Què és el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR)?

Autor/a: 
Cristina Costa Siles
 Font: Canva.
El RCTIR és un registre públic electrònic és gestionat per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública. Font: Canva.
 Font: Canva.
El 19 de setembre de 2023 va entrar en vigor el Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, pel qual es va crear el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR). Font: Canva.

Què és el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR)?

Resum: 

El Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR) és un registre públic electrònic que ha entrat en vigor recentment i que neix amb la voluntat de centralitzar les dades relacionades amb la titularitat real de les fundacions i entitats socials.

El 19 de setembre de 2023 va entrar en vigor el Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, pel qual es va crear el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), un instrument públic que té per objectiu recollir i centralitzar la informació relacionada amb la titularitat real de les entitats jurídiques a Espanya.

D’ara endavant, aquelles fundacions que es creïn caldrà que comuniquin la seva titularitat al registre en el termini d’un mes. En aquest recurs s’explica en què consisteix el RCTIR i quines implicacions legals pot tenir tant per a les entitats com per a les fundacions del tercer sector.

En què consisteix el RCTIR?

El RCTIR és un registre públic electrònic gestionat per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, organisme pertanyent al Ministeri de Justícia del govern d’Espanya. L’eina, que va entrar en vigor el 19 de setembre de 2023, permetrà centralitzar tota aquella informació relacionada amb la titularitat real d’entitats jurídiques a l’estat.

La creació del RCTIR neix de les disposicions addicionals tercera i quarta de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Segons la informació que recull aquesta mateixa normativa, la seva finalitat és protegir la integritat del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica, i també vetllar per la seva transparència.

En el cas del tercer sector, a partir d’ara, quan es creï una nova fundació o entitat, s’haurà de comunicar via electrònica la seva titularitat real en el termini d’un mes. Segons la disposició addicional tercera, en el cas d’aquelles ja existents, el traspàs de les dades serà responsabilitat dels registres de fundacions en l’àmbit estatal o autonòmic, que tindran un termini de nou mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret 609/2023.

Qui s’ha d’inscriure al RCTIR?

Tal com especifica el Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, totes aquelles fundacions i entitats que tinguin la seu de la seva direcció efectiva o la seva activitat principal a Espanya, així com aquelles que estiguin administrades o gestionades per persones físiques o jurídiques residents o establertes a Espanya, hauran de constar al RCTIR.

En termes de titularitat real, en el cas de les fundacions la Llei 10/2010, de 28 d’abril, recorda que tenen aquest tipus de consideració aquelles persones naturals que posseeixin o controlin un 25% o més dels drets de vot del Patronat. Si no es compleix aquest criteri, la titularitat real recaurà en les persones que formen part del Patronat. En el cas de les entitats, la titularitat serà d’aquelles persones naturals que formen part de l’òrgan de representació establert. Si no es compleixen els criteris esmentats, la titularitat real recaurà en els membres del Patronat

En cas que es produeixin canvis en la propietat, caldrà que es comuniquin al RCTIR en un termini de deu dies. Cada mes de gener, a més, s’haurà de presentar una declaració anual que confirmi si hi ha hagut canvis en la propietat o no.

Quines dades s'inclouran al RCTIR?

L’article 4 del Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol especifica les dades que cal incloure sobre les persones jurídiques (fundacions i entitats) al registre:

  • Nom i cognoms de la persona física que té la possessió o control de la fundació o entitat.
  • Data de naixement.
  • Tipus i número de document identificatiu. Sempre que siguin persones amb nacionalitat espanyoles o residents a Espanya, caldrà que incloguin el document expeditiu de l’estat espanyol.
  • País d’expedició del document identificatiu, en cas de no utilitzar-se el DNI o la targeta de resident a Espanya.
  • País de residència.
  • Criteri que qualifica a aquella persona amb la titularitat real.
  • Adreça de correu electrònic vàlida per poder rebre possibles notificacions.

Qui pot accedir a les dades del RCTIR?

El Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, estableix que les dades del RCTIR seran accessibles, gratuïtes i sense restriccions per a les autoritats amb competències de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de finançament del terrorisme, blanqueig de capitals i els seus delictes precedents, tant nacionals com d’altres estats membres de la Unió Europea.

També hi podran tenir accés les persones que consten amb la titularitat real de l’entitat o fundació, així com aquells mitjans de comunicació o organitzacions civils que tractin la prevenció i la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquests dos últims casos, caldrà que enviïn una petició prèvia al RCTIR.

Quines són les sancions per incomplir les obligacions del RCTIR?

El Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, assenyala que l’incompliment de l’obligació d’identificació i informació al RCTIR comportarà una infracció administrativa. El Ministeri de Justícia serà l’encarregat de determinar-ne la seva gravetat i aplicar les sancions corresponents.

Com s’ha mencionat amb anterioritat, el RCTIR, és una eina essencial per promoure la transparència, lluitar contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme o d’altres activitats econòmiques delictives.

Per tal de complir amb la normativa, és necessari que les entitats del tercer sector tinguin en compte el RCTIR. Per resoldre dubtes sobre aquestes qüestions es pot accedir als serveis d'assessorament.