La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

Resum: 

A continuació us exposem les novetats més importants de la llei 4/2008, relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de les associacions. Creiem que poden ser del vostre interès a l'hora de reformar els estatuts i gestionar el dia a dia de l'entitat.

Els òrgans de govern

Les associacions han de tenir els òrgans següents:

  1. L’assemblea general, constituïda per tots els associats, que, com a òrgan sobirà, pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’associació, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat de l’òrgan de govern. En el següent enllaç podeu obtenir més informació.
  2. L’òrgan de govern, que es pot identificar amb la denominació de junta de govern o junta directiva o amb una altra de similar, que administra i representa l’associació, d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general.

Us destaquem les següents novetats:

  • La delegació de funcions per part de la junta (art. 322-9)

La junta pot delegar part de les seves funcions. Si no es desitja que la junta pugui delegar funcions s’ha de prohibir expressament en els estatuts. En la llei anterior era just al contrari, es podia delegar si els estatuts ho permetien.

  • La retribució dels membres de la junta (art. 322-16)

Poden ser retribuïts per tasques distintes de l’exercici del càrrec en la junta (com funcions tècniques, de gerència, etc.). El nombre de membres retribuïts no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan. Si no volem que en un futur els membres de la junta puguin realitzar tasques remunerades per l’entitat, ho podem prohibir expressament als nostres estatuts.

  • L’òrgan adjunt (art. 322-11)

Es preveu l’existència d’aquest òrgan, que exerceix les funcions de representació en les associacions infantils, juvenils i d’alumnes i les altres integrades per menors. Els integrants de l’òrgan adjunt són escollits i actuen d’acord amb el que estableixin els estatuts; hi ha d’haver dues persones majors d’edat que no cal que siguin sòcies de l’entitat. La constitució i les renovacions s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions.

El règim econòmic (art. 322-15)

  • Els deures comptables (art. 313-1)

Cal portar una comptabilitat ordenada, diligent, adequada a la seva activitat, fidel i que permeti seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals.

  • Els llibres de comptabilitat (art. 313-2)

Pel que fa les llibres de comptabilitat cal disposar d’un llibre diari, un llibre d’inventaris i un llibre de comptes anuals d’ acord amb el Pla General Comptable per a Entitats No Lucratives.

Aquelles associacions que no estiguin obligades a presentar l’Impost de Societats i que no rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques, que no recorrin a la captació pública de fons i que no hagin estat declarades d’utilitat pública, podran portar només un llibre de caixa.

Els llibres de comptabilitat són complementaris als altres llibres que l'associació està obligada a portar com són: el d'actes, voluntaris o socis.

  • L’ obligació d’elaborar i presentar els comptes anuals (art. 322-15)

Les entitats Declarades d’Utilitat Pública, les que rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorren a la captació pública de fons com a mitjà de finançament, han d’elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.

Se segueixen, d’aquesta forma, les recomanacions internacionals sobre bon govern i transparència administrativa de les entitats jurídiques sense ànim de lucre.

Les associacions declarades d’utilitat pública a més d’elaborar els comptes anuals, els han de presentar anualment al registre.

Llegir més

Cal no oblidar que ....

  1. Resten sense efectes tots aquells articles i disposicions dels estatuts que s’oposin a la Llei.
  2. Hi ha l’obligació d’ actualitzar els membres de la junta directiva, ja que la norma preveu una sèrie de conseqüències, com la suspensió de la publicitat registral, en cas de què no s’actualitzi.

L’article 324-7 estableix: “1. La publicitat del Registre d' Associacions no és procedent en el cas de les associacions que no tinguin actualitzades les dades registrals amb relació als òrgans de govern i a l’adaptació, si escau, dels estatuts a la llei. 2. Si, en un termini de quatre anys des que es produeix el venciment dels nomenaments de l' òrgan de govern, la renovació no s' inscriu al Registre d' Associacions, s’ha d' iniciar d' ofici el procediment per a declarar-la inactiva, sens perjudici que s' esmeni la dita circumstància o que es liquidi l' associació de la manera que sigui legalment procedent.”

En relació a la selecció dels membres de la junta directiva, la llei contempla específicament que cal que siguin associats i han de tenir capacitat per a exercir llurs drets socials.

Les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ésser membres de la junta de les associacions que duen a terme una activitat econòmica mentre no hagi finit el període d’inhabilitació.

No oblideu que podeu assessorar-vos, sobre temes jurídics que afectin a la vostra entitat de manera gratuïta:

Sobre temes econòmics:

Enviant un correu electrònic a economic@xarxanet.org