Què és el Registre d’Entitats de Medi Ambient?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Sandra Pulido i Eugenia Ifer
El Registre d'Entitats de Medi Ambient està pensat per a organitzacions no lucratives que duen a terme activitats de protecció del medi ambient. Font: Fundesplai.
El Registre d'Entitats de Medi Ambient està pensat per a organitzacions no lucratives que duen a terme activitats de protecció del medi ambient. Font: Fundesplai.
El Decret 2/2022 ha creat un nou registre per facilitar la identificació d’aquestes organitzacions. Font: Fundesplai.
El Decret 2/2022 ha creat un nou registre per facilitar la identificació d’aquestes organitzacions. Font: Fundesplai.

Què és el Registre d’Entitats de Medi Ambient?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

S’hi poden inscriure les organitzacions sense ànim de lucre que duen a terme activitats en aquest àmbit i poden obtenir beneficis fiscals.

Existeixen diversos registres que agrupen aquelles entitats que desenvolupen activitats de caràcter específic, per exemple, d’aquelles que fomenten l’ús del català. En aquesta línia està el Registre d’Entitats de Medi Ambient.

Cal tenir en compte que amb el Decret 2/2022, de 4 de gener, s’ha creat un nou registre per tal de facilitar la identificació de les organitzacions no lucratives que duen a terme activitats a favor de la protecció del medi ambient i que, per tant, poden estar interessades en determinats procediments que tramita el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Què és el Registre d’Entitats de Medi Ambient?

Formar part d’un registre, a més de ser un requisit normatiu en certs casos, és una via per comunicar-se amb l’Administració pública. Pel que fa al Registre d’Entitats de Medi Ambient, és públic i de caràcter voluntari.

El registre s’ha creat a partir del Decret 2/2022, el qual deroga l’anterior Decret 401/2004. En aquest sentit, cal tenir en compte que el canvi de l’antic registre al nou s’ha fet automàticament i que, per tant, si no s’ha rebut cap notificació indicant el no compliment dels requisits, no cal fer cap canvi.

L’objectiu principal de la modificació és “simplificar l’exercici dels interessos legítims col·lectius de caràcter ambiental de les entitats inscrites”, segons indica l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Qui s’hi pot inscriure?

Es poden inscriure en el Registre d’Entitats de Medi Ambient totes aquelles organitzacions no lucratives que tenen entre les seves principals finalitats, establertes en els seus estatuts, “la protecció del medi ambient en general o la d'algun dels seus elements en particular”, tal com estableix la normativa.

A més a més, cal que l’entitat desenvolupi activitats amb aquestes finalitats durant els dos anys consecutivament anteriors a la sol·licitud de la inscripció en el registre.

D’altra banda, hi ha altres requisits més genèrics, com ara ser organitzacions sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb seu o delegació a Catalunya, o exercir-hi la seva activitat.

En aquest sentit, queden excloses del registre les següents institucions:

  • Les universitats
  • Els partits polítics
  • Els sindicats
  • Els col·legis professionals
  • Les associacions empresarials o professionals

Quins beneficis n’obtenen les entitats?

Formar part del Registre d’Entitats de Medi Ambient atorga les entitats poder accedir a convocatòries de subvencions en matèria de medi ambient “sense haver d'acreditar la informació que consta en el registre”.

A més a més, gaudeixen de beneficis fiscals en el tram autonòmic de l’IRPF. Això significa que les persones que fan un donatiu a una entitat que forma part del registre, es poden beneficiar de la deducció del 15% del donatiu (amb un límit del 5% de la quota íntegra autonòmica), segons el que estableix l'article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.

A més a més, les entitats inscrites passen a considerar-se com a interessades en els procediments que duu a terme el departament amb referència al medi ambient. També, exercir l’acció popular en aquesta matèria.

Com inscriure’s en el Registre d’Entitats de Medi Ambient?

En primer lloc, cal tenir present que en tractar-se d’un tràmit estrictament en línia, cal disposar de certificat digital. A partir d’aquí, s’ha d’emplenar el document de 'Sol·licitud per a la inscripció en el Registre d'entitats de medi ambient'.

Un cop emplenat, validat i signat signat, la paraula ‘esborrany’ del lateral del formulari i queda bloquejat. En aquest pas també es poden adjuntar documents, si és necessari. En aquest sentit, cal que l’entitat presenti la memòria acreditativa de l’activitat feta, per tant, si no disposa de pàgina web o un altre canal electrònic on poder-la consultar, ho haurà de fer amb un arxiu. També cal desar el document a l’ordinador.

De nou, a la mateixa pàgina on es descarrega el formulari, s’ha d’enviar l’arxiu emplenat. Finalment, apareix la pàgina de l’acusament de recepció un cop el formulari estigui registrat. És crucial guardar o desar l’avís de rebuda, perquè inclou dades rellevants i d’aquesta manera es pot fer el seguiment de l’estat de la tramitació, aportar documents pendents o fer els pagaments.

El termini de resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La notificació es pot consultar en el correu electrònic, a l’apartat ‘Notificacions electròniques’, al Canal Empresa o a l’àrea privada de Tràmits gencat. És important accedir a la notificació en els següents deu dies de la recepció, perquè cal acceptar-la i, en cas de no fer-ho, s’entén rebutjada..