Modificació d’estatuts i renovació de l’òrgan de representació d’una entitat religiosa

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Montse Agudo
Requisits pels canvis en els estatuts de l'entitat. Font: Pixabay
Qualsevol canvi en els estatuts s'ha d'inscriure en el Registre. Font: Pixabay.
El termini de resolució del tràmit per part del Registre d’Entitats Religioses és de tres mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El termini de resolució del tràmit per part del Registre d’Entitats Religioses és de tres mesos. Font: Unsplash.

Modificació d’estatuts i renovació de l’òrgan de representació d’una entitat religiosa

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Els canvis que duen a terme les organitzacions en aquestes qüestions s'han de notificar al Registre.

Al llarg de la vida de les entitats religioses es produeixen diferents fets que requereixen inscripció al Registre d'entitats religioses. Entre els més habituals es troben la modificació dels estatuts de l’entitat, que es dona quan hi ha algun canvi normatiu o bé de funcionament intern, així com les successives renovacions dels o les membres de l’òrgan de representació (que, quan és col·lectiu, rep normalment diferents denominacions, com ara 'junta directiva', 'patronat' o altres).

Quan es produeix una modificació d’estatuts?

Una modificació d’estatuts es pot produir per dues qüestions bàsiques:

 • Canvi de la legislació vigent: en el cas que es produeixi una modificació de la normativa aplicable, és absolutament necessari que les entitats adaptin el seu text estatutari a la norma que li és d’aplicació a fi de donar compliment a les obligacions legals que li són pròpies.

En aquest cas, la normativa aplicable a les entitats religioses és la següent:

 • Modificació d’alguna qüestió de funcionament intern: es produeix quan es decideix que s’ha de modificar quelcom important relatiu a la manera d’organitzar-se dins de l’entitat. Entre altres, destaquen les següents qüestions:
 • Canvi de denominació.
 • Modificació de les finalitats religioses.
 • Canvi de domicili.
 • Modificació dels criteris per formar part de la comunitat religiosa, drets i deures, i causes per donar de baixa.
 • Incorporacions en relació a la manera de celebrar l’assemblea general o òrgan de govern.
 • Modificació relativa a la composició de l’òrgan de representació de l’entitat.
 • Canvis en el règim econòmic pel que fa a la disposició de béns, signatura de persones apoderades, etc.
 • Disposicions relatives al procediment disciplinari i règim sancionador.

Com s’ha de formalitzar i presentar al Registre la modificació?

Qualsevol modificació d’estatuts d’una entitat religiosa s’ha d’adoptar per l’òrgan que estableixin els estatuts de l’entitat, i d’acord amb el procediment, el quòrum i les majories que aquests estatuts disposin. Les majories necessàries en alguns casos poden ser qualificades.

Una vegada aprovada aquesta modificació, cal comunicar-la mitjançant sol·licitud per via telemàtica al Registre d’Entitats Religioses per a la seva inscripció, mitjançant escriptura pública notarial.

L’escriptura pública ha de contenir o bé l’acta de la reunió o bé certificació de l’acord de modificació, on consti:

 • L’acord pel qual es modifiquen els estatuts.
 • Els articles modificats.
 • El quòrum d’assistència a la reunió.
 • El resultat de la votació.
 • La data de la seva aprovació.

També s’haurà de presentar el text íntegre modificat en escriptura pública notarial, sempre que les modificacions afectin les finalitats, el règim de funcionament i/o els òrgans representatius i de govern. Al final del document caldrà fer constar una diligència en la qual s’inclogui la relació dels articles modificats, així com la data de l’acord amb el qual es va adoptar la modificació.

Per tant, els documents a presentar al Registre d’Entitats Religioses són els següents:

 • La sol·licitud d’inscripció de la modificació.
 • El text dels estatuts modificats amb la diligència corresponent.
 • El certificat que avala l’acord d’aquesta modificació.

En el cas de les entitats dependents de l’Església Catòlica, també s’haurà d’aportar el decret o l’aprovació de l’autoritat eclesiàstica competent.

