Tot el que cal saber sobre la cotització de les persones becàries

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les persones becàries no cotitzen pel mecanisme d’equitat intergeneracional. Font: Canva.
Les persones becàries no cotitzen pel mecanisme d’equitat intergeneracional. Font: Canva.
La protecció de les persones becàries la regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar. Font: Canva.
La protecció de les persones becàries la regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre la cotització de les persones becàries

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

A partir de l'1 de gener de 2024 les persones becàries, amb caràcter retroactiu, cotitzen a la Seguretat Social.

El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions pretén, entre altres qüestions, que les entitats cotitzin per les persones becàries a la Seguretat Social. Cal definir que una persona becària és aquella que estudia i a partir d'un conveni de pràctiques fa tasques de formació a una organització.

Quins contractes de pràctiques es veuen afectats per la reforma?

Segons el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, qualsevol persona que realitzi pràctiques formatives (remunerades o no) incloses en programes de formació o pràctiques acadèmiques externes en entitats, empreses o institucions es considera becària. Inicialment, la cotització per elles seria a partir de l’1 d’octubre de 2023, però el Reial Decret 5/2023, de 28 de juny va posposar la data fins a l'1 de gener de 2024.

La normativa afecta els següents casos:

  • Pràctiques fetes per alumnat universitari: ja siguin per obtenir titulacions oficials de grau, màster o doctorat com per obtenir un títol propi de la universitat.
  • Pràctiques dutes a terme per alumnat de formació professional: sempre que no siguin per a formacions professionals intensives.

De quina manera es cotitza per les persones becàries?

Quan una persona faci alguna de les pràctiques abans mencionades, s’h d’indicar com a treballadora per compte d’altri al Règim General de la Seguretat Social. Com a excepció es troben les pràctiques que es duguin a terme en embarcacions, en aquest cas, s’hauran d’incloure dintre del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

En la majoria dels casos serà l'organització on es fan les pràctiques la responsable de la despesa. Només si ho especifica el conveni es farà càrrec l'entitat o centre de formació que encarregada de la pràctica. Així mateix, en alguns casos si la pràctica es fa amb la Generalitat de Catalunya, l'administració es farà càrrec. Pel que fa als dies que cotitza la persona becària s'ha de tenir present el següent:

  • Si són pràctiques remunerades: cada dia de pràctiques es considerarà un de cotitzat.
  • Quan són pràctiques no remunerades: cada dia de pràctiques es considerarà 1,61 dies de cotització, sense que la suma mensual pugui superar els trenta dies.

La quantitat de cotització serà de 2,36 € diaris en concepte de contingències comunes i 0,29 € al dia en concepte de contingències professionals. Finalment, cal destacar que la normativa té caràcter retroactiu fins a cinc anys des de la publicació de la norma.

Quines cobertures tenen les persones becàries?

Les persones becàries tenen la protecció que regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, però no està inclosa la protecció per desocupació ni la cobertura del Fons de Garantia Salarial ni la de formació professional.

Pel que fa a les prestacions econòmiques, per naixement i cura de menors, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància, seran l'entitat gestora o, quan correspongui, la mútua col·laboradora les quals faran front al pagament de les prestacions que siguin necessàries.

Per tenir més informació es pot consultar la guia 'Manual de contractació de persones becàries' creada per l'equip laboral de Suport Tercer Sector de Fundesplai.

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió, altres relacionades amb l'àmbit laboral o relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.