Com dissenyar projectes

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
Cursos 3er trimestre Colpis Font: Colpis
Un projecte també té la seva dimensió conceptual i ideològica. Font: Arxiu
El tresorer ha de dur el seguiment de la gestió econòmica Font: Pixabay
La identificació d'oportunitats i d'idees és una tasca que requereix temps. Font: Arxiu

Com dissenyar projectes

Resum: 

Transformar les idees i les necessitats en un projecte quan s'inicia l'activitat d'una entitat no és una tasca fàcil. En aquest recurs es descriuen aquells aspectes més bàsics del disseny i planificació de projectes adreçats a entitats que tot just comencen.

Què entenem per projecte?

Quan pensem en què consisteix un projecte, especialment en el cas de projectes d'acció social o intervenció social, ens venen al cap mots: necessitats, acció planificada, termini, objectius o activitats i resultats, entre d'altres. Aquestes serien algunes de les etapes o desl aspectes que han de definir qualsevol projecte, però més enllà de descriure aquelles etapes o elements que constitueixen el projecte és important recordar que és:

Una metodologia de treball que ens ajuda a estructurar de manera coherent una intervenció o acció que pretén donar resposta a una necessitat social, tot cercant una millor identificació de la problemàtica i definició de les activitats que poden satisfer-la per tal de millorar l'impacte o resultats. És, doncs una eina per observar la realitat, posicionar-se vers aquesta mitjançant uns valors i definir una actuació que retalli distàncies entre la nostra visió i la realitat social, tot atenent a les necessitats d'un col·lectiu determinat.

A més d'aquesta dimensió estructural i d'execució de canvi social, un projecte és una eina de gestió que cerca l'eficàcia i l'eficiència orientada tant a la consecució dels objectius mitjançant la realització d'activitats diverses com a l'organització i optimització dels recursos humans, econòmics i materials.

Un procés, un cicle. Les seves etapes es retroalimenten en un circuit, obert sempre a possibles canvis que puguin esdevenir-se, ja sigui tant en la situació a la qual se li vol donar resposta com als possibles actors socials. Un projecte no és lineal, és quelcom viu, donat que els resultats generats, com a repercussió social i com aprenentatge organitzatiu, van i han d'anar més enllà del seu termini d'execució perquè generen impacte a nivell extern i intern, a mitjà i llarg termini.

Tot sovint fem una definició operacional d'allò que constitueix un projecte i oblidem la seva dimensió més conceptual i ideològica. La forma d'obtenció de finançament i la cerca permanent d'aquest per part de les entitats no lucratives ha ajudat a contribuir a la idea que un projecte és aquell tràmit o papers que cal redactar i omplir per presentar-se a una convocatòria, tot corrompent la seva essència metodològica i transformadora.

Un cop definits els principis que inspiren la metodologia o cicle del projecte, acabarem aquest apartat amb una definició operacional:

Entenem per projecte d'intervenció social, l'acció planificada i tècnica per tal de dur a terme canvis en la realitat social d'una comunitat en la qual el seu desenvolupament requereix la seva participació activa. Amb tal fi, es defineixen un conjunt d'activitats a executar en un termini i amb uns recursos determinats per tal d'assolir uns objectius i uns resultats que donin resposta a les necessitats de la comunitat.

Qualsevol idea pot ser un projecte?

Tot projecte ha estat primer una idea generada de manera espontània per alguna membre de l'entitat. Abans de convertir, però, una de les nostres idees cal moderar-la segons les línies estratègiques i objectius de l'entitat, així com segons els interessos i necessitats de les persones beneficiàries.

Han de tenir present que ni tota idea és susceptible de ser un projecte, ni es pot convertir una idea en un projecte sense el consens i participació de tota l'entitat i de les persones a les quals s'adreça.

Per tal de poder fer d'una idea un projecte aquesta ha de reunir les següents característiques:

 • Ha de partir d'una necessitat real del col·lectiu al qual s'adreça, tot contrastant posteriorment aquesta necessitat amb els beneficiaris i beneficiàries, i fent que es facin pròpia la idea.
 • Ha de consensuar-se amb les persones de l'entitat, fent-los partícips, tot encaixant la idea/projecte amb la missió, les línies estratègiques i els objectius de l'entitat.

La identificació d'oportunitats i d'idees és una tasca com una altra que requereix el seu temps i els seus suports. Cal saber escoltar, observar la realitat que ens envolta, conèixer el que fan les altres entitats, desenvolupar la creativitat, etc.