D’acord amb el Reial Decret 594/2015, la modificació d’estatuts ha de ser comunicada al Registre d’Entitats Religioses en el termini de tres mesos des de la seva aprovació. Una vegada transcorregut aquest període, si no s’ha sol·licitat la inscripció, s’haurà de tornar a reiterar l’aprovació de la modificació d’estatuts per l’òrgan competent i presentar la sol·licitud d’inscripció.

El termini de resolució del tràmit per part del Registre és de tres mesos, passats els quals, en cas de no disposar de resolució, s’entendrà que la sol·licitud ha estat estimada d’acord a la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

No obstant això, la resolució i la inscripció de la modificació és preceptiva i necessària i, per tant, el Registre té l’obligació de practicar-la. És recomanable, doncs, reiterar la petició.

Quan es produeix la renovació de l’òrgan de representació?

L’òrgan de representació d’una entitat religiosa tindrà la composició en quant a nombre de persones i càrrecs que estigui definida en els seus estatuts.

La renovació dels o de les membres de l’òrgan de representació d’una entitat religiosa es produeix per dos possibles motius:

 • Quan s’exhaureix el mandat pel qual han estat escollits/escollides: en el moment en el qual el mandat de l’òrgan de representació arriba al seu termini, és obligatori renovar-lo, substituint els seus/seves membres o, si ho permeten els estatuts, renovant-los/les per a un nou mandat

Arribat aquest moment, poden succeir dues situacions:

 • Que els/les membres de l’òrgan de representació vulguin continuar a l’òrgan i es renovi la confiança per part de l’assemblea o l’òrgan competent. En aquest cas, continuaran les mateixes persones al capdavant de l’entitat.
 • Que es presentin noves candidatures i aquestes siguin escollides per al nou mandat. En aquest cas, els/les membres que ocupen els diferents càrrecs de l’òrgan de representació canviaran.
 • Quan es produeix una baixa o cessament d’una o més persones membres de l’òrgan de representació (per renúncia, defunció, etc.): els càrrecs han de ser renovats d’acord al que es disposi en els estatuts de l’entitat.

En el cas de renúncia, abans d’exhaurir el mandat, és necessària la presentació d’una carta de baixa voluntària, la qual s’haurà d’adjuntar juntament amb la resta de la documentació obligatòria per procedir a la inscripció registral de la modificació de càrrecs.

Com s’ha de presentar al Registre?

El Reial Decret 594/2015 estableix que la modificació de les persones titulars de la representació legal d’una entitat religiosa s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats Religioses.

Aquesta modificació s’haurà de formalitzar en escriptura pública, la qual ha de contenir l’acta de la reunió on s’han adoptat els nous càrrecs, o bé un certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent, en el qual, haurà de constar:

 • La data en la qual s’ha pres l’acord.
 • Els noms, cognoms, DNI o NIE, i domicili de les noves persones representants.
 • La data del nomenament o la de ratificació, així com l’acceptació per part de les persones titulars.
 • La data de revocació i cessament, si escau, de les persones titulars anteriors.
 • La signatura dels càrrecs entrants i sortints. En cas d’haver algun problema per aconseguir la signatura, s’ha de fer constar en el document.

Aquesta documentació s’haurà de presentar amb la sol·licitud d’inscripció. En el cas de les entitats dependents de l’Església catòlica, també caldrà l’aprovació o autorització de l’autoritat eclesiàstica competent.

El termini en el qual s’ha de comunicar el canvi de càrrecs al Registre és de tres mesos des de l’adopció de l’acord de renovació de l’òrgan de representació.

Requisits tècnics

En ambdós casos, tant pel que fa a la inscripció de la modificació dels estatuts al Registre d’Entitats Religioses, com en relació a la renovació de l’òrgan de representació; el procediment s’haurà de realitzar pel representant legal de l’entitat o persona autoritzada.

Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar via telemàtica mitjançant la seu electrònica a través dels següents mitjans: el certificat digital, el DNI electrònic, la Cl@u permanent o Cl@u PIN. Al final del formulari de sol·licitud s’ha de signar i donar consentiment.

D’acord amb la Llei 39/2015, tota la documentació que es presenta al Registre per a la seva inscripció ha d’estar redactada en castellà.