Contra la pobresa femenina

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Contra la pobresa femenina

Resum: 

La Comissió de drets de la Dona i Igualtat de gènere del Parlament Europeu va aprovar el passat 27 de gener un informe sobre la pobresa femenina a la Unió Europea, que indica que un 17% de les dones europees viu en situació de pobresa.

En la seva exposició de motius, l’informe adverteix que, malgrat que la pobresa femenina no és una situació nova, la crisi econòmica està tenint efectes específics sobre les condicions de vida i de treball de les dones i sobre el seu lloc a la societat.

Des d’aquesta òptica, l’Informe aborda qüestions com ara la feminització de la pobresa, la conciliació de la vida laboral i familiar, la violència de gènere o el finançament com a mitjà per lluitar contra la pobresa.

El document, aprovat per 23 vots a favor i un en contra, parteix de l’assumpció de l’Estratègia 2020, que té la lluita contra la pobresa com un dels seus 5 objectius mesurables. Es fonamenta, alhora, en la necessitat que els estats membre adoptin una perspectiva de gènere en les accions de lluita contra la pobresa que emprenguin.

Entre d’altres, l’informe denuncia que el 17% de les dones la Unió viu en la pobresa. Si parlem de dones grans, el percentatge s’eleva al 22% mentre que, en el cas dels homes, és del 16%.

Pel que fa a l’ocupació, l’informe assenyala que la taxa d’ocupació femenina és del 59.1% i que les dones representen dos terços de la població no activa europea, incloent-hi les persones que treballen a jornada parcial de forma no voluntària i que no estan inscrites com a desocupades.

Quant a les diferències salarials entre homes i dones, el percentatge oscil·la entre el 14% i el 17,4%. En aquest sentit, l’informe demana que la Comissió i els estats membre es comprometin en la lluita contra les desigualtats de gènere en l’ocupació i proposa que es fixi com a objectiu la reducció de les diferències salarials en un 1% anual a fi d’assolir un 10% de reducció l’any 2020.

L'Informe també proposa la creació d’una Carta Europea de Drets de les Dones que ajudi a incrementar els seus drets i les seves oportunitats així com a promoure mecanismes per a l’assoliment de la igualtat de gènere en tots els aspectes de la vida social, econòmica i política.

Afegeix un comentari nou