Com regular el canal de denúncies de les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Montse Agudo
La normativa vol oferir un marc comú que estableixi les garanties necessàries per protegir a les persones que faciliten informació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La normativa vol oferir un marc comú que estableixi les garanties necessàries per protegir a les persones que faciliten informació. Font: Unsplash.
La directiva obliga a establir canals de denúncia interns per protegir a les persones que denunciïn possibles infraccions. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La directiva obliga a establir canals de denúncia interns per protegir a les persones que denunciïn possibles infraccions. Font: Unsplash.

Com regular el canal de denúncies de les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El passat 27 de novembre va entrar en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, que fa referència a la protecció de les persones que informin sobre infraccions que puguin suposar un delicte penal.

El 23 d’octubre, es va aprovar la Directiva Europea 2019/1937, relativa a les persones que informin sobre infraccions normatives a través d’un canal de denúncies i la seva protecció.

Aquesta directiva es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 27 de novembre i el mateix dia va entrar en vigor. Així, la normativa va començar a afectar a tots els estats membres de la Unió Europea. A continuació, es detallen els aspectes més importants.

Per què aquesta normativa?

La directiva abans referenciada estableix l’obligació d’establir canals de denúncia interns i les mesures de protecció necessàries per protegir les persones que denunciïn possibles infraccions.

Aquesta normativa vol oferir un marc comú a tots els estats membres que estableixi les garanties necessàries per protegir a les persones que faciliten informació que ajudi a detectar possibles delictes o infraccions legals dins d’una entitat.

El motiu principal pel qual s’ha aprovat aquesta legislació és per promocionar que les persones que tinguin informació de pràctiques delictives a les seves entitats s’animin a denunciar, ja que habitualment aquestes denúncies no es produeixen perquè les persones informants no es senten prou protegides davant de possibles represàlies.

Qui està obligat a complir-la?

En termes generals, la directiva té com a finalitat vetllar perquè les entitats jurídiques, tant del sector públic com privat, estableixin canals i procediments de denúncia interna i de seguiment. Tot i així, preveu algunes excepcions:

 • Els municipis que tenen menys de 10.000 habitants.
 • Les entitats amb menys de 50 persones treballadores sempre i quan no estiguin obligades per pertànyer a algun sector que els obligui per previsió normativa.

Aquesta regulació que estableix la directiva és de mínims, a partir d’aquí cada estat membre pot incentivar a les entitats privades de la seva competència a establir canals de denúncia interns si així ho consideren, regulant els requisits que creguin necessaris.

A qui afecta la directiva?

D’acord a la normativa, les persones subjectes a la protecció que aquesta estableix són les següents:

 • Persones treballadores i funcionàries.
 • Persones treballadores no assalariades.
 • Accionistes i persones que formen part dels òrgans d’administració, direcció o supervisió.
 • Persones treballadores en pràctiques i voluntàries.
 • Persones que treballin sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors/es.

A més, també s’inclou com a subjecte de protecció a les persones que ja han finalitzat la relació laboral i les que encara no l’han començat i han obtingut la informació al llarg del procés de selecció.

Finalment, també queden protegides les persones facilitadores, persones terceres que es puguin veure afectades laboralment per aquesta denúncia (familiars i companys/es dels denunciant) i les entitats propietat del denunciant, per les quals treballi o hi tingui una relació laboral.

Quines comunicacions són objecte de protecció?

La directiva, en el seu segon article, estableix la protecció comuna per a les persones que informin sobre infraccions normatives relatives a diverses matèries. Entre aquestes, es poden destacar les següents que afectin les entitats: contractació pública, prevenció de blanqueig de capitals, seguretat dels productes, protecció del medi ambient, protecció de les persones consumidores, i protecció de les dades personals i seguretat de les xarxes i sistemes d’informació, entre d’altres.

Tot i així, la directiva no estableix un llistat tancat, sinó que dona la facultat als estats membres a ampliar els supòsits de protecció a la seva pròpia legislació.

Com ha de ser el canal de denúncies?

Els procediments de denúncia interna i seguiment hauran de disposar dels següents requisits:

 • Hauran de protegir la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant i de qualsevol tercera persona anomenada a la denúncia.
 • S’ha de generar un acusament de rebuda de la denúncia en un termini de set dies.
 • S’ha de designar a una persona o departament imparcial per a la recepció de les mateixes.
 • S’haurà de fer un seguiment diligent.
 • S’ha d’establir un termini raonable per a donar resposta que no pot superar els tres mesos.
 • Hi ha d’haver una informació clara i accessible sobre els procediments de denúncia externa davant les autoritats competents.
 • S’ha de preveure la denúncia escrita i verbal.