El Pla d’igualtat, requisit necessari per optar a subvencions i bonificacions

Suport Tercer Sector - Jurídic
Les entitats que tinguin registrat el Pla d’igualtat, i en tinguin l’obligació, no podran rebre ajudes a la contractació. Font: Canva.
Les entitats que tinguin registrat el Pla d’igualtat, i en tinguin l’obligació, no podran rebre ajudes a la contractació. Font: Canva.
Estan obligades a tenir Pla d'igualtat les entitats amb més de cinquanta persones treballadores en plantilla. Font: Canva.
Estan obligades a tenir Pla d'igualtat les entitats amb més de cinquanta persones treballadores en plantilla. Font: Canva.

El Pla d’igualtat, requisit necessari per optar a subvencions i bonificacions

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

A partir del setembre, les empreses i entitats de més de cinquanta persones treballadores sense Pla d’igualtat no podran accedir a noves ajudes per a la contractació.

El Govern d'Espanya ha aprovat recentment noves ajudes per a la contractació que poden suposar un estalvi en les quotes a la Seguretat Social d’entre 3.300 euros i 1.500 euros a l’any per persona treballadora contractada de manera indefinida.

Amb l’objectiu d’impulsar la igualtat laboral, s’ha establert que aquestes bonificacions vagin dirigides a les empreses i entitats que compleixin el següent requisit: el de tenir un Pla d’igualtat.

Quines entitats estan obligades a tenir Pla d’igualtat?

Aquesta normativa s’aplica a aquelles entitats i empreses obligades a tenir un Pla d’igualtat. Des del passat mes de març, ho estan totes les que tenen més de cinquanta persones treballadores en plantilla. Cal recordar, però, que la forquilla ha anat ampliant-se de manera progressiva. Per aquest motiu, és possible que en un futur aquesta obligatorietat s’estengui a entitats de menys persones treballadores.

Segons les dades disponibles per part de la Inspecció de Treball, el grau d’incompliment d’aquesta normativa és encara molt alt. A finals de l’any 2022 afectava 229.000 persones treballadores. A més a més, s’ha de tenir en compte que algunes de les empreses i entitats que han registrat el seu Pla d’igualtat no estan obligades a tenir-lo pel nombre de treballadors/es, sinó que l’han fet de manera voluntària.

Com evitar perdre les ajudes?

Les empreses i entitats s’enfronten també a la possibilitat de perdre les ajudes concedides si, per exemple, no mantenen la feina d’aquelles persones que hagin estat contractades a través d’aquestes bonificacions.

A més a més, s’estableix que s’han de mantenir aquests llocs de feina aconseguits a partir de contractes bonificats durant tres anys -com a mínim. En cas que les entitats no compleixin amb aquesta obligació, hauran de retornar les bonificacions rebudes, així com aportar un recàrrec i els interessos de demora corresponents.

No obstant això, la normativa també preveu algunes excepcions: si l’organització aprova acomiadaments disciplinaris i per causes objectives (és a dir, que no hagin estat declarats com a acomiadaments improcedents), no tindrà l’obligació de retornar les ajudes rebudes.

Què passa amb els plans registrats abans del 14 de gener de 2021?

El Registre telemàtic de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON) ha comunicat que les entitats i empreses amb plans d’igualtat registrats abans del 14 de gener de l’any 2021 han d’haver comunicat les modificacions d’adaptació d’acord amb el Reial decret 901/2020 i el Reial decret 902/2020.

En cas de no haver-les comunicat, finalitzarà la vigència dels seus plans d’igualtat, la qual cosa significa que les entitats i empreses quedaran desemparades a efectes legals i de la Inspecció de Treball.

Per tal d’evitar aquesta situació, les organitzacions han de constituir una nova comissió negociadora del Pla d’igualtat i dissenyar-ne un de nou que compleixi amb les especificacions exigides als reials decrets esmentats anteriorment.

Per resoldre dubtes sobre la igualtat de gènere aplicada a les entitats sense ànim de lucre es pot consultar en els serveis d'assessorament.