Com transformar una associació en fundació

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Cristina Muelas Guiu
Segons l’article 324-3.2 del Codi civil, les associacions es poden transformar només en una altra persona no lucrativa. Font: Pixabay
Segons l’article 324-3.2 del Codi civil, les associacions es poden transformar només en una altra persona no lucrativa. Font: Pixabay
L’acord de transformació, que ha d’estar adoptat per l’òrgan sobirà de l’entitat. Font: Pixabay
L’acord de transformació ha d’estar adoptat per l’òrgan sobirà de l’entitat. Font: Pixabay

Com transformar una associació en fundació

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

En aquest recurs es desgranen les claus per poder modificar l’estructura jurídica d’una entitat i qüestions importants a tenir en compte.

L’article 314 del Codi Civil de Catalunya, inclosa al capítol IV sobre modificacions estructurals i liquidació preveu, a la seva secció primera, tot allò sobre la fusió, escissió i transformació relativa a les persones jurídiques. La forma jurídica que es tracta en aquest recurs és, però, la transformació.

Transformació a l’article 314-3 del Codi Civil de Catalunya

Segons l’article 314-3 del Codi Civil de Catalunya, “les persones jurídiques es poden transformar, conservant la personalitat, si llurs normes reguladores ho permeten i les del tipus de persona jurídica que pretenen assumir no ho prohibeixen”.

Així mateix, l’acord de transformació, que ha d’estar adoptat per l’òrgan sobirà de l’entitat, “ha de determinar el nou tipus que la persona jurídica assumirà i ha de contenir les mencions exigides per a la constitució d’una entitat d’aquest tipus, incloent-hi les modificacions estatutàries pertinents”.

Aquest acord de transformació l'ha d'adoptar l’Assemblea General de l’associació amb els quòrums d’assistència i d’adopció d’aquest tipus d’acord exigits als estatuts o, si els estatuts no els estableixen, amb els quòrums fixats a l’article 324-1 del Codi Civil. Ha de contenir les mencions exigides per a la constitució d’una fundació, incloent-hi la dotació inicial, el nomenament del patronat i les modificacions estatutàries pertinents.

A més, és important destacar que, segons l’article 324-3.2 del Codi civil, les associacions es poden transformar només en una altra persona no lucrativa i, tal com queda recollit a l’article 314-3, “la persona jurídica que es transforma ha de complir els requisits formals del tipus de persona jurídica adoptat i s’ha d’inscriure en el registre corresponent”.

L’àmbit geogràfic determina l’aplicació de la llei

En el moment de pensar transformar una associació en una fundació també cal tenir present l’àmbit geogràfic d’actuació, perquè això determinarà quina llei se li aplica. A les estatals se’ls aplica la Llei de fundacions 50/2002, de 26 de desembre i, des del 2 de desembre de 2015, passen a estar regulades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport assumeix el Protectorat únic de fundacions de competència estatal i, el Ministeri de Justícia, assumeix el Registre de fundacions de competència estatal.

Ara bé, si es tracta de la inscripció d’una fundació d’àmbit català, aquesta està regida sota la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la qual opera sota la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

Qüestions importants a tenir en compte

A l’hora de transformar una associació en una fundació és important tenir en compte una sèrie de consideracions, com ara les modalitats amb què es pot constituir (per actes entre vius o per causa de mort); o bé que és possible constituir una fundació amb una única persona fundadora, no com a les associacions on cal un mínim de tres persones sòcies.

Un altre aspecte a destacar és la quantia de diners inicials que són necessaris i que cal aportar íntegrament abans de sol·licitar la inscripció de la fundació al Registre de Fundacions, i que poden oscil·lar entre els 15.000 i els 30.000 euros.