Novetats en la cotització de les persones becàries

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Les persones becàries no cotitzen pel mecanisme d’equitat intergeneracional. Font: Canva.
Les persones becàries no cotitzen pel mecanisme d’equitat intergeneracional. Font: Canva.
La protecció de les persones becàries la regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar. Font: Canva.
La protecció de les persones becàries la regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar. Font: Canva.

Novetats en la cotització de les persones becàries

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

A partir de l'1 de gener de 2024 s’ha de cotitzar a la Seguretat Social per les persones becàries.

Quins contractes de pràctiques es veuen afectats per la reforma?

Segons el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, qualsevol persona que realitzi pràctiques formatives incloses en programes de formació o pràctiques acadèmiques externes en entitats, empreses o institucions es considera becària. Inicalment, la cotatització per elles seria a partir de l’1 d’octubre de 2023, però el Reial Decret 5/2023, de 28 de juny ha posposat la data fins a l'1 de gener de 2024.

La normativa afecta els següents casos:

  • Pràctiques fetes per alumnat universitari: ja siguin per obtenir titulacions oficials de grau, màster o doctorat com per obtenir un títol propi de la universitat.
  • Pràctiques dutes a terme per alumnat de formació professional: sempre que no siguin per a formacions professionals intensives.

De quina manera es cotitza per les persones becàries?

Quan una persona faci alguna de les pràctiques abans mencionades, s’haurà d’indicar com a treballadora per compte d’altri al Règim General de la Seguretat Social. Com a excepció es troben les pràctiques que es duguin a terme en embarcacions, en aquest cas, s’hauran d’incloure dintre del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Les pràctiques tenen una sèrie de consideracions que s’han de tenir present:

Quines cobertures tenen les persones becàries?

Les persones becàries tenen la protecció que regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, però no està inclosa la protecció per desocupació ni la cobertura del Fons de Garantia Salarial ni la de formació professional.

En cas que siguin pràctiques no remunerades s'exclourà també la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Pel que fa a les prestacions econòmiques, per naixement i cura de menors, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància, seran l'entitat gestora o, quan correspongui, la mútua col·laboradora les quals faran front al pagament de les prestacions que siguin necessàries.

Per tal de resoldre dubtes en referència a l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.