Com exercir l'acció de responsabilitat dins d'una associació?

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font: Font: weloba.cat
Font: Font: weloba.cat
 Font: Font: fotomelia
Font: Font: fotomelia

Com exercir l'acció de responsabilitat dins d'una associació?

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

S'entén la responsabilitat com l'acció de respondre per una actuació pròpia que causa un dany o perjudici a un tercer.

L'article 312-14 de la Llei 4/2008 de 24 d'abril, estableix que les associacions responen pels danys que l'òrgan de govern, els membres d'aquest o altres representants causin a terceres persones per acció o omissió en el compliment de les funcions que tenen encomanades, sens perjudici de la responsabilitat directa i solidària, per fet propi, de la persona o les persones causants del dany.

D'acord amb aquest article, podem dir que malgrat que la responsabilitat directa ho és de l'entitat en si, és a dir de la persona jurídica, les persones membres dels òrgans de govern d'una associació no estarien fora de la responsabilitat derivada de les seves actuacions dins l'exercici del seu càrrec o funcions. Així s'entén que les persones membres de la Junta Directiva han de respondre enfront de tercers dels actes que dolosa o negligent puguin fer en l'exercici de les seves funcions.

Quins requisits calen per parlar de responsabilitat

L'article 322-17 del Llibre III del Codi Civil estableix el règim de responsabilitat de les persones membres de les juntes directives i regula com responen personalment dels danys que causin a l'entitat, persones sòcies o tercers per incompliment de la llei, dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.

Els òrgans de les entitats poden delegar les funcions en alguns dels seus membres o en altres òrgans, amb els límits que estableixin la llei o els estatuts, sense que aquesta delegació els eximeixi de responsabilitat.

· Existència d'un dany: quan parlem de dany cal que aquest sigui real i efectiu, que es pugui quantificar econòmicament el perjudici que ha causat a l'Associació o a un tercer.

· Actuació negligent: Cal que es produeixi un incompliment de la llei o dels estatuts, i que aquest incompliment es faci bé per una acció o acte o bé per una omissió. En resum, que s'incompleixi l'obligació de fer o no fer una determinada cosa amb una actitud conscient de l'actor, sigui dolosa (amb voluntat) o negligent (amb falta de cura o diligència en l'exercici de les seves funcions).

És necessari, que existeix una relació directa entre el càrrec que una persona membre ocupa, les obligacions pròpies derivades d'aquest càrrec i la diligència que els resulta exigible.

L'actuació o la inactivitat s'ha de produir en qualitat de membre de l'òrgan de govern i dins de l'exercici de les seves funcions ja que, en cas contrari, estaríem parlant d'una responsabilitat individual dins del seu àmbit privat.
En tot cas, el dany ha d'estar ocasionat i produït a conseqüència de l'actuació o inactivitat dels membres de l'òrgan de govern.

· Relació de causalitat: és necessari que entre el dany produït i l'acció o l'omissió existeixi una relació de causalitat. És a dir, que l'actuació de la junta o d'un dels seus membres o bé l'omissió d'una actuació concreta sigui la que directament hagi produït aquest dany perquè sigui exigible l'acció de responsabilitat.

Causes que exclouen la responsabilitat

Tot i que l'exercici del càrrec de membre de Junta Directiva sigui voluntari i gratuït no exclou la responsabilitat derivada de l'exercici del càrrec.

D'igual manera, tot i que la llei preveu la delegació de funcions, aquesta no exclou o excusa de la responsabilitat derivada dels actes delegats als membres de la Junta Directiva que l'hagin pogut derivar.


Així i tot, la llei preveu que quan la responsabilitat no es pot imputar a una o més persones determinades de l'òrgan de govern, responen totes les persones membres de la junta o del patronat de manera solidària excepte:

· Les persones que s'han oposat a l'acord i no han intervingut en la seva execució.

· Les persones absents que no han intervingut en l'adopció ni en l'execució de l'acord i s'hi hagin oposat formalment en saber-ho.

Com exercir l’acció de responsabilitat

Els membres de la Junta Directiva responen dels danys que causin a l'associació per l'incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs funcions.

L'exercici de l'acció de responsabilitat ha de ser acordat, per majoria simple, per assemblea general, que pot atorgar amb aquesta finalitat un mandat especial.

Per a l'exercici de l'acció de responsabilitat cal un nombre de persones associades que representi almenys el 10% dels vots socials o en el seu defecte, del percentatge que estableixin els seus estatuts.

La llei preveu que l'acció de responsabilitat es podrà exercir en els casos següents:

  • Si no es convoca l'assemblea general sol·licitada per acordar l'exercici de l'acció de responsabilitat.
  • Si l'acord adoptat és contrari a l'exigència de responsabilitat.
  • Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d'un mes a comptar de l'adopció de l'acord.

Els terminis de prescripció de l'acció de responsabilitat són els que segueixen:

  • En el cas d'una acció de responsabilitat en interès de l'associació, prescriu al cap de tres anys de la data en què els responsables cessen del càrrec.
  • En el cas de l'acció de responsabilitat per danys a l'associació, prescriu al cap de tres anys des que és exigible la pretensió, i la persona titular d'aquesta la coneix o pot conèixer. Aquesta acció, és independent de la que correspongui als associats/des o tercers, per actes o omissions, causades per les persones membres de l'òrgan de govern en l'exercici de les seves funcions.

Sancions derivades de l’acció de responsabilitat

Les causes del cessament en el càrrec d’un membre de l’òrgan de govern d’una associació poden ser voluntàries o bé disciplinàries.

En el cas de les causes voluntàries estarien la pròpia voluntat de la persona membre de l’òrgan de govern que, bé sigui per impossibilitat o per malaltia, decideix de manera voluntària deixar el seu càrrec.

En el cas de les causes disciplinàries estaria la separació del càrrec acordada per l’assemblea general.

L’article 322-18.2 preveu que l’assemblea general pugui acordar en qualsevol moment separar de llurs funcions alguna o totes les persones membres de l’òrgan de govern.

Per exercir l’acció de responsabilitat d’un o més membres de l’òrgan de govern o la separació de llurs càrrecs, cal convocar en la mateixa assemblea en què es vulgui tractar aquest tema una sessió extraordinària de l’assembla general amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia.

Aquest acord d’assemblea general determina la separació definitiva de la persona membre o persones membres de l’òrgan de govern afectades. Quan no es pot determinar la responsabilitat independent d’una o més persones membres, s’exercirà de manera solidària contra tot l’òrgan de govern.