Com constituir una cooperativa

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
S’iniciarà amb una agrupació informal i s’aniran fent tràmits fins a formalitzar del tot l’entitat.  Font: Pexels
S’iniciarà amb una agrupació informal i s’aniran fent tràmits fins a formalitzar del tot l’entitat. Font: Pexels

Com constituir una cooperativa

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs s’exposen els principals tràmits que cal dur a terme per a posar en marxa una cooperativa.

La Llei 12/2015 de cooperatives defineix aquestes entitats com societats de capital variable que actuen amb plena autonomia de gestió i amb una organització democràtica, i que associen persones físiques o jurídiques amb necessitats o interessos socioeconòmics comuns, sota els principis de lliure adhesió i baixa voluntària. La llei també assenyala el caràcter social de les cooperatives, les quals es regeixen pel servei mutu de totes les persones membres en una funció orientada a millorar les relacions i a prioritzar els interessos col·lectius per sobre del benefici particular.

Les cooperatives poden tenir una mida més o menys gran, però el procés de constitució és, en tot cas, sempre el mateix. S’iniciarà amb l’agrupació informal d’algunes persones, que hauran de decidir algunes qüestions primordials per a la formalització posterior de l’entitat. A continuació s’especifiquen tots els passos que cal seguir per a constituir una cooperativa, sigui quin sigui el seu objecte.

Les fonts utilitzades per a la redacció d’aquest recurs són: pàgina ‘Tràmits per a crear una cooperativa’, de la web del Departament de Treball de la Generalitat, i la ‘Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa’, d'Aracoop, de l'entitat Economia Social.

Definició i denominació

Previ a iniciar els tràmits per a constituir formalment una cooperativa, cal que l’equip fundador es reuneixi i posi sobre la taula els aspectes fonamentals de la futura entitat. S’hauran de plantejar qüestions com la seva finalitat i objecte, la viabilitat econòmica, el grau d’incidència en el territori, les pràctiques que es duran a terme, la sostenibilitat del projecte, l’equip humà necessari i al qual aspirar... Serà important tenir resposta a aquestes preguntes abans d’iniciar qualsevol tramitació, perquè serà necessari especificar-les en algunes documentacions.

També serà essencial buscar un espai que, si bé no cal que sigui la seu definitiva, sí que pugui servir per a dur a terme les diferents reunions i altres tasques de constitució de l’entitat.

El següent pas, i el primer de la formalització de la cooperativa, és sol·licitar-ne el nom mitjançant el formulari de reserva inicial de denominació social de cooperativa del Canal Empresa de la Generalitat. Es recomana incloure per ordre de preferència més d’un nom. Hi hauran de constar les dades d’una de les persones fundadores, i es podrà comprovar si no hi ha cap altra entitat amb la mateixa denominació al Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals. Això és important perquè, en cas d’existir una entitat amb el mateix nom, no s’emetrà la certificació. També caldrà incloure l’afegit SCCL o SCOOPL al darrere.

Un cop fet el tràmit, el Registre Central emetrà la resolució i, en cas que sigui favorable, el certificat de la denominació, en el termini màxim d’un mes.

Compte bancari

Tota cooperativa s’ha de constituir amb un capital inicial format per les aportacions de les persones sòcies de com a mínim 3.000 euros. Aquestes aportacions poden ser dineràries o no dineràries, però per al primer cas caldrà disposar d’un compte bancari. Un cop s’hagin dipositat les aportacions, caldrà demanar a l’entitat financera un certificat que detalli el capital social de la cooperativa que n’ha resultat.

Estatuts i assemblea constitutiva

La primera acció que l’equip de la nova cooperativa haurà de fer és celebrar l’assemblea constitutiva. Es tracta d’una reunió de totes les persones sòcies on s’haurà d’arribar a una sèrie d’acords fonamentals per a l’establiment de la gestió de l’entitat: declaració de la voluntat constitutiva, designació de les persones representants per a les tramitacions futures, nomenament del primer consell rector i aprovació dels estatuts socials. Això últim, els estatuts socials, pot ser redactat prèviament o dedicar una part de l’assemblea a fer-ho.

En tot cas, els estatuts hauran de recollir les normes i trets principals del funcionament de la cooperativa. Són: denominació de la societat, domicili social, objecte social, àmbit territorial de l’activitat, tipus de persones sòcies, requisits d’admissió, drets i obligacions de les persones membres, normes de disciplina social, capital social mínim i determinació de l’aportació obligatòria mínima inicial dels diferents tipus de persones sòcies, regulació del dret de reemborsament, mòduls d’equivalència per a una participació equilibrada i equitativa en obligacions i drets socials, criteris d’aplicació de resultats i beneficis, format i termini de l’assemblea general, estructura i nomenament dels òrgans socials d’administració de caràcter obligatori.

