Deduccions autonòmiques IRPF: Model 993

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
El termini de presentació del model 993 serà de l'1 al 20 de gener de cada any.
El termini de presentació del model 993 serà de l'1 al 20 de gener de cada any.

Deduccions autonòmiques IRPF: Model 993

Suport Associatiu - Econòmic
Resum: 

El 13 de novembre de 2017 es va aprovar el model 993 de la declaració informativa relativa a deduccions autonòmiques en l'impost sobre la renda de les persones físiques, ORDRE VEH/192/2018.

Obligats a presentar el model 993

Estan obligades a presentar la declaració informativa, model 993 totes aquelles entitats que:

 • Tenen per finalitat el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics
 • Tenen per finalitat el foment de la llengüa catalana
 • Les associacions i fundacions inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Anualment, aquestes entitats han de comunicar a l'Agència Tributària de Catalunya, les dades de les persones donants i les quantitats donades amb l'objectiu de reflectir la deducció corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Format de l'arxiu de la declaració

El fomulari a emplenar per part de les entitats beneficaries de les donacions, està disponible a la seu electrònica de l'agència Tributària de Catalunya. El fitxer de la declaració informativa té format CSV i es pot obrir i emplenar amb el programa Excel. Aquest fitxer s'adjunta a través d'una funcionalitat habilitada específicament a la mateixa seu.

Dades que cal incloure a la declaració

La informació a incloure en el model 993 és la següent:

A la capçalera del model:

 • NIF de l'entitat receptora declarant
 • Nom o raó social de l'entitat receptora declarant
 • Exercici
 • Tipus de donació:
  • Foment de les llengües catalana i occitana
  • Foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics
  • Fundacions i associacions del cens d'entitats ambientals

Per a cada donació cal incloure les dades següents:

 • Dades del NIF del donant (ha de ser persona física).
 • Dades del NIF (representant) menors de 14 anys: Si el NIF de la persona que fa la donació correspon a una persona menor de 14 anys, cal fer constar el NIF del seu representant legal.
 • Cognoms i nom de la persona física que fa la donació.
 • Import de la donació.

Forma i termini de presentació

La presentació del model 993 requereix d'identificació digital i s'ha de realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

El termini de presentació del model 993 serà de l'1 al 20 de gener de cada any i s'inclourà la informació relativa a l'any natural anterior.