Certificat de les donacions deduïbles

Imatge descàrrega model 182
Imatge del model 182, la declaració de les donacions
El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable
El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable

Certificat de les donacions deduïbles

Resum: 

Quan una entitat acollida al regim fiscal de la Llei 49/2002 rep una donació, ha d’expedir un certificat perquè qui ha fet la donació s'ho pugui desgravar.

Qualsevol persona física o jurídica que realitzi una donació a una entitat no lucrativa, acollida a la Llei 49/2002, haurà de rebre un certificat que expedirà l’entitat beneficiaria, per que sigui desgravable a la declaració de l’IRPF o de l'Impost de Societats del donant.

L’efectivitat dels donatius s’ha de justificar mitjançant un certificat expedit per l’entitat beneficiaria on s’hi ha de fer constar:

  1. El NIF i les dades d’identificació personal del donant, i de l’entitat donatària.
  2. Menció expressa que l’entitat donatària està acollida a la Llei 49/2002.
  3. Data i import del donatiu quan aquest sigui monetari.
  4. Document públic que acrediti el lliurament del bé donat quan no sigui monetari.
  5. Finalitat a la qual l’entitat donatària destinarà la donació en el compliment de les seves finalitats.
  6. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.

A més, l’entitat beneficiària haurà de remetre a l’Agencia Tributària la informació sobre els certificats expedits, mitjançant el model 182.

Afegeix un comentari nou