Com constituir una associació?

Autor/a: 
Suport Tercer Sector - Jurídic
Tota entitat ha de tenir uns estatuts on s’haurà de preveure el seu funcionament. Font: Pexels
Tota entitat ha de tenir uns estatuts on s’haurà de preveure el seu funcionament. Font: Pexels
Seran necessàries com a mínim tres persones (físiques o jurídiques) per constituir una associació. Font: Pexels
Seran necessàries com a mínim tres persones (físiques o jurídiques) per constituir una associació. Font: Pexels.

Com constituir una associació?

Resum: 

Per tal de constituir una associació, cal saber primerament l’àmbit d’actuació que es té previst per a l’entitat, ja que depenent d'això s’aplicarà una llei o una altra.

A les entitats d’àmbit estatal, en concret, se’ls aplica la Llei d’associacions 1/2002, de 22 de març i s’inscriuen en el Registre Nacional d’Associacions Estatal, que depèn del Ministeri de l’Interior.

En canvi, les catalanes tenen normativa pròpia -la Llei 4/2008 de 24 d’abril- i s’inscriurien en el Registre d’Associacions, que depèn de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació.

Acta Fundacional

Per a totes aquelles entitats que estiguin en procés de constitució i el seu àmbit d’actuació majoritari sigui Catalunya, cal saber que seran necessàries com a mínim tres persones (físiques o jurídiques) per constituir-la. Caldrà fer acta fundacional on consti:

 • El dia, hora i lloc de la reunió on es va decidir constituir l’associació.
 • Les dades dels socis i sòcies fundadores, el nom de l’entitat i els estatuts de la mateixa.
 • La composició de la primera Junta Directiva, que també haurà d’estar formada per persones sòcies de l’entitat i amb un mínim de tres membres.

Cal que tota entitat tingui com a document regulador o norma bàsica uns estatuts on s’haurà de preveure el funcionament de l’entitat. En tot cas, el text dels estatuts preval com a norma interna per a l’entitat i és en allò no previst pels estatuts que caldrà anar a la norma d’associacions vigent. En el cas de Catalunya, existeix regulació autonòmica i es troba en la llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil Català, relatiu a les persones jurídiques.

Estatuts

En relació amb els estatuts, es pot trobar model al web de la Generalitat. Es tracta d’un contingut de mínims que en principi es pot ampliar i adaptar a les vostres necessitats.

Cal, però, que els estatuts respectin un contingut mínim regulat en la pròpia llei 4/2008, de 24 d’abril. L’article 321-4 estableix que els estatuts han d’incloure com a mínim les dades següents:

 • Denominació.
 • Domicili.
 • Durada de l’entitat si no es constitueix per temps indefinit.
 • Les finalitats i les activitats, així com l’àmbit d’actuació.
 • Els tipus d’associats/ades i els requisits que s’han de complir per a adquirir la condició de soci/a, les causes de pèrdua d’aquesta condició i els procediments. d’admissió i baixa, incloent-hi la baixa disciplinària.
 • Drets i deures dels associats/ades i el règim disciplinari.
 • En el cas de les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els seus mecanismes de participació.
 • Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l’assemblea general ordinària i l’extraordinària. Com a mínim hi haurà una convocatòria d’assemblea general, que s’haurà de celebrar en el sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. La seva convocatòria haurà de contenir com a mínim dia, hora, lloc i ordre del dia. La convocatòria ha de poder arribar a tots i cadascun dels socis i sòcies i es farà com s’hagi previst en els estatuts (es pot contemplar l'opció de l'ús dels mitjans telemàtics).

De cada assemblea general i reunió de l’òrgan de govern caldrà fer l’acta de la reunió, que redacta el secretari/a i signa també el secretari/a amb vist i plau del president o presidenta. L’acte haurà de recollir, com a mínim, dia, hora i lloc de la reunió, així com l’ordre del dia, els acords que s’hagin assolit i les majories per les quals s’han adoptat.

 • Les regles sobre l’organització i el funcionament de l’òrgan de govern.
 • El règim de deliberació i adopció d’acords i el procediment d’aprovació de les actes.
 • El procediment de modificació d’estatuts.
 • El règim econòmic.
 • La previsió de la destinació dels béns sobrants, en cas de dissolució, d’acord amb el previst en l’article 324-6.

Inscripció al Registre

Cal que l’acta i els estatuts estiguin signats pels socis i sòcies fundadores i que, en l’acta, es faci constar la composició de la primera Junta Directiva. Un cop es té tota la documentació, ja es pot presentar la mateixa juntament amb la sol•licitud d’inscripció i el justificant del pagament de les taxes de Registre.

També és important saber que, depenent del tipus d’entitat i de les seves finalitats i activitats, es podrà sol·licitar inscripció en el registre corresponent, a més d’inscriure’s al registre d’associacions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació.

Alguns dels registres als quals es poden acollir les associacions són el Registre d'Entitats de Medi Ambient, el de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (Registre d’ONGD), el Cens d'entitats juvenils per a aquelles dedicades a realitzar activitats amb infants i joves, el de Secretaria General de l’Esport i l'Activitat Física per a aquelles entitats amb seccions esportives i el Registre Municipal d'Entitats, entre d’altres.

Sol·licitud NIF Hisenda

Un cop s’ha presentat tota la documentació al Registre, es pot sol·licitar un NIF provisional a Hisenda. Això es fa omplint un model 036, que es descarrega del web d’Hisenda i amb això ja es pot operar en el tràfic mercantil. Tot i això, fins que el Registre no contesti la inscripció definitiva de l’associació, no es podrà demanar a Hisenda el NIF definitiu, seguint el mateix procediment (omplir un model 036).

En relació amb les obligacions que té l’entitat, caldrà dur llibre d’actes, de socis/es, de voluntaris/es (si l’entitat en té) i llibre de caixeta. Si l’entitat té activitat econòmica i rep subvencions caldrà dur un programa de comptabilitat.

Pel que fa a les obligacions fiscals, si l’entitat té activitat econòmica, caldrà donar-se d’alta en el IAE i, si factura, haurà de presentar IVA (excepte en el cas que es demani exempció) i IS.