins
 • Les Modificacions produïdes durant la vigència del contracte, si és el cas
 • La decisió de desistiment i renúncia, si és el cas

En el cas de que s'hagi realitzat un contracte menor, es pot publicar la informació trimestralment.

Què s’ha d’indicar sobre els convenis subscrits amb l’administració pública?

La informació sobre els convenis subscrits amb l'administració ha de contenir, com a mínim:
 • Les parts que han signat el conveni
 • La finalitat i/o l'objecte del conveni i prestacions.
 • La durada prevista
 • Les modificacions realitzades durant la vigència del conveni si s'escau
 • Les persones que mitjançant el conveni estan obligades a realitzar les prestacions
 • Les obligacions econòmiques acordades entre les parts

Què s’ha d’indicar sobre les subvencions i ajudes públiques?

La informació sobre les subvencions o ajudes que l'administració ha concedit a l'entitat ha de contenir, com a mínim:

 • Objecte de la subvenció concedida
 • Pressupost presentat a l'administració per portar a terme l'activitat
 • Durada i data d'inici de l'execució de l'activitat
 • Obligacions econòmiques contretes
 • Subcontractacions realitzades per realitzar les activitats si s'han realitzat i menció dels adjudicataris
 • Procediment i import de la subvenció

S’ha d’indicar informació econòmica de l'entitat?

A banda de totes les qüestions econòmiques que afecten els contractes, convenis i subvencions subscits entre l'administració i les entitats, també hi ha qüestions econòmiques que s'han de publicar relacionades amb la comptabilitat i els aspectes econòmics de la pròpia entitat. Sobre aquesta qüestió s'ha de publicar:
 • Els comptes anuals que hagin de rendir-se, els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control extern que sobre els comptes s'emetin
 • Les retribucions percebudes anualment per els alts càrrecs i màxims responsables, així com indemnitzacions rebudes per abandonament del càrrec

Quins són els requisits que han de complir els continguts publicats?

Finalment, es mostra una guia sobre quins requisits mínims formals i de contingut ha de complir la informació que es publica:
 • El contingut ha de ser clar, estructurat, comprensible i de fàcil accés
 • la informació ha de ser gratuïta
 • És preferible un format reutilitzable
 • S'ha d'establir mecanismes que facilitin l'accés, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació publicada
 • S'ha d'establir mecanismes que facilitin la identificació i localització de la informació publicada
 • La informació ha d'estar a disposició de les persones amb discapacitats en una modalitat subministrada per mitjans o en formts adequats, de forma que resultin accessibles i comprensibles, d'acord amb el principi d'accessibilitat universal i disseny per tots

Consulta més informació als anteriors recursos I i II.