Certificat de les donacions deduïbles

 • Imatge descàrrega model 182

  Imatge del model 182, la declaració de les donacions

 • El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable

  El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable - Font: Uniderecho

Quan una entitat acollida al regim fiscal de la Llei 49/2002 rep una donació, ha d’expedir un certificat perquè qui ha fet la donació s'ho pugui desgravar. 

Qualsevol persona física o jurídica que realitzi una donació a una entitat no lucrativa, acollida a la Llei 49/2002, haurà de rebre un certificat que expedirà l’entitat beneficiaria, per que sigui desgravable a la declaració de l’IRPF o de l'Impost de Societats del donant.

L’efectivitat dels donatius s’ha de justificar mitjançant un certificat expedit per l’entitat beneficiaria on s’hi ha de fer constar:

 1. El NIF  i les dades d’identificació personal del donant, i de l’entitat donatària.
 2. Menció expressa que l’entitat donatària està acollida a la Llei 49/2002.
 3. Data i import del donatiu quan aquest sigui monetari.
 4. Document públic que acrediti el lliurament del bé donat quan no sigui monetari.
 5. Finalitat a la qual l’entitat donatària destinarà la donació en el compliment de les seves finalitats.
 6. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.

A més, l’entitat beneficiària haurà de remetre a l’Agencia Tributària la informació sobre els certificats expedits, mitjançant el model 182.

Afegeix un comentari nou