El paper dels menors d'edat a l'entitat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Montse Agudo
La normativa preveu les associacions juvenils i d'alumnes
La normativa preveu les associacions juvenils i d'alumnes
Els menors poden ser associats d'una entitat i tenir dret de vot a l'assemblea
Els menors poden ser associats d'una entitat i tenir dret de vot a l'assemblea
Els menors d'edat poden ser usuaris de les activitats de l'associació
Els menors d'edat poden ser usuaris de les activitats de l'associació

El paper dels menors d'edat a l'entitat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Resum: 

En ocasions, les associacions no saben quines funcions poden dur a terme les persones menors d’edat a l’entitat i quin paper poden ocupar dins de la mateixa.

L’essència d’una associació és disposar d’una base social àmplia vinculada al projecte i que l’acció que du a terme compleixi amb les finalitats que s’ha marcat com a entitat.

Habitualment, les entitats faciliten espais de participació en els que puguin estar representats els interessos dels diferents col·lectius que en formen part, i sovint es poden trobar amb l’existència de persones menors d’edat que volen formar part del projecte.

En aquests casos, poden sorgir dubtes respecte a quines funcions poden desenvolupar els menors a l’associació. Per aquest motiu, a continuació abordarem els casos més comuns.

Socis i sòcies

A la normativa que regula les associacions catalanes, la Llei 4/2008 es preveu la possibilitat que hi hagi persones sòcies menors d’edat.

La legislació dona la possibilitat a les entitats, dins de la seva autonomia organitzativa, a decidir si els seus associats i associades menors d’edat gaudeixen dels mateixos drets que els associats/es majors d’edat – sobretot pel que fa al dret de vot i de formar part de la junta directiva- o tenen alguna limitació.

Habitualment, les associacions, als seus estatuts, regulen que els menors d’edat que tinguin entre 14 i 18 anys i no estiguin emancipats necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis i sòcies de ple dret amb dret de vot a les assemblees. Una de les qüestions que sovint es limita és la possibilitat de ser membres de la junta directiva.

Quant als menors de 14 anys, normalment adquireixen i exerciten els drets que es deriven de la seva condició d’associats per mitjà dels seus representants legals.

En molts casos, al tractar-se d’una qüestió que pot decidir lliurement l’entitat, les associacions no preveuen que a la seva organització hi hagi persones associades menors d’edat. En aquest cas, cal fer constar expressament en els estatuts que un dels requisits per adquirir la condició de persona sòcia és disposar de la majoria d’edat legal.

Membres de la Junta directiva

La junta directiva d’una entitat, al tractar-se d’un òrgan col·legiat, cal que estigui formada per un mínim de 3 persones, les quals han de tenir el caràcter d’associades i han de tenir capacitat per exercir llurs drets socials.

La llei 4/2008 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya preveu expressament la possibilitat que existeixin associacions infantils, juvenils i d’alumnes, les quals estan integrades per menors i, per tant, poden formar part de l’òrgan de govern de l’entitat.

A més, tampoc limita la possibilitat que hi hagi altres associacions, diferents de les esmentades anteriorment, en les quals també hi hagi menors i que aquests puguin formar part de la junta.

Una qüestió que també regula la normativa és l’existència d’un òrgan adjunt en les entitats integrades per menors, a les quals la junta directiva està formada, en la seva totalitat, per persones que no tenen capacitat d’obrar.

En aquest cas, cal que l’òrgan adjunt estigui constituït, com a mínim, per dues persones majors d’edat que poden tenir o no la condició d’associats de l’entitat i que tenen com a funció suplir la manca de capacitat d’obrar de l’òrgan de govern per aquells actes que no puguin dur a terme persones menors d’edat legal.

Els membres de l’òrgan adjunt són escollits d’acord al que s’estableixi en els estatuts de l’entitat o, en el seu defecte, per assemblea general, i sempre han d’actuar d’acord al text estatuari.

Voluntariat

Les persones menors d’edat poden incorporar-se com a voluntàries en una entitat sempre i quan ho facin en programes de voluntariat que s’adaptin a la seva edat i característiques.

L’associació pot decidir si incorpora o no voluntariat menor d’edat, però en cas que decideixi fer-ho, l'única limitació és que l’activitat sigui adequada a la persona que la duu a terme, és a dir, que tingui la maduresa suficient per poder desenvolupar-la.

L’entitat que tingui voluntaris i voluntàries menors d’edat ha de complir amb les obligacions que la Llei del Voluntariat preveu per a totes les persones voluntàries. Una d’elles és la signatura del Compromís del Voluntariat.

Aquest document estableix la relació que s’estableix entre ambdues parts, quina és l’acció voluntària a desenvolupar i en quins termes es durà a terme. Una de les característiques del document quan la relació voluntària s’estableix amb un menor,és que el Compromís del Voluntariat s’haurà de signar per part pels pares o tutors legals.

Personal contractat

La legislació laboral de l’Estat espanyol preveu la possibilitat que les persones puguin treballar legalment a partir dels 16 anys.

Per tant, una persona menor d’edat pot treballar a una entitat, sempre i quan tingui 16 anys, es doni d’alta a la Seguretat Social i es formalitzi el contracte de treball pertinent.

Usuaris i usuàries dels serveis

Les entitats poden tenir usuaris/es de les seves activitats que siguin menors d’edat, sempre i quan les activitats que es duguin a terme siguin adequades a l’edat de les persones usuàries.

El que s’ha de tenir en compte en aquests casos és que la inscripció del menor a l’activitat sempre ha d’anar signada pels seus pares o representants legals.

També s’ha de tenir en compte que al full d’inscripció s’ha d’incorporar l’autorització per poder captar, reproduir i publicar la imatge. Aquesta autorització és totalment obligatòria per poder incorporar les imatges a la difusió de l’activitat pròpia de l’associació.

Una altra qüestió a considerar és la necessitat de disposar del certificat negatiu del Registre de delinqüents sexuals de totes aquelles persones de l’entitat que tenen contacte amb els menors d’edat.

Etiquetes: