Quines són les principals assegurances per a entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Les assegurances són una eina de previsió i prevenció de riscos molt recomanables i, en alguns casos, obligatòries, per a les entitats. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les assegurances són una eina de previsió i prevenció de riscos molt recomanables i, en alguns casos, obligatòries, per a les entitats. Font: Unsplash.
El tipus i els capitals mínims de les assegurances varien en funció de l’activitat de l’entitat. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El tipus i els capitals mínims de les assegurances varien en funció de l’activitat de l’entitat. Font: Unsplash.

Quines són les principals assegurances per a entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

De responsabilitat civil, de juntes directives, d’accidents, de voluntariat... Quines característiques tenen i què cobreixen?

Les assegurances serveixen per assegurar el compliment dels objectius de l’entitat a través d’una feina de previsió i prevenció de riscos. Les entitats han de ser conscients que és necessari (i en molts casos, obligatori) contractar una assegurança. El tipus i els capitals mínims varien en funció de l’activitat de l’entitat. En aquest recurs s’aprofundeix en les característiques de les assegurances més habituals al tercer sector.

Assegurança de responsabilitat civil

En primer lloc, totes les entitats han de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. Aquest tipus d’assegurança cobreix el risc dels danys personals o materials que puguin ocasionar a terceres persones en el desenvolupament de la seva activitat.

L’assegurança més bàsica per a qualsevol entitat no lucrativa és la de responsabilitat civil. En alguns casos, en funció de l’àmbit d’activitat i del que es faci o amb qui, és obligatòria. En cas de no complir amb la normativa, les entitats poden enfrontar-se a multes o a la suspensió de les activitats de l’entitat.

La cobertura mínima que ha de tenir l’assegurança de responsabilitat civil depèn de l’àmbit d’actuació de cada entitat i, molt sovint, està recollit en la normativa que regula l’activitat. Per exemple, per a entitats que organitzen activitats de lleure educatiu amb menors d’edat, es demana que l’assegurança de responsabilitat civil cobreixi, com a mínim, 300.000 euros per víctima en cas de mort i 1.200.000 euros per sinistre.

Cal puntualitzar que els límits es van actualitzant periòdicament pel Govern i estan establerts en diverses normatives, com ara al Decret 267/2016 de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

En aquesta norma s'estableix també que aquestes entitats han de contractar una assegurança d'accidents personals amb les cobertures següents: per despeses d'assistència sanitària, un mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros. En el supòsit de defunció d'una persona menor de 14 anys, l'assegurança s'ha de destinar a cobrir les despeses de sepeli.

Assegurança d'accidents

Una altra assegurança habitual en entitats sense ànim de lucre és la d’accidents. És molt comuna tot i que no sempre és obligatòria. Aquest tipus d’assegurança normalment cobreix l’assistència sanitària, la mort, la invalidesa permanent i temporal i altres despeses d’assistència mèdica.

En el cas de les entitats esportives, totes les persones que competeixen estan cobertes per una assegurança d’accidents a través de la seva fitxa federativa.

Les condicions, però, canvien si l’activitat no és d'esport federat. Per cobrir les persones que participen en activitats no federades, com ara campus esportius d’estiu, les entitats han de comptar amb una assegurança d’accidents al marge de la fitxa federativa. Això és obligatori per a menors d’edat. Si són majors d’edat, no és obligatori, tot i que molt convenient.

Assegurança de voluntariat

L’assegurança de voluntariat cobreix els riscos derivats de l’activitat que du a terme com a persona voluntària i dels danys que involuntàriament podria causar a terceres persones per raó de la seva activitat. Dins d’aquesta assegurança es contemplen cobertures de responsabilitat civil i d’accidents.

La Llei del Voluntariat 25/2015 estableix a l’article 8 que les persones que participen en programes de voluntariat tenen, entre d’altres, el dret de rebre cobertura d’una assegurança de riscos i danys.

La Llei no determina les quantitats de cobertura mínima. Aquesta cobertura depèn de l’àmbit d’actuació de l’entitat i del risc a què està sotmès la persona voluntària en funció de l’activitat que ha de dur a terme. Per tant, per saber les quantitats mínimes que ha d’establir cada entitat cal consultar les normatives específiques a què estigui sotmesa.

Assegurança de responsabilitat de juntes directives

L’assegurança de responsabilitat de juntes directives cobreix les possibles despeses i indemnitzacions davant de reclamacions provocades per errades en la gestió. La pòlissa cobreix membres de la junta directiva i directius i directives.

En algunes normatives, com ara el Decret 58/2010, de les entitats esportives de Catalunya. El que diu, en el seu article 142 és el següent:, es fa referència a l’obligació per part de l’entitat de contractar una assegurança de responsabilitat de juntes directives si les persones que formen part de l’òrgan de govern de l’organització així ho demanen.

Aquesta assegurança habitualment cobreix despeses de defensa, de restitució d’imatge, indemnització per danys i perjudicis derivats d’errades de gestió, multes administratives legalment assegurables i la responsabilitat de les persones assegurades per pràctiques laborals incorrectes. Pot incloure’n d’altres en funció del producte contractat.