Com dissenyar un pla de prevenció de riscos laborals

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
L’entitat haurà de seguir les indicacions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals per crear el seu pla de prevenció. Font: Canva.
 Font: Canva
El pla de prevenció haurà d’incloure la política preventiva que se seguirà i establir les responsabilitats i funcions de cada persona treballadora. Font: Canva.

Com dissenyar un pla de prevenció de riscos laborals

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El pla de prevenció és l’eina per reduir o evitar qualsevol risc laboral a les persones treballadores d’una organització.

Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, tota organització que tingui contractat personal està obligada a dissenyar un pla de prevenció de riscos laborals. Per fer-ho, s’haurà de tenir en compte l’activitat productiva, la plantilla, els factors de riscos concurrents i l’estructura organitzativa de l’entitat.

Què és un pla de prevenció de riscos laborals

L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball defineix el pla de prevenció de riscos laborals com un "document a través del qual s’integra l’activitat preventiva de l’entitat en el sistema general de gestió i s’estableix la política de prevenció de riscos laborals". Aquest pla s’ha d’adaptar a l’activitat i a la dimensió de l’organització.

S'entendrà per prevenció el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l’organització amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball. El pla de prevenció ha d’estar a disposició de la inspecció de treball, l’autoritat laboral, les autoritats sanitàries i els i les representants de les persones treballadores.

Com elaborar un pla de riscos laborals

S’aconsella que el document sigui curt, amb una redacció senzilla i de fàcil comprensió. Com s’ha esmentat anteriorment, cal adaptar-lo a la realitat de cada entitat. De tota manera es recomana que es portin a terme una sèrie de passos:

  • Definició de l’estructura. El primer pas serà la redacció d’un índex, que ha de ser intuïtiu per poder buscar de forma senzilla el contingut.
  • Creació del pla. Ha de quedar clar quin serà el protocol d’actuació que se seguirà. També cal indicar la data en la qual comença a ser efectiu i la data en què quedarà obsolet.
  • Revisió i aprovació del pla. L’òrgan màxim de l’entitat serà l’encarregat de realitzar les correccions pertinents i aprovar el pla.
  • Implementació. Tots els treballadors i treballadores estan obligades a complir el pla de prevenció, per aquest motiu totes hauran de rebre una còpia.

Quins apartats ha de tenir

L’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals estableix que un pla de prevenció haurà de tenir el següent contingut:

  • Identificació de l'organització, la seva activitat productiva, el nombre i característiques dels centres de treball i el nombre de persones treballadores i les seves característiques amb rellevància en la prevenció de riscos laborals.
  • Estructura organitzativa de l’entitat, identificant les funcions i responsabilitats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics i les respectives vies de comunicació entre aquestes persones.
  • Organització de la producció pel que fa a la identificació dels diferents processos tècnics i les pràctiques i els procediments organitzatius existents en l'entitat, en relació amb la prevenció de riscos laborals.
  • Organització de la prevenció en l'organització, indicant la modalitat preventiva triada i els òrgans de representació existents.
  • Política, objectius i metes que en matèria preventiva pretén aconseguir l'entitat, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics dels quals disposarà a aquest efecte.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.