Eleccions: com afecta la jornada electoral a la plantilla de l’entitat?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Les entitats han de tenir en compte els permisos per a les persones electores i que treballen el dia de les eleccions. Font: Canva.
Les entitats han de tenir en compte els permisos per a les persones electores i que treballen el dia de les eleccions. Font: Canva.
La normativa planteja que hi hagi permisos retribuïts i no recuperables en certs casos. Font: Canva.
La normativa planteja que hi hagi permisos retribuïts i no recuperables en certs casos. Font: Canva.

Eleccions: com afecta la jornada electoral a la plantilla de l’entitat?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

La celebració d'eleccions pot repercutir en el desenvolupament de la feina de les entitats, tot i que els comicis siguin en diumenge.

El dia de les eleccions locals, autonòmiques o estatals és una jornada amb particularitats que, tot i desenvolupar-se habitualment en diumenge, afecta les entitats (sobretot les que tenen personal contractat). Les persones que aquest dia hagin de treballar tenen certs drets per tal de poder exercir el seu vot. A més a més, si alguna de les persones que hagi de treballar ha de ser a la mesa electoral, cal veure com això afecta en l’organització de les entitats sense ànim de lucre el dia dels comicis i l'endemà.

En aquest recurs es fa un repàs a les principals instruccions que s'estableixen per garantir la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions. En aquest sentit, per a cada convocatòria es publiquen unes disposicions concretes que determinen les instruccions, que poden variar lleument segons la convocatòria.

Per a les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya, es va publicar l'Ordre EMT/79/2024, de 16 d'abril, per concretar les instruccions.

Com es gestiona el permís per anar a votar?

Les entitats han de donar un permís retribuït i no recuperable a les persones que el dia de les eleccions hagin de treballar, en cas que la jornada laboral coincideixi més de dues hores amb l’horari dels col·legis electorals. En aquest sentit, ha de ser “un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui”, si l’horari de feina i el de votació coincideixen quatre hores o més. En canvi, si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, el permís només haurà de ser de dues hores. A més a més, si el dia de les eleccions la persona treballadora fa una jornada inferior a l’habitual, també s’ha de reduir la durada del permís.

L’horari de feina i de votació no coincideixen.

No s’ha de donar el permís.

L’horari de feina i de votació coincideixen 2 hores o menys.

No s’ha de donar el permís.

L’horari de feina i de votació coincideixen més de 2 i menys de 4 hores.

2 hores de permís.

L’horari de feina i de votació coincideixen 4 hores o més.

4 hores de permís.

Si la persona treballadora vol votar per correu, l’entitat també li ha de donar un permís de fins a quatre hores en cas de tenir la feina lluny del domicili o si hi ha altres dificultats per poder votar.

També cal tenir present que és l’entitat la qual ha de determinar en quin moment concedeix les hores. Tot i això, és recomanable parlar i pactar-ho entre l’entitat i les persones treballadores per tal d’organitzar la jornada de la millor manera i que comporti els mínims perjudicis per a les dues parts.

En aquest punt, cal recordar que per gaudir d'algun d’aquests permisos i, per tant, rebre el corresponent salari cal presentar a l’entitat el justificant de votació, que s’ha de demanar a la mesa electoral quan es vota.

Què cal fer si algú que ha de treballar és membre de la mesa electoral?

Les entitats han de donar el permís -i retribuir-lo- corresponent a tota la jornada electoral, de 9 a 20 h el 12 de maig, a les persones que haurien de treballar, però que no ho poden fer per haver estat escollides membres de la mesa electoral o ser interventores. En cas de treballar en el torn de nit el dia immediatament anterior a les eleccions, l’entitat ha de canviar el torn per garantir el seu descans, sempre que la persona afectada ho hagi demanat.

Cal tenir en compte que, a més, totes les persones treballadores per compte d’altri escollides per formar part de la mesa electoral o interventores -haguessin de treballar el dia de les eleccions o no- disposen d’un “permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior” a la jornada electoral. Per tant, les organitzacions han de tenir present que això pot afectar les seves plantilles l’endemà dels comicis.

Pel que fa a les persones apoderades, les organitzacions han de concedir un permís retribuït i no recuperable per al dia de les eleccions, sempre que aquesta condició s’acrediti.

Altres qüestions a tenir en compte

Les entitats han de retribuir aquests permisos (que no són recuperables). En aquest sentit, cal que les persones afectades presentin el justificant pertinent, per tal de poder-se beneficiar.

D’altra banda, per calcular el sou que han de percebre les persones treballadores que gaudeixin del permís cal tenir present si reben una part del salari en prima o incentiu. En cas de ser així, la normativa estableix: “La part a percebre s'ha de calcular d'acord amb la mitjana pagada als treballadors i treballadores pel mateix concepte en els sis mesos immediatament anteriors treballats”.

Cal que les entitats tinguin present totes aquestes indicacions que marca la normativa, per tal de garantir els drets de les persones treballadores i poder organitzar de la millora manera la feina.