FUNDACIONS II: control extern, el Protectorat

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

FUNDACIONS II: control extern, el Protectorat

Resum: 

Tal i com comentàvem en el darrer recurs, les Fundacions d’àmbit autonòmic i en concret les catalanes són aquelles que tenen el seu àmbit d’actuació principal a Catalunya i que es troben regulades per la llei 4/2008, de 24 d’abril.

Dintre de l’estructura interna de la Fundació destacàvem com a òrgan de gestió i control de les finalitats i voluntat fundacional el Patronat però a més, existeix un organisme extern, el Protectorat, que s’encarrega de vetllar pel compliment de les finalitats i voluntat fundacional així com de fiscalitzar els comptes de les Fundacions.

Introducció

El concepte jurídic de fundació el trobem a l’article 331-1 de la llei 4/2008 de 24 d’abril, on s’estableix: “Les fundacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes per un o diversos fundadors, mitjançant l’afectació d’uns bens o d’uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d’interès general”.

D’altra banda és en el Capítol VI, (article 336 i següents) de la mateixa Llei 4/2008, de 24 d'abril que trobem prevista la regulació del Protectorat com a organisme de control extern de les fundacions catalanes i les delegacions de fundacions estrangeres establertes a Catalunya.

El Protectorat exerceix les seves funcions per mitjà del departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de fundacions i associacions. Entre les seves funcions destaquen el fet de vetllar per tal que es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts així com que es respecti la voluntat fundacional.

Una de les novetats més recents és l’aprovació de l’Avantprojecte de Llei del Protectorat respecte de les Fundacions i les Associacions Declarades d’Utilitat Pública (DUP) on queden desglossades cadascuna de les facultats del Protectorat respecte aquest tipus d’entitats.

Funcions del Protectorat dins les Fundacions

Cal destacar com a funcions pròpies del protectorat front les fundacions i les associacions d’utilitat pública, les regulades en el Capítol II del Projecte de Llei. D’una banda apareixen les funcions d’assessorament i suport, les funcions de registre, i les funcions de supervisió i tutela. De l’altra, la funció inspectora.

És al capítol II on s’estableixen les Funcions del Protectorat respecte de les fundacions. En concret, l’article 3 estableix en matèria d’assessorament i suport que el protectorat tindrà les funcions que segueixen:

 • Assessorar les fundacions per al compliment de les finalitats fundacionals i els òrgans de govern per al compliment de les seves obligacions
 • Assessorar i informar sobre el procediment de constitució d’una fundació i la possibilitat de constituir fons especials
 • Donar a conèixer l’existència i les activitats de les fundacions
 • Promoure l’activitat fundacional impulsant la participació social o individual
 • Promoure al mediació com eina per a la resolució de conflictes

D’altra banda, en l'article 4 s’estableixen les funcions de registre del Protectorat tot i que aquestes funcions seran objecte de desenvolupament reglamentari. Destaquem però, la resolució de les sol·licituds d’inscripció la publicitat dels estatuts, de les seves modificacions i de les composicions dels diferents patronats, anàlisi de la viabilitat econòmica, entre d’altres.

Finalment, l’article 5 regula les diferents accions de supervisió i tutela, que no són altres que aquelles que s’exerceixen amb la voluntat de control del compliment tant de la voluntat fundacional, com del correcte compliment del projecte fundacional i de la deguda destinació dels recursos econòmics que puguin obtenir les fundacions i associacions d’utilitat pública.

Funció inspectora i règim sancionador

És una de els funcions més importants del protectorat. L’objectiu és verificar el compliment de les finalitats fundacionals i el respecte de la llei i els estatuts. El protectorat aprova anualment un Pla on es planifica l’activitat inspectora, però el protectorat podrà actuar d’ofici en els supòsits següents:

 • No presentació dels comptes
 • Fer operacions sense l’autorització prèvia del protectorat
 • No respondrem als requeriments que pot fer el protectorat
 • No destinar el percentatge que marca la llei a les finalitats fundacionals, destinar els recursos a despeses no relacionades amb l’objecte o mantenir la fundació en inactivitat durant un termini de dos anys.
 • Incomplir el deure de comunicar les renúncies o canvis de patronat
 • Incomplir el deure d’adaptació dels estatuts a la nova normativa.

Aquesta funció inspectora es fa seguint un procediment regulat en l’article 7 del projecte de Llei, on s’estableix expressament que tota fundació inspeccionada coneixerà la inspecció i podrà presentar la documentació adient per tal de formular al·legacions. El procediment d’inspecció podrà tenir una durada màxima de 12 mesos que podrà ampliar-se per un únic període més que no excedirà els sis mesos. És obligació del patronat col·laborar amb la funció inspectora.

Per finalitzar, es preveu com a conseqüència de la funció inspectora una activitat sancionadora. Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus i cadascuna d’aquestes categories té prevista la seva sanció conforme el principi de proporcionalitat.

Les fundacions són responsables de les infraccions administratives que puguin cometre i els òrgans competents per imposar aquestes sancions són el Conseller o Consellera del departament competent en matèria de fundacions quan es tracti d’infraccions molt greus i el Director o Directora General en matèria de fundacions quan es tractin de sancions greus o lleus.

En tot cas abans d’imposar una sanció caldrà la incoació o inici d’un procediment sancionador per part del Director/a General competent en matèria de fundacions. La resolució que li posi fi, s’haurà de dictar en un termini màxim de sis mesos. Les resolucions sancionadores que posin fi a la via administrativa seran executives.

En relació amb la prescripció de les infraccions i les sancions, cal destacar que les infraccions greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus a l’any d’haver-se comès. I les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos i les lleus a l’any. El protectorat ha d’anotar en el seu Registre les sancions greus i molt greus imposades a les fundacions un cop són fermes en via administrativa, tot i que aquestes es cancel·len d’ofici un cop ha passat el mateix termini establert per la prescripció de la sanció imposada.

S’estableix, però, que el Protectorat podrà recórrer a la mediació per tal d’evitar la imposició de sancions o reduir l’abast, quan la infracció sigui greu o lleu.

Les Entitats vinculades

Són entitats vinculades qualsevol entitat regulada pel Llibre tercer del codi civil de Catalunya, que es trobi en alguna de les circumstàncies següents:

 • Que les persones que formin part dels respectius òrgans de govern siguin les mateixes en més del 50%
 • Quan les operacions amb transcendència econòmica entre aquestes entitats superi el 20% del total de despeses de l’exercici econòmic de qualsevol d’elles.
 • Quan l’immobilitzat d’una de les entitats provingui o hagi estat finançat en més d’un 30% per una altra entitat.

En tot cas, són les persones que formen part dels òrgans de govern les encarregades de comunicar aquesta vinculació al protectorat i ho han de fer en el termini d’un mes des de que es produeix l’acumulació de càrrecs.

Una de les conseqüències més importants per a les entitat vinculades a fundacions i associacions d’utilitat pública és que aquestes entitats vinculades hauran de presentar els seus propis comptes juntament amb els de les fundacions o associacions públiques amb les quals existeixi la vinculació.