L'iva en la venda de productes de segona mà

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
 Font:
Font:

L'iva en la venda de productes de segona mà

Suport Associatiu - Econòmic
Resum: 

Hi ha entitats no lucratives que pel seu compliment fundacional porten a terme la venda de productes de segona mà rebuts de donacions o adquirits a persones que no tenen la condició de professionals ni d'empresaris o empresàries.

La venda de béns usats pot plantejar diverses qüestions com ara, si són operacions gravades a efectes d'IVA o a càrrec de qui han d'anar aquestes operacions de venda.

El lliurament de béns de segona mà realitzat per empresaris, empresàries i professionals, ja sigui amb caràcter habitual o ocasional es considera una operació subjecta a l'impost sobre el valor afegit.

Quan l'entitat no lucrativa tindrà la condició d'empresari a efectes d'IVA

Les persones o entitats que realitzin activitats empresarials o professionals, tindran la condició d'empresari/a a efectes d'IVA.

És una activitat empresarial o professional l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'un d'aquests, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns i serveis.

Per tant, segons tot l'exposat anteriorment, les entitats sense afany de lucre tindran la consideració d'empresaris a efectes de l'IVA quan efectuïn l'entrega de béns usats a canvi d'una contraprestació econòmica. Aquestes entregues estaran subjectes a l'impost sobre el valor afegit.

Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció (REBU)

A banda del règim general de l'IVA, la Llei estableix uns règims especials, amb la finalitat de simplificar les obligacions materials i formals i adequar les normes generals a les característiques pròpies de determinades activitats econòmiques per evitar duplicitats impositives. Un d'aquests règims especials és el dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció (REBU).

Aquest règim és d'aplicació voluntària.

Es poden acollir a aquest règim especial REBU (art. 135 de la Llei de l’IVA) els subjectes passius revenedors de béns usats quan, aquests hagin estat adquirits a :

 • Particulars que no actuïn com a empresaris, empresàries o professionals
 • Empresaris/es o professionals d'altres estats membres que tributin en règim de franquícia (Aquest règim no existeix en la normativa espanyola però sí s'aplica en altres estats membres a petites empreses. Consisteix en un règim amb exempció de l'IVA sense dret a la deducció de les quotes suportades).
 • Empresaris/es o professionals que lliurin el bé en virtut d'una operació exempta per haver estat utilitzat pel transmitent en operacions exemptes sense dret a deducció o bé per haver estat adquisicions que no van donar dret a deduir les quotes suportades.
 • Altres revenedors que hagin aplicat aquest mateix règim.

Les entitats no lucratives que facin venda de béns usats donats per particulars o adquirits a persones que no tinguin la condició de professionals, empresàries o empresaris i no hagin estat utilitzats, renovats o transformats per aquestes entitats, podran aplicar el REBU.

Definició béns usats

Segons l'article 136 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, es consideren béns usats, els béns mobles corporals susceptibles d'un ús durador i que havent estat utilitzats prèviament per un tercer, siguin susceptibles de reutilització per als seus fins específics.

Els materials de recuperació, els envasos, els embalatges, l'or, el platí , les pedres precioses i els béns que hagin estat transformats o renovats pel transmitent, no tenen la consideració de béns usats.

Càlcul de la base imposable i de l'IVA en el règim especial de béns usats ( REBU)

El REBU es caracteritza per la forma especial de determinar la base imposable a efectes d'IVA.

L'article 137 de la Llei 37/1992 estableix dos mètodes per determinar les bases imposables de les factures que ha d'emetre el subjecte passiu (revenedor). Aquests mètodes s'aplicaran en funció dels béns revenuts.

 • Base imposable de cada venda.

En aquest sistema, el subjecte passiu revenedor pot aplicar a les seves vendes:

 • El règim especial

En les transmissions es repercutirà l'IVA, aplicant el tipus impositiu corresponent al bé lliurat. La base imposable es determinarà pel marge de benefici de cada operació aplicat pel subjecte passiu revenedor, minorat en la quota d'IVA que li correspon.

Marge de benefici = Preu de venda (IVA inclòs) - Preu de compra, (IVA inclòs)

BI= Marge de benefici x 100 ÷ (100 + tipus impositiu aplicable)

Les quotes d'IVA suportat derivades de les adquisicions dels béns revenuts no són deduïbles.

 • El règim general d'IVA

En les transmissions es repercutirà l'IVA sobre la totalitat de la contraprestació.

Les quotes d'IVA suportat derivades de l'adquisició dels béns revenuts són deduïbles, però no es podrà aplicar la deducció d'aquestes fins que no es facin les entregues dels béns revenuts.

 • Base imposable global:

S'aplica a determinats béns prèvia opció del subjecte passiu en presentar la declaració d'inici de l'activitat (model 036-037) o al mes de desembre anterior a l'any en què es vol aplicar. La renúncia no es pot fer fins a la finalització de l'any natural següent.

Només podrà aplicar-se als següents béns:

 • Segells, efectes timbrats, bitllets i monedes d'interès filatèlic o numismàtic.
 • Discos, cintes magnètiques i altres suports sonors o d'imatge.
 • Llibres, revistes i altres publicacions.
 • Béns autoritzats pel Departament de Gestió Tributària de l'AEAT amb prèvia sol.licitud de l'interessat.

La base imposable està constituïda pel marge de benefici global per a cada període minorat en la quota d'IVA que li correspon.

Marge de benefici global= Preu de venda (IVA inclòs), de les entregues de béns del període de liquidació - Preu de compra, (IVA inclòs), dels béns adquirits en aquest mateix període.


BI= Marge de benefici global x 100 ÷ (100 + tipus impositiu aplicable)

Si aquest marge és negatiu, la base imposable serà zero i el marge s'afegirà a l'import de les compres del període següent.

En el cas de rebre béns usats a partir de donacions el seu preu de compra a efectes de determinar la base imposable, serà 0.

Facturació

En les factures que han d'expedir els subjectes passius revenedors per les entregues sotmeses al règim especial no es pot consignar separadament la quota d'IVA repercutit.

Són operacions IVA inclòs, per tan s'entén que la quota d'IVA queda compresa en el preu total de l'operació (Article138 de la Llei 37/1992) i s'ha de fer constar que s'aplica el règim especial.

Pel que fa a les compres de béns usats a persones que no tinguin la condició d'empresaris, empresàries o professionals, el Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre en el seu article 16 apartat 2. estableix que el revenedor haurà d'expedir un document de compra que haurà de ser signat pel transmitent.