Desapareix el contracte per obra o servei

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Un dels canvis més importants que comporta la reforma laboral és la desaparició del contracte per obra o servei. Font: Unsplash.
Un dels canvis més importants que comporta la reforma laboral és la desaparició del contracte per obra o servei. Font: Unsplash.
La nova normativa parteix de la premissa que, en termes generals, els contractes de treball han de ser indefinits. Font: Unsplash.
La nova normativa parteix de la premissa que, en termes generals, els contractes de treball han de ser indefinits. Font: Unsplash.

Desapareix el contracte per obra o servei

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La reforma laboral elimina aquesta possibilitat a partir del 30 de març i les entitats han de buscar fórmules alternatives.

Un dels canvis més importants que comporta la reforma laboral que va entrar en vigor a finals del 2021 amb el Reial Decret Llei 32/2021, és la desaparició del contracte per obra o servei.

La nova normativa parteix de la premissa que, en termes generals, els contractes de treball han de ser indefinits. Això vol dir que la contractació temporal ha de ser excepcional i ha d’estar justificada. En aquest sentit, es plantegen les excepcions dels casos en els quals se celebren contractes per circumstàncies de la producció o per una substitució d’una altra persona treballadora.

Aquest tipus de relació contractual és temporal i fins ara servia per contractar una persona per a una tasca o servei determinat, sense especificar la durada ni moment exacte de finalització. Es tracta, per tant, d’un tipus de contracte molt emprat en el tercer sector, de vegades, per exemple, vinculat a un projecte concret que es desenvolupa gràcies a una subvenció o ajut.

En aquest recurs es fa un repàs als principals canvis que comporta la reforma laboral en referència al contracte per obra o servei.

Què passa amb els contractes per obra o servei signats abans de la reforma laboral?

En primer lloc, cal tenir present que els contractes per obra o servei signats fins abans del 31 de desembre de 2021 es mantindran vigents tenint en compte la normativa anterior a la reforma laboral. És a dir, que aquesta relació contractual podrà continuar estant vigent durant el període màxim que permetia la regulació que hi havia prèviament.

Això significa que hi haurà contractes amb aquest format que s’allargaran durant els pròxims anys, ja que la legislació anterior permetia fer contractes d’obra o servei per un màxim de tres anys o quatre, en cas que així ho establís el conveni col·lectiu pertinent.

Què passa amb els contractes que s’han signat després de la reforma laboral?

En aquest punt cal diferenciar entre els que es van signar abans del 30 de març de 2022 o els que ho faran posteriorment.

Entre el 31 de desembre de 2021 i el 30 de març de 2022 s’han pogut continuar fent contractes d’obra o servei (també eventuals). En aquests casos, però, no podien superar els sis mesos de durada. Això es tradueix en el fet que a finals del setembre d’aquest any, ja hauran finalitzat tots els contractes d’obra o servei signats en el 2022.

Per tant, a partir del 30 de març de 2022 desapareix la possibilitat de fer contractes per obra o servei i les entitats han de buscar maneres alternatives per donar resposta a les seves necessitats laborals.

Com es pot contractar de forma temporal?

La tendència cap a la qual haurien de caminar les entitats és cap a la contractació indefinida. Tot i així, existeixen dues opcions per fer contractes temporals.

D’una banda, la reforma laboral possibilita l’existència del contracte per circumstàncies de la producció. De l’altra, també hi ha el contracte de substitució.

A més a més, el contracte per circumstàncies de la producció té dues possibilitats:

 • A causa d’un increment de feina ocasional i imprevisible, així com l’oscil·lació del volum de feina.
 • A causa d’un increment de feina ocasional, però previsible.

En qualsevol cas, aquestes opcions s’han de justificar bé, fent constar en el contracte la causa de la contractació, les circumstàncies i la connexió que això té amb la durada prevista, aquest últim punt com a novetat.

Què són els contractes per circumstàncies de la producció?

El contracte per circumstàncies d’un increment de feina ocasional i imprevisible, així com l’oscil·lació del volum de feina té uns requeriments concrets:

 • S’inclouen circumstàncies d’increment en l’activitat normal i ordinària de l’entitat.
 • S’inclou com a oscil·lacions la cobertura de vacances, i mai no s’ha d’emprar el de substitució en aquest cas.
 • Per norma general, no pot estendre’s més enllà dels 6 mesos (o un any en cas que ho permeti el conveni col·lectiu). En aquest sentit, es podrà prorrogar una vegada, fins arribar als 6 mesos com a màxim.
 • Tot i que es tracti d’una situació imprevisible, cal especificar la data exacta de finalització. És una qüestió rellevant que hem de tenir en compte per recòrrer o no a aquest contracte.

D’altra banda, el contracte per circumstància d’un increment de feina ocasional, però previsible, presenta les següents característiques:

 • No es pot fer servir durant més de 90 dies en un mateix any i no poden ser consecutius.
 • Durant els 90 dies es poden contractar totes les persones que siguin necessàries.
 • La causa per fer aquests contractes no pot derivar d’una contracta, subcontracta o concessió administrativa que sigui l’activitat normal o ordinària de l’entitat.
 • Cal que al final de cada trimestre s’informin els comitès d’empresa i delegats/des de personal de les previsions d’ús d’aquesta modalitat de contracte en el següent any.
 • En aquest cas, també és necessari incloure la data de finalització.

Cal tenir present que els contractes per circumstàncies de la producció amb durada inferior a 30 dies tindran una penalització en la cotització a la seguretat social equivalent a una quantitat fixa de 26,57 euros en el moment de l’extinció.

Què és el contracte de substitució?

Aquesta fórmula es pot fer servir per substituir un treballador o treballadora amb dret a reserva del lloc de feina per qualsevol raó. En tot cas, cal indicar la raó i la persona que serà substituïda.

A més, es pot emprar per completar la jornada laboral d’altres persones que tinguin una jornada reduïda per causa legal o del conveni aplicable.

En aquest cas, es pot utilitzar com a màxim tres mesos durant la cobertura d’un procés de selecció o promoció definitiu mitjançant contracte definit. Es pot iniciar fins a 15 dies abans que la persona substituïda sigui baixa.

A partir de les fórmules presents, les entitats s’hauran d’adaptar i escollir els tipus de contractes que més s’adeqüin a les seves necessitats. Des de Xarxanet, s’ofereix un servei d’assessorament i acompanyament, a través del qual es poden gestionar els dubtes.