Com ha de ser la representació sindical dels plans d'igualtat?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
A partir de setembre de 2023, les entitats de més de cinquanta persones treballadores que no tinguin pla d’igualtat no podran accedir a noves ajudes per a la contractació. Font: Canva.
A partir de setembre de 2023, les entitats de més de cinquanta persones treballadores que no tinguin pla d’igualtat no podran accedir a noves ajudes per a la contractació. Font: Canva.
Les entitats tindran un màxim de tres mesos per a la negociació de l’elaboració del pla d’igualtat, a partir de l’obligatorietat de tenir aquest pla. Font: Canva.
Les entitats tindran un màxim de tres mesos per a la negociació de l’elaboració del pla d’igualtat, a partir de l’obligatorietat de tenir aquest pla. Font: Canva.

Com ha de ser la representació sindical dels plans d'igualtat?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Les organitzacions han de negociar el pla d'igualtat amb les persones treballadores, aquesta acció es pot fer amb els sindicats.

L’Institut de les Dones del Ministeri d'Igualtat ofereix una guia per elaborar plans d’igualtat i, així, facilitar el compliment del Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre. A continuació, s’expliquen les principals implicacions dels sindicats en la creació dels plans d’igualtat de les organitzacions.

Obligació de negociar l’elaboració del pla d’igualtat

Hauran de negociar el diagnòstic i el pla d’igualtat amb la creació d’una comissió negociadora les següents entitats:

 • Organitzacions que tinguin més de cinquanta persones treballadores a la seva plantilla.
 • Aquelles que estiguin obligades per conveni.
 • En cas que l’autoritat laboral hagi acordat amb l’entitat crear un pla d’igualtat com una acció en el marc d’una sanció administrativa.

Per a la resta d’organitzacions, l’elaboració i implementació dels plans d’igualtat serà voluntari, tot i que, en cas de voler desenvolupar-lo s’haurà de comptar igualment amb la prèvia consulta i negociació de la representació legal de les persones treballadores.

Segons l'article 1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, s’entén com a persona treballadora aquella que voluntàriament presta els seus serveis a canvi d’una retribució per compte d’altri. Aquesta funció la fa en una organització i sota la direcció d’una altra persona, física o jurídica.

Així doncs, el còmput de les persones treballadores es realitzarà segons la totalitat dels treballadors/es, independentment de si tenen contractes fixos, discontinus o de posada a disposició.

Igualment, també comptaran les persones que tinguin contractes de durada determinada que hagin estat vigents en l’entitat durant els sis mesos anteriors al còmput. En aquesta circumstància, cada cent dies treballats es comptarà com una persona més.

Així mateix, les persones que tinguin un contracte a temps parcial, comptaran com una persona més.

Finalment, pel que fa al còmput, s’haurà de comprovar si s’aconsegueix el límit de cinquanta persones treballadores l’últim dia dels mesos de juny i de desembre de cada any. Cal tenir present que l’obligació d’elaborar i tenir un pla d’igualtat s’assoleix en el moment que s’arriba a les cinquanta persones treballadores i a partir de llavors es es mantindrà fins i tot si el nombre de treballadors/es disminueix. Haurà d’estar en funcionament durant el seu període de vigència, que serà de quatre anys.

Òrgans i persones que intervenen

Per tal de construir la comissió negociadora, és important identificar quines són les persones que s’hauran d’implicar en la creació del pla d’igualtat. Per una banda, està la representació legal de l’organització i, per l’altra, la representació legal i/o sindical de les persones treballadores. En aquest últim grup s’han de diferenciar les següents figures:

 • Comitè de l’organització i/o persones delegades dels treballadors/es: la intervenció en la negociació serà a càrrec de les seccions sindicals, si ho acorden així, i sempre que tinguin la majoria en el comitè de l’entitat o entre les persones delegades de personal.
 • Grups de l’entitat: els sindicats més representatius en l’àmbit territorial, així com les organitzacions sindicals afiliades, federades o confederades.
 • En cas que l’organització no tingui representació legal i no hi hagi eleccions, la interlocució de la negociació anirà a càrrec dels sindicats més representatius i dels sindicats representatius del sector de l’entitat. Aquesta comissió negociadora tindrà un màxim de sis persones per cada part.
 • En cas que en una mateixa organització hi hagi centres de treball amb representació legal o sindical i d'altres sense, la interlocució per la negociació del pla d’igualtat serà a càrrec de qui sí que tingui representació.

Construcció de la comissió negociadora

La comissió negociadora haurà de constituir-se en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi arribat a les cinquanta persones treballadores. En cas que l’entitat estigui obligada a tenir un pla d’igualtat pel conveni col·lectiu, seguirà les seves indicacions o tindrà el termini de tres mesos des de la publicació del conveni.

Per tal de realitzar correctament la constitució de la comissió negociadora, s’hauran de tenir en compte les següents consideracions:

 • Participació paritària de la representació de l’organització i de la de les persones treballadores. Així mateix, s’ha d’assegurar una composició equilibrada entre dones i homes per a cadascuna de les parts.
 • Repartiment de les persones amb veu i vot. Totes les persones que formen part del comitè estan legitimades a negociar i compartir la seva visió. El nombre de persones que forma la comissió no pot superar les tretze persones per cada part implicada (entitat i persones treballadores).
 • Les dues parts, en cas d’estar d’acord, podran designar una persona presidenta. En cas de no arribar a un acord o no voler aquesta figura, les dues parts hauran de crear i gestionar l’acta constitutiva de la comissió i els procediments per moderar les sessions i signar les actes.
 • La comissió negociadora del pla d’igualtat podrà comptar amb el suport i assessorament d’especialistes externs en matèria d’igualtat de gènere, en l’àmbit laboral.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la igualtat en l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.