Quin és el procés de dissolució d'una fundació?

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Francisca Cardona
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Quin és el procés de dissolució d'una fundació?

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

La vida d’una fundació pot ser temporal o indefinida. En tots dos casos, pot acabar mitjançant la dissolució.

La dissolució d’una fundació està regulada al Llibre Tercer del Codi Civil als articles 335.4 a 335.6 inclosos al capítol dedicat a les modificacions estructurals i dissolució.

Quines poden ser les causes de la dissolució?

Les causes de dissolució les podem distingir segons es refereixin a una fundació de caràcter temporal o indefinit:

  1. Les fundacions temporals s’han de dissoldre quan acaba el període de durada, que compta a partir de la data d’inscripció en el Registre de Fundacions, a menys que es decideixi prorrogar la durada o fer-la indefinida, segons l’article 335.4 i 331.8.
  2. Les fundacions que tenen una durada indefinida poden dissoldre’s per diferents motius. Uns són voluntaris, com:

1.- compliment de la finalitat per a la qual es va constituir, a menys que el patronat acordi modificar-la;

2.- impossibilitat d’aconseguir la finalitat si no es pren l’acord del patronat per modificar-la.

3.- altres causes establertes als estatuts.

O poden ser motius obligatoris:

1.- per sentència judicial ferma, per il·lícit civil o penal;

2.- per obertura de la liquidació prèvia declaració de concurs;

3.- per altres causes legals, com la prevista a l’article 332.6: en cas que el nombre de membres del patronat sigui inferior al mínim, el protectorat pot instar la dissolució de la fundació si en trenta dies després del requeriment no s’han fet els nomenaments necessaris.

Procediment a seguir i documentació

En cas de les fundacions temporals, el dia de venciment del termini es produeix la dissolució de ple dret.

La dissolució voluntària de les fundacions indefinides requereix un acord motivat del patronat de la fundació, que ha d’aprovar-se pel protectorat.

El protectorat també pot exigir la dissolució per via judicial si, previ requeriment al patronat, no adopta l’acord corresponent.

En cas de dissolució voluntària, l’òrgan de liquidació ha de presentar almenys semestralment informe de liquidació al protectorat, si els estatuts no estableixen un termini inferior.

En aquests casos, la documentació que s’ha de presentar inclou els documents següents:

1.- El certificat de l’acord relatiu a l'extinció de la fundació, pres pel patronat en una reunió degudament convocada, on ha de constar el lloc i data de la reunió; ordre del dia; patrons assistents a la reunió; acords i forma d'aprovació; causa legal de la dissolució de la fundació i motivació per acordar-la; entitat adjudicatària del romanent patrimonial de la fundació.

2.- Certificat de constitució de l'òrgan liquidador, de l'inventari i del balanç referits al dia del començament de la liquidació, si no correspon la liquidació a l’òrgan de govern (article 314-6.1).

3.- Si la liquidació es fa mitjançant cessió global d’actiu i passiu, certificat de cessió de l’òrgan liquidador, que ha d’incloure la persona cessionària i el dret dels creditors a obtenir el text íntegre de l’acord i oposar-se a la seva execució en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos diaris de màxima difusió a la província o la comarca on la fundació en liquidació tingui el domicili.

4.- Certificat de l'acord d’acceptació del romanent resultant de la realització dels béns de la fundació en liquidació o la cessió global dels actius i passius de la fundació en liquidació, a condició que el protectorat autoritzi dur-la a terme.

5.- Comptes finals de liquidació i certificat d’aprovació dels comptes finals de liquidació i la gestió de l’òrgan liquidador.

6.- Sol·licitud de cancel·lació dels assentaments en el Registre de Fundacions de la fundació en liquidació.

Com dur a terme la liquidació

La dissolució de la persona jurídica obre el període de liquidació i l'entitat conserva la personalitat jurídica fins a la dissolució. Durant aquest període, s'identifica l’entitat com "en liquidació" (article 314-4.1).

La liquidació pot dur-se a terme per mitjà de la realització dels béns de l'entitat o de la cessió global d'actius i passius (article 314.4.2). En aquest últim cas, l'acord de cessió s'ha de publicar en els termes que s'estableixin per reglament.

Actualment, sense reglament que el desenvolupi, l'acord de dissolució amb liquidació per cessió global d'actius i passius es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos diaris de màxima difusió a la província o la comarca on la fundació en liquidació tingui el seu domicili. Ha d'expressar el dret dels creditors de l'entitat a obtenir el text íntegre de l'acord i a oposar-s'hi.

La publicació s'ha d'acreditar davant el protectorat.

El Codi Civil no preveu cap publicació per a la dissolució amb liquidació mitjançant la realització dels béns de la fundació en liquidació.

Com a passa prèvia a la dissolució, la fundació ha d'haver complert totes les obligacions legals respecte del protectorat. Per exemple, la presentació dels comptes anuals o la inscripció de les modificacions del patronat en el Registre de Fundacions.

Destinació del romanent

Els estatuts fundacionals poden designar l’entitat –sense ànim de lucre o entitat pública- o la finalitat d’interès general a la qual es destinarà el romanent en cas de dissolució.

Si els estatuts no ho indiquen o no es pot donar compliment al que estableixen, el patrimoni es pot adjudicar a entitats sense ànim de lucre, que tinguin finalitats anàlogues a les de la fundació que es dissol.

El protectorat ha d’autoritzar prèviament l’adjudicació del romanent a l’entitat designada.