L’IRPF i els treballadors

  • Imatge carretera

    Imatge carretera

Si una entitat té treballadors contractats laboralment, ha de retenir un percentatge a compte de l’IRPF sobre el seu salari. 

Quan una entitat contracta laboralment un treballador, ha de practicar una retenció sobre el seu salari a compte de l’IRPF.                

El percentatge que s’aplica varia en funció de l’import del salari i de les condicions familiars del treballador.  El tipus de retenció pot anar des del 0% fins al 45% i, pel càlcul de les retencions que s’han d’aplicar, Hisenda facilita un programa informàtic gratuït.

D’altra banda, hi ha pagaments realitzats als treballadors, com ara dietes i despeses de viatge, pels quals no s’aplicarà cap retenció sempre que siguin d’un import menor a allò que marca la normativa

No s’aplicarà cap retenció al pagament de les dietes, si no es supera els següents imports:

 

Despeses de manutenció

Espanya

Estranger

Pernoctant

53,34 €

91,35 €

Sense pernoctar

26,67 €

48,08 €

                                                                                                                                                     

En cas de desplaçaments fets amb el vehicle particular del treballador , la despesa quedarà exempta de retenció si es paga  fins 0,19 € el quilòmetre. A més, estaran  exempts els peatges i els aparcaments amb justificants.

Afegeix un comentari nou