Pla de Suport al Tercer Sector Social

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Pla de Suport al Tercer Sector Social

Resum: 

El 17 de setembre de 2012 va tenir lloc la signatura del Pla de Suport al Tercer Sector Social, un document que recull el compromís de col·laboració i suport entre la Generalitat de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu de facilitar, potenciar i mantenir la tasca que desenvolupen les entitats d’aquest àmbit.

Presentació i metodologia

El Pla de Suport al Tercer Sector Social defineix un conjunt de mesures adreçades a reforçar i facilitar el desenvolupament de l’activitat que porten a terme les organitzacions del sector a partir d’una major sostenibilitat econòmica, una millor professionalització i capacitació tècnica, i un reconeixement ampli a la seva tasca per part de la societat.

La seva redacció representa un pas endavant en les relacions entre l’Administració i el sector, reconeixent el paper que tots dos desenvolupen i treballant conjuntament per tal de donar una millor resposta a les necessitats socials de la ciutadania. En concret, durant el primer semestre de 2012 es van desenvolupar diferents reunions entre els diferents organismes i departaments de la Generalitat de Catalunya i la Taula del Tercer Sector. Fruit d’aquestes reunions es va elaborar un acord de col·laboració amb 50 actuacions que han de contribuir a millorar el funcionament i enfortir la tasca de les entitats.

A continuació es presenta un resum d’aquestes mesures que s’agrupen en quatre àmbits d’acció: mesures orientades a la millora de la suficiència econòmica, formació i assessorament al tercer sector, foment social i reconeixement del tercer sector i simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració. A més, tal i com incorpora el pla, també s’han definits els compromisos per part de la Generalitat per a la defensa dels interessos del sector davant del Govern de l’Estat i els compromisos per part de la Taula.

Mesures orientades a la millora de la suficiència econòmica

Objectiu: Millorar l’estabilitat en el finançament

 • Mesura 1: Avançar, a partir del 2013, cap al procés de concertació de serveis socials per tal de contribuir a una millora en l’estabilitat de les finances de les entitats.
 • Mesura 2: Substitució progressiva de les convocatòries de subvencions pels procediments de subvencions pluriennals a través del procés de convocatòria pública oberta.
 • Mesura 3: Creació d’un grup de treball entre el Departament d’Economia i Coneixement i el Departament de Benestar Social i Família per estudiar l’impuls d’un projecte de llei de concertació de serveis socials amb la participació de la Taula del Tercer Sector.

Objectiu: Facilitar l’accés al finançament

 • Mesura 4: Manteniment per part del Departament de Benestar Social i Família de les bestretes en les convocatòries al voltant del 80-90%.
 • Mesura 5: Impuls de les línies de crèdit ofertes per l’Institut Català de Finances a les quals poden acollir-se les entitats.
 • Mesura 6: Impuls de la participació de les cooperatives i federacions de cooperatives pertanyents al tercer sector social en el fons d’avals cooperatius d’Avalis i de la Cooperatives de Catalunya.
 • Mesura 7: Identificació, per part de l’Institut Català de Finances, quines necessitats no queden cobertes amb la seva pròpia oferta i estudiar alternatives.
 • Mesura 8: Potenciar la participació de les entitats en les convocatòries de subvencions per a la incorporació de socis en cooperatives i societats laborals de la DG d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
 • Mesura 9: Potenciar la participació de les entitats del tercer sector social en les convocatòries de subvencions per a nous projectes empresarials de cooperació de la DG d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
 • Mesura 10: Afavorir la inversió de la Societat d’Inversió Cooperativa (SICCOP) en entitats del tercer sector que encaixin a l’objectiu social de SICOOP.
 • Mesura 11: Elaboració d’un mapa de les subvencions i ajuts oferts pels diferents departament, agències i organisme de la Generalitat.
 • Mesura 12: Realització d’un estudi sobre la creació de deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF i altres impostos propis a l’entorn de les entitats de caràcter social.

Objectiu: Facilitar l’accés del tercer sector social a la contractació pública

 • Mesura 13: Actualització continuada de la Guia de clàusules socials a la Contractació Pública amb la participació social del tercer sector social i disseny i determinació d’un sistema d’indicadors per al seguiment.
 • Mesura 14: Elaboració de plecs de prescripcions tècniques aplicables a determinats àmbits que fomentin la compra social.
 • Mesura 15: Difusió dels aspectes socials en la contractació pública a tots els òrgans de contractació de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Mesura 16: Foment de la contractació pública socialment responsable.
 • Mesura 17: Impulsar mesures dirigides a incloure l’IVA en el preu dels procediments de contractació pública quan hi intervinguin licitadors exempts de l’impost, en particular, entitats del tercer sector.
 • Mesura 18: Impuls de les clàusules socials en la contractació privada.
 • Mesura 19: Impulsar un diàleg entre les entitats dels tercer sector social i les fundacions de les caixes d’estalvis per donar continuïtat a la seva obra social.
 • Mesura 20: Impulsar la inclusió, en els procediments de contractació, de condicions especials d’execució afavoridores de la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral i de la inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats.
 • Mesura 21: Realitzar un estudi sobre la possibilitat de determinar diferents àmbits de caràcter objectiu i subjectiu de la contractació amb centres especials de treball i entitats d’inserció sociolaboral.
 • Mesura 22: Manteniment durant el període de l’Acord de mesures en matèria de contractació pública que està realitzant el Govern en el cas de la previsió de reserva de contractes a CET, així com altres consideracions sobre la incorporació de clàusules socials en els plecs.

