Què suposa estar al cens d’entitats de foment del català?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
El tràmit de sol·licitud d’inclusió o renovació del cens d’entitats de foment de la llengua catalana només es pot realitzar de forma telemàtica. Font: Canva.
 Font: Canva
Les donacions a favor de les entitats que formen part d’aquest cens es poden desgravar en l’import sobre la renda de les persones físiques. Font: Canva.

Què suposa estar al cens d’entitats de foment del català?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El termini per presentar o renovar el cens d’entitats de foment de la llengua catalana és de l’1 de gener fins al 31 de març de cada any.

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana aglutina organitzacions privades sense ànim de lucre, entitats sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions que impulsen el foment de la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació.

Beneficis d’estar al cens

L’article 1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives estableix que els donatius a favor d’entitats sense ànim de lucre que formin part d’aquest cens tindran una deducció sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Podran estar al cens aquelles organitzacions que tenen prevista expressament en els seus estatuts la finalitat de fomentar el català o les que ofereixen activitats per impulsar-ne l’ús.

Segons l’article 1.2 de l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana “el foment de la llengua catalana s’entén com la realització d’activitats que promouen les actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets, i també la investigació sobre la llengua catalana o la seva situació”.

Sol·licitud i tramitació

L’article 2 de l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana estableix que s’ha de seguir una sèrie de passos i requisits per presentar i realitzar la tramitació del cens:

  • Podran presentar aquesta sol·licitud aquelles corporacions que estiguin constituïdes legalment abans de l’1 de gener de l’any en què es presenta la sol·licitud i que als seus estatus figuri l’objectiu de foment de la llengua catalana o que portin a terme activitats pel foment d’aquesta.
  • La sol·licitud s’ha de fer en format telemàtic, mitjançant la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat.
  • El termini de presentació de la sol·licitud és de l’1 de gener fins al 31 de març de cada any.

Documentació necessària

Segons l’article 3.1 de l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana, s’ha d’aportar una sèrie de documentació:

  • Còpia del document d'identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona signant de la sol·licitud, que ha de ser la que tingui la representació legal de l'entitat.
  • Còpia de la documentació acreditativa de la representació en què actua la persona signant.
  • Còpia dels estatuts de l'organització inscrita en el registre corresponent.
  • Memòria de les activitats de foment de la llengua catalana que hagi realitzat l'entitat durant l'any anterior a la sol·licitud. En cas que sigui una organització de constitució recent i no disposi d’aquesta memòria, haurà de presentar el pla d’activitats de foment de la llengua que preveu per a l'any en què presenta la sol·licitud.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquest tema o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.