Tota idea per tal de transformar-la en un projecte d'intervenció ha d'aportar algun valor afegit a la comunitat a la qual s'adreça, ha de ser innovador en algun sentit (territorialment, metodològicament, en les seves activitats i objectius...) i ha de ser comunicable i atraient de cara a agents finançadors. Això suposa dedicar temps a conèixer, escoltar, avaluar i generar idees tot estudiant la seva viabilitat i arxivant-les en un calaix per recuperar-les quan es converteixin en una oportunitat.

Quins elements ha de tenir un projecte?

La metodologia del disseny de projectes es basa en el plantejament d'una sèrie de qüestions que donaran forma, coherència i sentit al projecte. Les qüestions a respondre seran:

 • Què està succeint en la realitat en la qual es vol intervenir?
 • Quines són les necessitats del col·lectiu sobre el qual volem intervenir?
 • Quines prioritats i estratègies ens plantegem per la nostra intervenció?
 • Com, quan i amb quins recursos durem a terme la nostra intervenció?
 • S'han obtingut els resultats esperats?

Cada un d'aquests interrogants es tradueix en una de les fases del projecte:

- Anàlisi de la realitat: L'estudi de la realitat en la qual es vol intervenir és bàsic per la concreció dels objectius que guiaran la nostra tasca, dirigint-se principalment a l'anàlisi de destinataris i destinatàries de l'acció. En aquesta etapa cal donar resposta a la situació concreta que es vol modificar, les causes que originen aquesta situació o problemàtica, agents que intervenen i el seu paper vers aquesta situació.

- Detecció de necessitats: El diagnòstic de les necessitats del col·lectiu sobre el qual es vol intervenir ha de partir de la seva participació, tot identificant, avaluant i prioritzant de forma conjunta les necessitats i interessos. Es compararà la situació real amb la desitjada i es valorarà allò que es pot i es vol fer com entitat.

- Definició d'objectius: Els objectius guiaran totes les decisions que hàgim de prendre amb relació al projecte. Han de ser, doncs, intel·ligibles per tot el món, fruit d'un procés democràtic, factibles, mesurables, redactats en diverses categories (generals, específics, a llarg, mitjà i curt termini...) complementaris i excloents.

- Planificació de la intervenció i l'organització dels recursos: Consisteix en la designació de la metodologia, el procediment a seguir, el temps, l'espai i els recursos, la identificació de tasques i l'assignació de persones a aquestes tasques o activitats. La planificació en aquest nivell significa preveure, organitzar, fixar calendari i fer el pressupost.

- Avaluació: És l'etapa del cicle d'un projecte en la que reflexionem sobre les activitats executades i els seus resultats. La seva funció és identificar i aprendre amb relació als èxits i els errors durant i després de la intervenció. Es conforma per la comparació dels resultats obtinguts amb els resultats esperats, així com per l'anàlisi del projecte amb l'objectiu de garantir la seva idoneïtat i desenvolupament, essent un procés continu i permanent.

Guió d'un projecte

Guió de presentació d'un projecte:

Títol del projecte

Nom sencer de l'entitat que presenta el projecte

Breu resum del projecte

 • Dades bàsiques.
 • Ha de servir per donar una idea ràpida.
 • Ha de ser atractiu i fàcil de llegir.
 • Molt curt.

Presentació de l'organització

 • Resum de la història de l'entitat.
 • Finalitats i propòsits de l'entitat.
 • Àmbit d'acció o línies de treball de l'entitat.
 • Persones destinatàries, àrea geogràfica.

Quina detecció de necessitats s'ha fet

 • A quina necessitat/mancança es pretén donar resposta amb aquest projecte.
 • A quin sector de gent va dirigit, quines característiques tenen.
 • Quina és la justificació del projecte.

Descripció dels objectius generals i específics

 • Deixar clar què es vol aconseguir.
 • Detallar quins resultats s'esperen.

Mètode: com es volen aconseguir les objectius

 • Activitats que es faran.
 • Pla de treball (resumit).
 • Quin paper hi té el voluntariat i la resta de l'equip humà.

Avaluació: sistema de seguiment del projecte

 • Qui avaluarà què.
 • Quins mecanismes s'han previst per a contrastar la realització amb les finalitats del projecte.
 • Indicadors d'avaluació.

Mitjans que es necessiten per a dur a terme el projecte:

 • Equip humà
 • Recursos materials
 • Finançament (si cal)