Un cop finalitzada l’assemblea constitutiva, on s’han acordat aquests estatus, caldrà que totes les persones sòcies constituents signin l’escriptura pública de constitució davant del notariat. Aquesta escriptura haurà d’incloure l’acta de l’assemblea constituent firmada, la certificació de la denominació social i el certificat acreditatiu de les aportacions de les persones sòcies al capital social de la cooperativa.

Sol·licitud del NIF

El següent pas en la formalització de la cooperativa és sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’Agència Tributària. Aquesta expedirà primer un NIF provisional, que esdevindrà definitiu només quan l’entitat s’hagi inscrit al Registre de Cooperatives.

El tràmit s’haurà de fer a l’Agència Tributària corresponent al domicili social de la cooperativa. Caldrà portar el model 035, l’original i una fotocòpia de l’escriptura de constitució i la còpia del DNI de la persona representant legal.

Liquidació de l’ITP i l’AJD

Les cooperatives estan exemptes del pagament de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) i dels actes jurídics documentals (AJD), però han de sol·licitar aquesta exempció a l’Oficina Liquidadora del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. Per a això caldrà presentar l’original i una còpia de l’escriptura de constitució, el model 600 introduint el codi 215 al quadre ‘Exempt o subjecte modificat’ i el NIF.

Inscripció al registre de cooperatives

El següent pas de la formalització de la constitució de la cooperativa és la inscripció a la Delegació Territorial del Registre de Cooperatives corresponent al seu domicili social, o al Registre Central de Cooperatives de Catalunya en cas de tractar-se d’una cooperativa de segon grau. Cal consultar les direccions d’ambdues institucions en aquest enllaç.

Per a fer la inscripció cal portar l’escriptura pública de constitució original, el comprovant de l’autoliquidació de l’ITP i l’AJD, el NIF i el formulari de sol·licitud de qualificació i inscripció al registre de cooperatives omplert. Si tota la documentació és correcta, el Registre haurà inscrit la cooperativa en un màxim de tres mesos.

Un cop s’hagi completat aquest pas, i en un termini d’un mes des del seu compliment, es pot sol·licitar el NIF definitiu. Això caldrà fer-ho virtualment o de manera presencial a l’Agència Tributària corresponent al domicili fiscal de la cooperativa. En tots dos casos, caldrà aportar el model normalitzat 036 (disponible aquí) indicant en l'apartat "sol·licitud de NIF definitiu, disposant de NIF provisional", i l’escriptura de constitució, l’original i la fotocòpia en el cas del tràmit presencial, i acompanyada per la resolució i el segell acreditatiu de la inscripció al Registre per al tràmit en línia.

Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques i a la Seguretat Social

Per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de la cooperativa recentment formalitzada, cal que aquesta sigui donada d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. Per fer-ho, caldrà presentar la declaració d’alta a Hisenda o a l’ajuntament del municipi de l’activitat. És important apuntar que, a hores d’ara, les entitats que inicien l’activitat i les que tenen un volum d’operacions inferior a 1 milió d’euros a l’any, estan eximides del pagament dels dos primers períodes impositius, i que les cooperatives tenen una bonificació del 95% de la quota.

Igualment, caldrà que la cooperativa estigui donada d’alta a la Seguretat Social, de manera que li serà atorgat un codi de compte de cotització (CCC). Serà en aquest compte que tant les persones sòcies treballadores com de treball s’hauran de donar d’alta a la Seguretat Social. A més, si l’entitat opta pel Règim Especial de Treballadors Autònoms, les persones sòcies treballadores també hauran d’adscriure’s al règim d’autònoms.

Establiment i inici de l’activitat

Un cop fets tots els tràmits, però recomanablement de manera paral·lela a les tasques de constitució de la cooperativa, caldrà buscar un espai on establir la seu. Quan s’hagin finalitzat tots els tràmits, es podrà formalitzar l’ús de l’establiment. Si la cooperativa és mercantil o industrial i té una seu física, caldrà que se sol·liciti una llicència d’obertura de l’establiment on es desenvoluparà l’activitat. Per fer això només cal acudir al Departament d’Urbanisme del municipi on es desenvoluparà l’activitat, i demanar una llicència d’obertura que pot ser per a activitats innòcues (no incloses en el reglament d’activitats molestes, nocives i perilloses) o per a activitats qualificades.

Usualment, per a obtenir aquestes llicències cal que la cooperativa aporti: plànols de l’emplaçament i de les plantes i seccions del local, còpia de l’impost d’activitats econòmiques, còpia del NIF i còpia de l’anterior llicència d’obertura del local o llicència d’obres. A més, si es tracta de la realització d’activitats qualificades, caldrà aportar també el projecte tècnic i la memòria corresponent.

Un cop fet això, només faltarà comunicar per internet o de manera presencial al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat quina és la localització de la cooperativa.

Un cop fet això, ja es podrà iniciar l’activitat.