Objectiu: Contribuir a la facilitació d’espais

 • Mesura 23: Cessió d’immobles propietats de l’Administració a les entitats socials.
 • Mesura 24: Difusió dels espais propietat dels departaments de la Generalitat que actualment es poden cedir per a usos socials.

Mesures orientades a la formació i l’assessorament

Objectiu: Promoure l’impuls a la internacionalització del sector

 • Mesura 25: Compromís d’ACCIO i de la DG d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom per a la realització d’una prova pilot amb entitats no inscrites en el Registre Mercantil ni al Registre de la DG de Cooperatives, per tal que puguin participar en el programa 360.
 • Mesura 26: Assessorament i suport per part d’ACCIO a les propostes presentades per a les entitats en l’àmbit de la internalització.
 • Mesura 27: Assessorament i suport per part d’ACCIO a la presentació de sol·licituds d’ajuts en els mateixos termes i condicions que les empreses mercantils.
 • Mesura 28: Desenvolupament d’un cicle de conferències i seminaris per ajudar a la professionalització i internacionalització del sector.
 • Mesura 29: El Servei d’Ocupació de Catalunya oferirà assistència tècnica i suport per a la presentació de projectes a les convocatòries europees.

Objectiu: Promoure la professionalització del sector i la millora de la qualitat

 • Mesura 30: Elaboració d’un mapa de cursos oferts pels diferents departaments i organismes de la Generalitat susceptibles de ser oferts a les entitats.
 • Mesura 31: Desenvolupament d’un curs de formació de directrius i de gestors de recursos humans del tercer sector social adreçat a les entitats.

Mesures orientades al foment social i el reconeixement del tercer sector social

Objectiu: Promoure el foment del voluntariat

 • Mesura 32: Desenvolupament, per part del Departament d’Educació, d’un pla pilot per incloure el voluntariat dins la formació acadèmica a l’ESO.
 • Mesura 33: Intensificar la promoció i el reconeixement del voluntariat a les entitats del tercer sector social per mitjà d’una nova Llei del voluntariat.
 • Objectiu: Facilitar la relació entre el tercer sector social i el món empresarial
 • Mesura 34: Donar suport i col·laboració per a la realització del II Market Place 2013.
 • Mesura 35: Canalitzar projectes cap a les organitzacions empresarials per tal de crear una cartera de propostes que puguin abordar empreses interessades en desenvolupar la RSC.

Objectiu: Promoure el reconeixement del tercer sector social

 • Mesura 36: Celebració d’una cimera anual entre les federacions que formen la Taula i el president de la Generalitat per compartir i analitzar conjuntament les inquietuds i les problemàtiques.
 • Mesura 37: Presentació d’un projecte, conjuntament entre el tercer sector social i l’IDESCAT, a la convocatòria de la DG d’Indústria i Empresa per mesurar l’impacte econòmic de les entitats socials.
 • Mesura 38: Donar suport, material i econòmic, a la celebració del IV Congrés de la Taula previst al novembre de 2013.

Mesures orientades a la simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració

Objectiu: Simplificar les relacions i els tràmits amb l’Administració

 • Mesura 39: Creació d’un grup de treball interdepartamental per tal de simplificar els procediments de sol·licitud, tramitació i justificació de les subvencions.
 • Mesura 40: Creació d’un grup de treball interdepartamental per tal de simplificar i unificar els registres i els censos d’entitats socials.
 • Mesura 41: Creació d’un grup de treball interdepartamental per tal de revisar i simplificar els procediments d’ordenació i els de presentació de documentació acreditativa que afecten a les entitats socials.

Compromisos per part de la Generalitat per a la defensa dels interessos del sector davant el Govern de l’Estat

 • Mesura 42: Reforma de l’IVA en la contractació pública per poder resoldre les conseqüències de l’exempció en el cobrament d’aquest.
 • Mesura 43: Compromís per aconseguir fer efectiu el traspàs del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials.
 • Mesura 44: Sol·licitar a l’ICO l’articulació d’una línia d’actuació dirigida a facilitar crèdit per a la capitalització i circulant a les entitats afectades per la morositat i els impagaments de factures i subvencions de les administracions.
 • Mesura 45: Sol·licitar una reforma urgent de la Llei de mecenatge per facilitar l’arribada de finançament privat. La reforma hauria d’incloure un augment significatiu dels actuals percentatges de les deduccions fiscals.
 • Mesura 46: Adaptació de la Llei de subvencions a les especificitats de les entitats del tercer sector social, orientant el control públic als resultats assolits.

Compromisos per part de la Taula del Tercer Sector

 • Mesura 47: Impulsar un procés obert i participatiu per a la millora del tercer sector social amb l’objectiu d’adaptar-lo i adequar-lo al nou marc econòmic, garantir la seva sostenibilitat i viabilitat econòmic a llarg termini, i diversificar les seves activitats i serveis per tal de donar resposta a les demandes socials.
 • Mesura 48: Creació d’un grup de treball per determinar i difondre un conjunt de bones pràctiques entre les entitats i compartir experiències d’èxit en la gestió, la captació de fons, la recerca, la innovació i la internalització.
 • Mesura 49: Elaboració d’un Pla de comunicació que faciliti l’accés a la informació relativa a les mesures de suport aplicables per la Generalitat, així com les actuacions d’informació pública relativa a la convocatòria de subvencions, cursos de formació, cessió d’equipaments, etc.
 • Mesura 50: Elaboració d’una proposta d’enfortiment del sector a través de la col·laboració entre entitats, la creació de sinergies i l’optimització de recursos humans i estructurals.